Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla econòmic financer 2015-2017. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07323 Ajuntament de la Riba

ANUNCI

Codi: 10/2016

Per acord del Ple de data 5 de setembre de 2016, en la sessió ordinària, es va aprovar el Pla econòmic financer pel període 2015-2017 per fer complir la regla de la despesa.

De conformitat a allò previst a l'article 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es publica amb caràcter exclusivament informatiu, el contingut del Pla, que es pot consultar a la secretaria municipal.

La Riba, 6 de setembre de 2016. L'alcalde, JOAN DE LAPUENTE LLAD?".

CIE: BOPT