Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de teleassistència. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELLS COMARCALS
Administració Local

2016-08089 Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Edicte

El Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en la sessió de data 26 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de teleassistència.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'exposa al públic durant el termini de 30 dies perquè s'hi puguin presentar les reclamacions o el suggeriments que es desitgi. Si no es presenta cap al·legació ni suggeriment s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

El secretari, Xavier Salvadó i Vives Montblanc, 4 d'octubre de 2016

CIE: BOPT