Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball de professor de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona. Procés selectiu. Termini presentació sol·licituds. Conv. 16/025
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08330 Diputació de Tarragona ?EURrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació - Planificació i Organització - Selecció i Provisió

A N U N C I

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCI?" D´UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE LLENGUATGE MUSICAL PER A LES ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACI?" DE TARRAGONA (Conv. 16/025) Per decret del Diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació, de 14 d'octubre de 2016, la Diputació de Tarragona convoca el següent procés selectiu:

Convocatòria 16/025 ?EUR" Borsa de treball de professor/a de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona

1. Condicions i requisits que han de reunir les persones aspirants: 1.1. Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: - Títol de professor superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament del Decret 2618/1966,

de 10 de setembre, o equivalent.

- Títol superior de música, especialitat pedagogia general bàsica, en aquest cas cal adjuntar el certificat d'estudis. En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 1.2. Certificat de nivell suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català. 1.3. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2. L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d'una prova, o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació: - Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol. - Diploma d'espanyol (nivell superior o nivell C2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o

equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. 1.4. Declaració responsable de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. La persona interessada haurà d'emplenar l'annex 1 (publicat a la convocatòria del nostre web) que conté aquesta declaració responsable i on s'autoritza expressament a la Diputació de Tarragona perquè comprovi la seva veracitat.

2. Perfil professional i competencial del lloc de treball:

- Capacitat de treball en equip

- Facilitat per comunicar-se - Empatia - Integritat

CIE: BOPT

- Coneixements del camp de la pedagogia - Experiència amb alumnes tant d'Escola com de Grau Professional 3. Funcions principals del lloc de treball: Exercir tasques docents musicals amb alumnes tant d'Escola com de Grau Professional que requereixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

4. El procés selectiu consistirà en: 4.1. Coneixements de llengües 4.1.1. Llengua catalana: Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts: Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics. Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral amb la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat d'aquest exercici ser de APTE/A o de NO APTE/A. Queden exemptes de la realització d'aquesta prova aquelles persones que acreditin documentalment, fins al moment de realització d'aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents i es consideraran com a aptes. 4.1.2. Llengua castellana: Només en el cas de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què l'aspirant haurà de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació d'APTE/A per a participar en el procés selectiu. Resten exemptes de la realització d'aquesta prova aquelles persones que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell superior o C2. Restaran exemptes, també, de realitzar la prova de coneixements de les dues llengües, quan ho manifestin en la sol·licitud de participació en el procés: - les persones que hagin participat i obtingut plaça/lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal

funcionari/laboral a la Diputació de Tarragona en què hi hagués establerta una prova de castellà del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

- les persones que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per la Diputació

dins la mateixa oferta pública d'ocupació o dins de les dues ofertes públiques d'ocupació immediatament anteriors a aquella a què correspon la convocatòria.

4.2. Tercer exercici. Aquesta prova consisteix en impartir una classe de nivell elemental o de grau professional a determinar per la Comissió de valoració immediatament abans de començar l'exercici. Per al desenvolupament d'aquesta classe, l'aspirant ha de seguir les indicacions de la Comissió de Valoració. L'exposició tindrà una durada màxima de 20 minuts. L'aspirant pot utilitzar en la classe el material que consideri oportú. Aquesta prova és de caràcter eliminatori, i es valorarà de 1 a 10 punts, i s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la. Cas de no superar aquesta prova el resultat serà NO APTE. 4.3. Valoració del currículum: titulació, formació i experiència acreditades i aportades pels aspirants d'acord amb el següent barem: 4.3.1. Treball realitzat (màxim 5 punts): En l'entrevista s'avaluarà el perfil professional, competències de l'aspirant i treball realitzat. El treball realitzat es valorarà en funció dels informes acreditatius de les activitats i projectes desenvolupats. 4.3.2. Experiència docent (màx. 3 punts):

4.3.2.1

Per cada any complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments en centres d'ensenyaments musicals

0,20 punts

4.3.2.2

Per cada any complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments musicals en centres

d'educació primària, secundària o universitària

0,10 punts

4.3.2.3

Per cada hora impartida com a formador de formadors

0,05 punts

Documents justificatius (apartats 4.3.2.1 i 4.3.2.2): informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria

CIE: BOPT

General de la Seguretat Social i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. El caràcter del centre, quan no es pugui deduir del literal de l'informe de vida laboral, s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel director o pel secretari del centre corresponent. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats. Documents justificatius (apartat 4.3.2.3): qualsevol mitjà que acrediti la naturalesa de l'activitat i les hores impartides. 4.3.3. Titulacions acadèmiques (màx. 3 punts):

4.3.3.1

Per cada títol superior de música diferent de l'al·legat com a requisit de titulació o per cada titulació universitària estrictament relacionada amb el currículum d'ensenyaments musicals de grau professional de música diferent de l'al·legat com a requisit de titulació

1,25 punts

4.3.3.2

Per cada titulació universitària no musical de segon cicle

1 punt

4.3.3.3

Titulació acreditativa de formació pedagògica i didàctica

1 punt

4.3.3.4

Per cada titulació universitària musical de primer cicle

0,75 punts

4.3.3.5

Per cada titulació universitària no musical de primer cicle

0,50 punts

4.3.3.6

Per cada diploma elemental de música

0,25 punts

Documents justificatius: títol o resguard del pagament dels drets per a l'expedició del títol. Les titulacions universitàries no musicals, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d'aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit. A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes. 4.3.4. Formació i perfeccionament (màx. 2 punts) Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament relacionats amb la música i amb la pedagogia general i/o musical, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que aquests llocs requereixen, i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar, d'acord amb la distribució següent:

Jornades de fins a 9 hores

0,05 punts

De deu a dinou hores

0,15 punts

De vint a trenta-nou hores

0,25 punts

A partir de quaranta hores

0,35 punts

Postgraus

0,75 punts

Màsters

1,50 punts

Documents justificatius: certificació acreditativa de l'activitat expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada i de l'assistència o, en el seu cas, aprofitament. La documentació acreditativa dels cursos de formació rebuts o impartits si es presenten en un idioma diferent del català o castellà s'hauran de presentar degudament traduïts al català o castellà. Aquells certificats de cursos que no continguin un nombre d'hores es computaran com a jornada de fins a 9 hores.

Idiomes Per a la valoració del coneixement de la llengua anglesa cal acreditar el nivell intermedi de l'Escola Oficial d'idiomes o titulació reconeguda equivalent. La puntuació serà de 0,35 punts. En els casos en què l'acreditació de coneixement de la llengua anglesa sigui diferent de la del nivell intermedi de l'Escola Oficial d'idiomes o titulació reconeguda equivalent, així com en el cas d'altres idiomes, la puntuació serà de 0,15 punts. En cas que s'acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa (Ofimàtica i idiomes), només es valorarà el de l'última edició. Només s'han de tenir en compte els cursos dels últims 10 anys, excepte en el cas de mestratges i postgraus relacionats amb el lloc de treball, i dels idiomes, els quals no estan subjectes al termini de caducitat dels 10 anys. Igualment es computen les activitats formatives impartides per l'aspirant en universitats, organismes públics o altres

centres de caràcter privat de reconegut prestigi, en funció del nombre d'hores, i de la relació amb les funcions

pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb les habilitats que aquest lloc requereix:

fins a deu hores

0,10 punts

A partir d'11 hores i fins a 20

0,20 punts

CIE: BOPT

A partir de 21 hores

0,35 punts Sessions en Mestratges o Postgraus:

fins a 4 hores

0,20 punts

De 5 a 8 hores

0,35 punts

A partir de 9 hores

0,50 punts

4.3.5. Mèrits artístics (màxim 1,00 punt)

4.3.5.1

Per cada activitat concertística (solista)

0,20 punts

4.3.5.2

Per cada activitat concertística (grup de cambra, agrupació professional, agrupació amateur)

0,10 punts

4.3.5.3

Per cada activitat artística musical (p.e. composició, enregistrament, etc.)

0,10 punts

Documents justificatius (apartat 4.3.5.1 i apartat 4.3.5.2): programa de l'activitat o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa de l'activitat, certificat per l'entitat organitzadora. Documents justificatius (apartat 4.3.5.3): document acreditatiu del registre legal de l'activitat. No es valoren les activitat artístiques realitzades durant la formació de l'aspirant.

5. Presentació de sol·licituds: Les persones interessades en el procés selectiu han de presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d'admissió juntament amb el currículum i documentació acreditativa dels requisits mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que cal presentar fotocòpia compulsada, al Registre General de la Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona; carrer Pere Martell, 2, 43001 Tarragona; o carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa), de 9.00 hores a 14.00 hores. La documentació que han de presentar és: - Fotocòpia simple del DNI - Fotocòpia simple de la titulació requerida - Original o fotocòpia compulsada del nivell de català requerit - Original o fotocòpia compulsada del nivell de castellà requerit, si escau - Currículum L'esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d'instàncies llevat de l'acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s'escau.

6. Presentació dels mèrits Els mèrits només els presentaran les persones aspirants que passin a la fase de l'entrevista. Aquests mèrits s'han de presentar dins el termini de 5 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la data de publicació dels resultats del tercer exercici (impartir una classe), mitjançant fotocòpia simple, al Registre General de la Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona; carrer Pere Martell, 2, 43001 Tarragona; o carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa), de 9.00 hores a 14.00 hores. No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7. finalització del termini de presentació de sol·licituds: 12 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

8. Llista de persones admeses i excloses finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis del Palau de la Diputació de Tarragona (planta baixa) i al web: http://www. diputaciodetarragona.cat, i les persones aspirants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Règim de recursos: - Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant

del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta

publicació, davant del President de la Diputació.

CIE: BOPT

Tarragona, 14 d'octubre de 2016 La secretària general, Pilar Sánchez Peña