Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball d'arqueòlegs. Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter interí. Termini presentació d'instàncies
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07322 Ajuntament de Tarragona Serveis Centrals, Economia i Hisenda - Recursos Humans i Gestió de Personal

ANUNCI

El conseller delegat de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, en data 6 de setembre de 2016, ha acordat la convocatòria i ha aprovat les bases que regiran el procés selectiu lliure per a disposar d'una borsa d'arqueòlegs/ logues, (grup A, subgrup A1) per tal de cobrir les necessitats temporals de l'Ajuntament de Tarragona, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat. CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS Per prendre part en el concurs oposició són requisits necessaris, entre d'altres: a) Tenir complerts 16 anys d'edat. b) Tenir coneixements de nivell de suficiència C1 de llengua catalana (nivell C). Aquests coneixements s'acreditaran documentalment. c) Estar en possessió de la titulació: Llicenciatura en Història, grau universitari d'Història, amb menció de Prehistòria, Arqueologia i Història fins al Primer Mil·lenni o grau universitari en arqueologia. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació pel Ministeri d'Educació.

TERMINI PRESENTACI?" INST?EURNCIES El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tarragona, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de la Corporació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Tarragona, 8 de setembre de 2016. LA SECRET?EURRIA GENERAL, P.D., Dolors Salvadó Escoda.

CIE: BOPT