Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07369 Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

Formulat i rendit el compte general de l'Ajuntament d'Alcanar, corresponent a l'exercici 2015, aquest queda exposat al públic en la Intervenció de Fons d'aquest ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit dies més, les persones interessades podran formular-s'hi les observacions i objeccions que s'estimin adients; tot això de conformitat al que disposa l'article 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller. Alcanar, 12 de setembre de 2016.

CIE: BOPT