Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules i licitació per adjudicar el Servei d'Ajuda a Domicili, SAD. Procediment obert ordinari. Exp. C 07/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
CONSELLS COMARCALS
Administració Local

2016-07330 Consell Comarcal del Baix Camp

ANUNCI DE LICITACI?"

La Junta de Govern del Consell Comarcal, en la sessió de 6 de setembre de 2016, va aprovar l'inici de l'expedient de contractació per adjudicar el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), juntament amb el plec de condicions i la despesa màxima pressupostada.

1. Entitat adjudicadora a) Consell Comarcal del Baix Camp b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria. c) Obtenció de documentació:

1. Dependència: Secretaria. 2. Domicili: c/ Dr. Ferran, 8 3. Localitat i codi postal: Reus, 43202. 4. Telèfons: 977327155 5. Fax: 977321773. 6. Direcció d'internet del perfil de contractant: https://www.baixcamp.cat 7. Adreça electrònica: secretaria@baixcamp.cat

d) Número d'expedient: C 07/2016.

2. Objecte del contracte a) Tipus: Contracte de serveis. b) Objecte: serveis d'assistència domiciliària a persones amb risc d'exclusió social i persones amb dependència. c) Divisió per lots i núm.: No. d) Lloc d'execució: comarca del Baix Camp. e) Vigència: 2 anys. f) Admissió de pròrroga: Si, dos pròrrogues, cadascuna per un nou any.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació a) Tramitació: Ordinària. b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris. c) Criteris d'adjudicació: Els que s'estableixen el Plec de Clàusules Administratives

4. Valor estimat del contracte 648.000,00 EUR, (IVA exclòs) referit als dos anys inicials de vigència del contracte i els dos anys de possible pròrroga (pressupost màxim per un any: 162.000,00 EUR més IVA). El valor estimat del contracte s'estableix amb caràcter orientatiu, però dependrà del nombre d'hores que finalment s'hagin de realitzar, de manera que s'adjudica el contracte per preus unitaris.

6. Garanties exigides a) Provisional: Es dispensa b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA).

7. Requisits específics del contractista a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional: el que s'estableix en el Plec de Clàusules Administratives.

8. Presentació de les ofertes

a) Data i hora límit de presentació: 21/10/2016, fins a les 14.00 h.

b) Documentació: s'indica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp

CIE: BOPT

2. Domicili: c/ Dr. Ferran, 8 Reus.

d) Admissió de variants: No. 9. Obertura de les ofertes a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp b) Domicili: c/ Dr. Ferran, 8 Reus. c) Localitat: 43202, Reus. d) Sobre 2: Data i hora: 27/10/2016, a les 13.00 h. e) Sobre 3: pendent de concretar.

10. Despeses de l'anunci L'import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d'abonar l'adjudicatari, no serà en cap cas superior a 550 EUR. El plec de condicions s'exposa al públic per un termini de 20 dies, durant els quals es podran presentar al·legacions o suggeriments. L'anunci al DOUE ha estat tramès per mitjans electrònics per a la seva publicació el dia 8 de setembre de 2016.

Reus, 8 de setembre de 2016. Joan Emili Llauradó Grau, gerent.

CIE: BOPT