Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de les clàusules i licitació del contracte de l'assessorament tècnic urbanístic. Procediment obert urgent. Exp. 144/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07333 Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d'agost de 2016, es va aprovar l'expedient del contracte de l'assessorament tècnic urbanístic per procediment obert, i l'aprovació del plec de clàusules administratives, fet que es publica als efectes de l'article 154 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d'agost de 2016, es va produir la modificació de la clàusula desena del plec de clàusules, i posteriorment en data 5 de setembre de 2016, mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 171/2016 es modifiquen les clàusules dotzena, segona i vuitena.

1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria c) Número d'expedient: 144/2016

2. Objecte del contracte. a) Tipus de contracte: serveis b) Descripció de l'objecte: servei d'assessorament tècnic urbanístic. c) Publicacions: perfil del contractant de l'Ajuntament www.santjaumedelsdomenys.cat a la Seu electrònica), Butlletí

Oficial de la Província, Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la Unió Europea (anunci enviat el dia 8/9/2016).

3. Tramitació, procediment. a) Tramitació: urgent b) Procediment: obert, regulació harmonitzada

4. Preu del contracte. a) 237.600,00 EUR més 49.896,00 EUR (21% d'IVA), en total 287.496,00 EUR

5. Durada del contracte Durada del contracte: 4 anys més dos anys de pròrroga.

6. Termini de presentació d'ofertes 26 dies hàbils a partir de l'enviament de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea. (Anunci enviat el dia 8/9/2016) Data límit de presentació d'ofertes: 11/10/2016

Sant Jaume dels Domenys, 8 de setembre de 2016. L'alcalde, Magí Pallarès i Morgades.

CIE: BOPT