Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament d'un dispositiu multifuncional per escanejar, copiar i imprimir per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus. Procediment obert ordinari. Exp. 8004330008-2016-0006885
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08230 Diputació de Tarragona ?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre licitació d'un subministrament.

Exp. 8004330008-2016-0006885

La Junta de Govern del dia 7 d'octubre de 2016 va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un dispositiu multifuncional per escanejar, copiar i imprimir per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus. Així mateix, va acordar la iniciació del procediment d'adjudicació. Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora a) Diputació de Tarragona. b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions. c) Obtenció de documentació:

1. Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions. 2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta. 3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003. 4. Telèfons: 977296640 ?EUR" 977296645 ?EUR" 977296624. 5. Fax: 977296668. 6. Direcció d'internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat 7. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat 8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dia 9 de novembre de 2016.

d) Número de l'expedient: 8004330008-2016-0006885.

2. Objecte del contracte a) Tipus: Subministrament. b) Descripció de l'objecte: Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un dispositiu

multifuncional per escanejar, copiar i imprimir per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus.

c) Divisió per lots i núm.: No. d) Lloc d'execució: Província Tarragona. e) Termini d'execució: Lliurament trenta (30) dies / Execució quatre (4) anys. f) Admissió de pròrroga: No. g) CPV: 30.000000-9.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació a) Tramitació: Ordinària. b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris. c) Criteris d'adjudicació: Els que s'estableixen en l'apartat m) de l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.

4. Valor estimat del contracte 3.914,80 euros.

5. Pressupost base de licitació a) Import net: 3.914,80 euros. Import total: 4.736,91 euros.

6. Garanties exigides a) Provisional: No es preveu per aquest contracte.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA).

7. Requisits específics del contractista a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional o tècnica: El que s'estableix en l'apartat c) de

CIE: BOPT

l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.

b) Altres requisits específics: No. 8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació a) Data i hora límit de presentació: Dia 9 de novembre de 2016, a les 14.00 hores b) Documentació: S'indica en la clàusula 12a del Plec de Clàusules Administratives Particulars. c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de

Tarragona, Terres de l'Ebre (Palau Climent).

2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta, 43003, Tarragona. 3. Domicili Terres de l'Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.

d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes a) Entitat: Diputació de Tarragona b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100. c) Localitat: 43003, Tarragona. d) Data i hora: 16 de novembre de 2016, a les 12.00 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l'anunci L'import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 200,00 EUR.

Tarragona, 10 d'octubre de 2016 La secretària general, Pilar Sánchez Peña

CIE: BOPT