Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'ordenació de la numeració dels carrers del municipi: c/ Rosari, av. Catalunya i c/ Sant Jordi. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07366 Ajuntament d'Aldover

Edicte

Es fa públic que l'Ajuntament d'Aldover, en sessió plenària ordinària celebrada el 24 de maig de 2016, va aprovar inicialment el "Projecte d'ordenació de la numeració dels carrers del municipi: c/ Rosari, avinguda Catalunya i c/ Sant Jordi", redactat, a data maig de 2016, pels serveis tècnics municipals.

Exposat al públic, no s'han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l'esmentat acord, el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat d'un de nou.

Contra l'acord detallat, a l'empara dels articles 116 i 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, poden formular els següents recursos:

De reposició, amb caràcter potestatiu, davant del Ple, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació del present anunci.

Contenciós administratiu, directament, davant de l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos comptats, igualment, des de l'endemà hàbil al de la publicació.

Aldover, 26 d'agost de 2016. La secretària-interventora, Mercè Colomé Escurriola.

CIE: BOPT