Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte l'obra de reforma d'espai interior a planta 3a per residència assistida. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
EMPRESES I SOCIETATS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-07331 Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa

ANUNCI

Mitjançant resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, adoptada en data 19 d'agost de 2016, s'ha aprovat inicialment el projecte tècnic executiu de l'obra "Reforma d'espai interior a planta 3a per residència assitiada a l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús -Tortosa" subscrit pels srs. Daniel Segura Martínez, arquitecte tècnic, Josep Subirats Gilabert i Marta Cubero i Soro enginyers tècnics industrials, quin pressupost d'execució per contracta és de 302.048,36 euros, IVA inclòs, el qual es sotmet al tràmit d'informació pública durant el període de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà hàbil de la darrera publicació de l'anunci corresponent al BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual es podran formular les al·legacions que s'estimi convenient. Si durant l'esmenta període no es formula cap al·legació, l'esmentat projecte esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita.

Lloc de consulta: Seu de l'EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa. Domicili; Passeig Mossèn Valls, 1 Localitat: 43590 Jesús -Tortosa Horari: de 9:00 a 14:00 hores Oficina de presentació: Registre General ?'rgan davant el qual al·legar: Presidenta

El secretari, Josep-Antoni Chavarria Espuny. Jesús, 19 d'agost de 2016.

CIE: BOPT