Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules i licitació del contracte de les obres d'urbanització del camí del dipòsit al Cap de Riba. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07325 Ajuntament de la Riba

ANUNCI

Codi: 11/2016

L'Ajuntament de la Riba en sessió ordinària del Ple Municipal número 7/2016 de data 5 de setembre de 2016, ha aprovat la licitació mitjançant procediment negociat amb publicitat del contracte de les obres de "Urbanització del Camí del dipòsit al Cap de Riba", així com el plec de clàusules administratives que han de regir el procediment de contractació, els quals s'exposen al públic per un termini de VINT DIES perquè s'hi puguin presentar al·legacions.

En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d'un acord exprés.

La Riba, 6 de setembre de 2016. L'alcalde, JOAN DE LAPUENTE LLAD?".

CIE: BOPT