Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla local de joventut, 2016-2020. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07362 Ajuntament d'Aldover

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Aldover va aprovar inicialment, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, el Pla local de Joventut d'Aldover 2016-2020.

Aquest acord, juntament amb l'esmentat Pla, es va sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el BOPT núm. 146, d'1 d'agost de 2016, i en la seu electrònica municipal, als efectes de que es poguessin presentar les al·legacions i/o les reclamacions oportunes.

Exposat al públic, no s'han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l'esmentat acord, el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat d'un de nou.

Contra l'acord detallat, es poden formular els següents recursos: De reposició, amb caràcter potestatiu, davant del Ple, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació del present anunci.

Contenciós administratiu, directament, davant de l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos comptats, igualment, des de l'endemà hàbil al de la publicació.

Aldover, 12 de setembre de 2016. La secretària interventora, Mercè Colomé Escurriola.

CIE: BOPT