Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions d'incoació del procediment sancionador i altres. Exp. ES37/2016VP i altres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07338 Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp tramita l'expedient sancionador que es descriu en extracte, a l'annex d'aquest edicte. Intentada la notificació d'aquest acte que s'hi detalla, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència i d'acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats i per si hi volen presentar al·legacions o recursos en la seva defensa, poden comparèixer a les Oficines Municipals de Miami Platja, al c/ de Sòria 14, de 9 a 14 hores, a partir del dia següent de la publicació del present edicte al BOPT, amb la seva identificació simultània.

Fran Morancho López, alcalde. Mont-roig del Camp, 26 d'agost de 2016.

ANNEX:

Exp. Núm.: ES37/2016VP Persona interessada: 48003715R Últim domicili conegut: c/ Sant Lluis, 11 Porta 4. 43201, Reus (Tarragona) Acte administratiu que es notifica: la incoació del procediment sancionador i el plec de càrrecs per la comissió d'una infracció recollida en l'Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont-roig del Camp consistent en realitzar una foguera sense permís i consumir begudes alcohòliques a la platja, ocasionant molèsties. Tràmit ofert: els interessats tenen dret a formular les al·legacions que creguin convenients per a la seva defensa en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: ES38/2016PA Persona interessada: 39921462V Últim domicili conegut: Carretera de Montblanc Km.10. 43203 Reus (Tarragona). Acte administratiu que es notifica: la incoació del procediment sancionador i la proposta de resolució per la comissió d'una infracció en matèria de tinença d'animals consistent en la circulació del gos per la platja sense corretja o cadena o collar i per on l'Ajuntament ha instal·lat la senyalització de prohibida la presència d'animals. Tràmit ofert: els interessats tenen dret a formular les al·legacions que creguin convenients per a la seva defensa en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

Exp. Núm.: ES76/2015GP Persona interessada: X2155615D Últim domicili conegut: c/ Joan Fuster, 1 43850 Cambrils (Tarragona). Acte administratiu que es notifica: el sobreseïment i arxiu de l'expedient sancionador iniciat per la comissió d'infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos consistent en la tinença d'un gos potencialment perillós sense llicència, ja que presenta la llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós atorgada per l'ajuntament de Cambrils. Tràmit ofert: acte definitiu susceptible de recurs.

Exp. Núm.: ES51/2016PA Persona interessada: 39942587M Últim domicili conegut: Av. Princep d'Espanya núm. 87. 43892 Miami Platja Acte administratiu que es notifica: la incoació del procediment sancionador i la proposta de resolució per la comissió

d'una infracció en matèria de tinença d'animals consistent en provocar de manera demostrada, una situació de

perill, risc o molèsties per als veïns al escapolir-se els seus gossos i anar pel mig de la carretera provocant que els vehicles hagin de frenar bruscament i desviar la seva direcció. Els gossos no estan identificats per cap sistema establert per reglament ni estan inscrits en el registre censal.

CIE: BOPT

Tràmit ofert: els interessats tenen dret a formular les al·legacions que creguin convenients per a la seva defensa en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte. Exp. Núm.: ES49/2016PA Persona interessada: XDA953236 Últim domicili conegut: c/ IM Schlattgarlen 1. 79589 Binzen (Alemanya) Acte administratiu que es notifica: la incoació del procediment sancionador i la proposta de resolució per la comissió d'una infracció en matèria de tinença d'animals consistent en embrutar la via pública amb dejeccions fecals del gos. Tràmit ofert: els interessats tenen dret a formular les al·legacions que creguin convenients per a la seva defensa en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte.

CIE: BOPT