Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07361 Ajuntament d'Aldover

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Aldover va aprovar provisionalment, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua.

Aquest acord provisional s'ha exposat al públic durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al BOPT (inserció núm. 2015-10676, de 17 de novembre de 2015), al tauler d'anuncis, pàgina web i seu electrònica de la Corporació, de conformitat amb allò que disposa l'article 17 del TRLRHL 2/2004, de 5 de març.

Atès que, durant l'esmentat període, no s'han presentat reclamacions i/o al·legacions, s'entén definitivament adoptat l'acord d'aprovació provisional.

D'acord amb el que estableixen l'article 70.2 de la Llei 7/85, de bases de règim local i l'article 17.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, es publica mitjançant el present edicte, el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada, Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua, la qual entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2016 i continuarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Text íntegre de la modificació aprovada:

"Article 6. Quota tributària. 6.1. Consum fix Per Cada Habitatge 30 m3 Per cada local comercial 16 m3 Concepte. Import Per primera connexió a la xarxa d'abastament d'aigua 153,00 EUR Per cada habitatge familiar 0,6 EUR/m3 Per cada bar, cafeteria, etc 0,64 EUR/m3 Per cada peixateria o carnisseria 0,64 EUR/m3 Per cada botiga 0,89 EUR/m3 Per cada taller o establiment industrial 0,64 EUR/m3 Per cada almàssera 0,52 EUR/m3 6.2. fins al moment en què s'instal·lin comptadors individuals i en compliment d'allò que preveu l'article 75.1 del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament d'Aldover repercutirà al contribuent, mitjançant la inclusió d'aquest en la factura que documenta la prestació del servei. 6.3. L'import del cànon de l'aigua a repercutir serà el resultat d'aplicar als volums que es detallen a continuació, les tarifes anuals corresponents. 6.4. Pel que fa als usos domèstics i amb caràcter anual: 1er tram: 37.095 m3 2n tram: 4.416 m3 3r tram: 883 m3 4rt tram: 1.766 m3 Total: 44.160 m3 6.5. Pel que respecta als usos industrials, no es modifiquen les quotes atès que els consums declarats per aquests

usos coincideixen amb els establerts pel mètode objectiu per part de l'ACA".

"Article 7. Meritació Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, que inclou la repercussió del

CIE: BOPT

cànon de l'aigua, des del moment en què s'inicia la prestació, amb periodicitat trimestral". "Article 7 bis. Comptadors 7bis.1.Tot peticionari de un subministrament està obligat a permetre a l'entitat subministradora l'accés de els locals, recintes o arquetes necessaris per a la instal·lació dels equips de mesura i elements auxiliars adequats en cada cas. 7bis.2. Sense perjudici del que estableix per a cada cas per les normes bàsiques per a instal·lacions anteriors de subministrament d'aigua , el mesurament dels consums que han de servir de base per a la facturació de tot subministrament es realitzarà per comptador, que és l'únic mitjà que ha de donar fe de la comptabilització del consum. 7bis.3. Com a norma general, per als immobles amb accés directe a la via pública, el mesurament de consums s'efectuarà mitjançant : Comptador únic: quan a l'immoble o finca només existeix un habitatge o local, en subministraments provisionals per a obres i en polígons en procés d'execució d'obres, i fins que no siguin rebudes les seves xarxes de distribució interior. Si és impossible instal·lar més d'un comptador en l'immoble, i existeixen en el mateix més d'una unitat familiar, els consums existents s'aplicaran segons les normes que determina l'Agència Catalana de l'Aigua per aquests supòsits.

Bateria de comptadors divisionaris: quan hi hagi més d'una habitatge o local, és obligat instal·lar un aparell de mesura per a cada d'elles i els necessaris per als serveis comuns".

"Disposició final Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple municipal en data 28 de juliol de 2016, començarà a regir l'1 d'octubre de 2016. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui'n la seva modificació o derogació expresses"

Aldover, 12 de setembre de 2016. La secretària-interventora, Mercè Colomé Escurriola.

CIE: BOPT