Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del preu públic del menjador escolar. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07324 Ajuntament de Riudoms

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària celebrada el dia 29 d'agost de 2016, ha adoptat, entre d'altres, el següent acord, a reserva de la redacció que resulti de l'aprovació de l'acta, de conformitat amb l'article 206 del ROF (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre):

"5./ ASSUMPTES DE COMPETÈNCIA DEL PLE MUNICIPAL DELEGATS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

5.1/ Aprovar, si escau, la proposta de modificació del preu públic del menjador escolar.

Primer.- Aprovar la modificació del preu públic per la prestació del servei de menjador que presta l'Ajuntament de Riudoms, fixant noves tarifes d'acord amb el següent detall:

Preu servei

Preu servei

Preu servei

menjador

Preu servei

monitoratge

Concepte

menjador

esporàdic

monitoratge

esporàdic

Alumnes de l'Escola Beat Bonaventura Gran i de l'Escola Cavaller Arnau

5,60 EUR/dia

6,15 EUR/dia

1,73 EUR/dia

1,90 EUR/dia

Alumnes de la Llar d'Infants "Picarols"

139,00 EUR/mes

8,95 EUR/dia

43,02 EUR/mes

2,77 EUR/dia

Alumnes de la Llar d'Infants "Picarols" (0 a 1 any)

36,75 EUR/mes

5,25 EUR/dia

Professors escoles (subministrament àpat)

3,87 EUR/dia

4,25 EUR/dia

Els imports detallats no inclouen l'IVA.

Segon.- Aplicar aquesta modificació del preu públic per la prestació del servei de menjador a partir del curs escolar 2016-2017. Tercer.- Donar publicitat al present acord per tal que entri en vigor."

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, al termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació; de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

En cas contrari, podeu interposar Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació del present acte, atesos els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La secretària, Marta Cuesta García. Riudoms, 8 de setembre de 2016.

CIE: BOPT