Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07327 Ajuntament de Cornudella de Montsant

ANUNCI d'Informació pública comptes anuals 2015

En compliment del que disposa l'article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic el compte general corresponent a l'exercici 2015, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els qui es considerin interessats poden presentar les reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients.

Cornudella de Montsant, 2 / setembre / 2016. L'alcade, Salvador Salvadó Porqueras.

CIE: BOPT