Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Revisió de l'Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, per a l'exercici de 2016. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07371 Ajuntament de l'Arboç

EDICTE

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2016, ha aprovat definitivament la revisió de l'Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la "Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic" per a l'exercici de 2016, quedant aprovades definitivament les modificacions següents:

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACI?" PRIVATIVA O L'APROfiTAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC:

Allà on deia: Article 4. Normes de gestió 1. S'estableix el règim d'autoliquidació. Ha de dir: Article 4. Normes de gestió 1. S'estableix el règim de liquidació

Allà on deia: Epígraf Quart: 3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública, tal com barres per servir begudes, productes alimentaris, productes tèxtils, entre altres productes: a) Ocupació diària per m² al semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 EUR b) Ocupació durant la fira de Santa Llúcia, Festa Major, revetlles festives i dies festius, fins a 3 metres lineals, per unitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 EUR L'epígraf b) serà a banda de la taxa de la lletra a)

Ha de dir: Epígraf Quart: 3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública, tal com barres per servir begudes, productes

alimentaris, productes tèxtils, entre altres productes:

a) Ocupació diària per m² al semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 EUR b) Ocupació durant la fira de Santa Llúcia, Festa Major, revetlles festives i dies festius, fins a 3 metres lineals, per unitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 EUR L'epígraf b) serà a banda de la taxa de la lletra a) c) Ocupació diària dels comerços de venda ambulant per m² al mes . . . . . . . . . . . . . . .6,00 EUR

Joan Sans i Freixas, L'ALCALDE. L'Arboç, 12 de setembre de 2016.

CIE: BOPT