Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases específiques que han de regular la concessió de subvencions per a l'arranjament i millora de camins de titularitat municipal, exercici 2016. Text. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELLS COMARCALS
Administració Local

2016-08076 Consell Comarcal del Baix Camp

ANUNCI

El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp en la sessió de 20 de setembre de 2016, va aprovar les Bases específiques que han de regular la concessió de subvencions per a l'arranjament i millora de camins de titularitat municipal, exercici 2016.

Les Bases específiques que regulen aquesta convocatòria es publiquen íntegrament al BOPT i al tauler d'anuncis de la corporació, als efectes procedents, per garantir el compliment dels principis de publicitat i concurrència a què fa referència la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006.

A la vegada que s'obre un període d'informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació al BOPT, durant els quals els interessats podran formular els suggeriments i les al·legacions que estimin pertinents. Si se'n presenten, aquestes hauran de ser resoltes per acord de la Junta de Govern, que intervindria per delegació del Ple. En canvi, si no es presenta cap reclamació dins d'aquest període, l'acord relatiu a l'aprovació de les Bases i la convocatòria esdevindrà definitiu sense més tràmit.

El contingut de les Bases és el següent:

"BASES ESPECÍfiQUES QUE HAN DE REGULAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANY 2016

Article 1. Competència i convocatòria El Consell Comarcal del Baix Camp, de conformitat amb l'article 28 del Reglament pel qual s'aprova el Programa d'actuació comarcal, obre convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics destinats a l'arranjament i millora de camins de titularitat municipal que es troben situats dins la comarca del Baix Camp, amb el finançament de la Diputació de Tarragona.

Article 2. Destinataris Poden participar en aquesta convocatòria, corresponent al programa de millora de camins de titularitat municipal de l'any 2016, únicament, els municipis de la comarca del Baix Camp que es relacionen a continuació: 1. Vinyols i els Arcs 2. L'Albiol 3. L'Aleixar 4. Alforja 5. Almoster 6. Arbolí 7. L'Argentera 8. Les Borges del Camp 9. Botarell 10. Cambrils 11. Capafonts 12. Castellvell del Camp 13. Colldejou 14. Duesaigües La resta de municipis de la comarca van ser inclosos a la darrera convocatòria, de manera que no podran concórrer a la d'enguany, d'acord amb el règim d'alternança aprovat. En relació a l'objecte de l'actuació sol·licitada, els ajuntaments interessats han de tenir en compte els següents requisits:

a) El camí ha de ser municipal.

Article 3. Vigència i dotació econòmica

CIE: BOPT

La convocatòria es refereix al programa de millora de camins de l'any 2016, dins la seva disponibilitat pressupostària de 97.000 EUR, amb càrrec a fons procedents de la Diputació de Tarragona. El Consell Comarcal podrà acordar el repartiment d'una dotació de fons inferior si considera que les actuacions proposades no resulten prou rellevants per a la comarca.

Article 4. Actuacions Les inversions que poden ser objecte de subvenció són les d'arranjament i millora de la xarxa de camins de titularitat municipal situats fora de l'àmbit del sòl urbà o apte per a urbanitzar, sempre que la normativa mediambiental aplicable a l'àrea d'actuació ho permeti i se'n garanteixi la durabilitat. No seran motiu de subvenció els honoraris per a la redacció del projecte o memòria valorada, ni les quantitats destinades a expropiacions de terrenys, desplaçaments de serveis afectats, col·locació del cartell d'obra o d'altres.

Article 5. Import de la subvenció La quantitat de la subvenció que atorgui el Consell en la resolució de l'expedient, serà com a màxim la despesa certificada amb el límit de l'atribució.

Article 6. Sol·licituds i documentació a presentar 6.1. Les sol·licituds, segons el model adjunt, es dirigiran per escrit a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Camp, i s'hi haurà d'indicar : a) El camí o camins i trams d'aquests camins per als quals es demana la subvenció, definint-los pel nom amb què

habitualment se'ls conegui.

b) El pressupost total de l'actuació projectada i l'import de la subvenció que se sol·licita. c) La forma i quantia de l'aportació amb què es compromet el sol·licitant a contribuir en les obres, ja sigui en

metàl·lic, amb materials, amb jornals de peons o mitjans de transport, essent la seva aportació, com a mínim, del mateix import de l'ajut atorgat.

d) Les característiques i ús principal del camí o dels camins, fent constar expressament que es tracta de camins

públics de titularitat municipal.

6.2. Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar de la documentació següent: a) Certificat de l'acord del Ple o òrgan competent de la corporació que aprovi:

- La sol·licitud que es presenti. - El pressupost de la inversió. - La documentació tècnica de l'actuació. - El compromís d'executar completament tota l'actuació sol·licitada i de justificar la subvenció davant el Consell

Comarcal abans del 30 de setembre del 2017.

- El compromís de mantenir i conservar en bon estat el camí o camins que es volen condicionar. - El compromís de presentar la documentació justificativa prevista en aquestes Bases i altra que li pugui demanar

el Consell Comarcal.

b) Certificat de Secretaria - Intervenció en què s'acrediti:

- L'import dels recursos ordinaris del pressupost de la corporació de l'exercici 2016. (Sinó hi ha el pressupost

aprovat, es consignarà el prorrogat).

- L'existència de dotació pressupostària suficient per atendre tota la inversió que recull el projecte o la memòria

presentada.

- La manca d'obligacions econòmiques pendents de liquidar amb el Consell Comarcal. - Que el camí o camins a condicionar no estan inclosos dins de l'àmbit qualificat pel planejament urbanístic

vigent com a sòl urbà o apte per urbanitzar.

c) Documentació tècnica: memòria valorada o projecte, que constarà com a mínim dels documents següents: c.1) Memòria justificativa i explicativa de les obres a realitzar, en què s'indiqui:

- El nom del camí o camins - Les seves característiques (longitud afectada, amplada actual i la prevista al document tècnic, així com

d'altres que es consideri adient destacar)

- L'ús principal del camí.

c.2) Plànols de l'obra suficientment descriptius. c.3) Pressupost de les obres. Si hi ha més d'un camí convé presentar el pressupost desglossat per a cadascun

d'ells.

Les memòries valorades han de contenir la suficient documentació gràfica, tècnica i econòmica, que permeti la correcta execució de l'obra per part del contractista, sense necessitat de més documentació. Segons la importància del cost del pressupost de les obres a realitzar, el Consell es reserva el dret a exigir la

CIE: BOPT

presentació d'un projecte d'obres signat per un tècnic competent. Article 7. Requisits Seran condició indispensable per cursar i admetre la sol·licitud, la consignació dels punts esmentats a l'apartat 6.1 i l'aportació de la documentació esmentada a l'apartat 6.2.

Article 8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds La sol·licitud s'haurà de formalitzar i presentar al registre del Consell Comarcal del Baix Camp, com a màxim, fins al 15 de desembre de 2016, que s'estableix com a data límit per participar en aquesta convocatòria.

Article 9. Criteris de selecció La selecció de les sol·licituds que formaran el programa es durà a terme d'acord amb els criteris preferents següents: a) Es tindrà especial consideració a les peticions que es corresponguin amb obres de pavimentació. b) Per valorar l'esforç econòmic de l'Ajuntament es tindrà en compte la relació que resulti d'aplicar als seus recursos

ordinaris del pressupost vigent l'import de l'obra projectada per aquell exercici.

c) També es tindrà en compte la major importància del camí dins la xarxa de comunicacions viàries de la comarca. El Consell podrà prioritzar alguna actuació concreta que pugui tenir un valor afegit o estratègic per al conjunt de la comarca o per una part del seu àmbit territorial i valorar altres circumstàncies que es considerin d'especial interès. També es contempla la possibilitat d'acordar el repartiment lineal dels ajuts entre els beneficiaris, sense entrar a valorar els anteriors criteris de repartiment, amb independència de les característiques de les actuacions presentades i les dades recollides en la sol·licitud.

Article 10. Atorgament L'atorgament de les subvencions serà resolta per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp. L'acord s'adoptarà, preferentment, dins un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data en què finalitzi el període hàbil de presentació de sol·licituds. Amb caràcter previ a la resolució, la Comissió Informativa competent emetrà dictamen a l'empara de les sol·licituds presentades i, si s'escau, dels criteris definits a l'article 9è d'aquestes Bases. Per això podrà requerir els informes tècnics que estimi convenients per motivar la seva proposta de resolució. L'atorgament de les subvencions es notificarà a les corporacions municipals interessades.

Article 11. Modificacions posteriors a l'atorgament de les subvencions L'obra s'executarà segons el projecte o la memòria valorada, aprovada definitivament, que hagi servit de base per a la inclusió de l'obra en el programa. Les modificacions tècniques del projecte o memòria, no substancials, aprovades per l'Ajuntament a l'empara del procediment establert a l'article 42 i següents del Decret 179/95, caldrà notificar-les al Consell Comarcal a l'efecte de la inspecció final de les obres, i de l'adequació de les certificacions a l'obra realitzada. En el cas que l'Ajuntament, una vegada tingui coneixement de l'atorgament de la subvenció, vulgui canviar substancialment la destinació de l'ajut concedit, ho haurà de sol·licitar al Consell Comarcal, i serà la Gerència, previ dictamen de la Comissió Informativa de Desenvolupament del Territori, qui resoldrà la sol·licitud. La documentació que es presenti en aquest sentit, degudament aprovada pel Ple o òrgan competent de l'Ajuntament, ha de ser complerta i suficientment justificativa dels motius d'interès públic, tècnic, econòmic o d'altres que abonen el canvi en la destinació de la subvenció. Si les modificacions suposen un augment del pressupost respecte del que consta en la sol·licitud inicial, se n'acreditarà el finançament. En cap cas les modificacions introduïdes poden comportar un augment de la subvenció atorgada.

Article 12. Contractació i inici de les obres Les obres s'hauran de contractar abans del 31 de maig del 2017, la qual cosa s'haurà de justificar degudament davant el Consell Comarcal. Les obres seran inspeccionades per l'?EURrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, al l'efecte de constatar la seva realització. Per això, cal que les corporacions municipals comuniquin per escrit, amb una antelació mínima de 10 dies, la data

del començament de les obres.

Article 13. Termini d'execució de la inversió La inversió objecte de subvenció s'haurà de dur a terme i justificar, com a màxim, fins al 30 de setembre del 2017.

CIE: BOPT

Per tant, els beneficiaris de les subvencions hauran de lliurar al Consell Comarcal del Baix Camp, dins d'aquesta data límit, la documentació justificativa de la realització de la inversió a què es fa referència en la base següent. Article 14. Forma de Justificació Les entitats beneficiàries només podran disposar de les subvencions concedides després de justificar la despesa que hagin realitzat, per mitjà de l'aportació, per duplicat, de la documentació acreditativa següent: a) Certificat acreditatiu de les obres realitzades signada pel director de l'obra, o bé còpies compulsades de les

factures, en les quals hi consti les característiques i el pressupost final de l'obra subvencionada.

A les factures hi haurà d'anar una diligència del tècnic municipal, en què consti que les obres han estat realitzades.

En cas que hi hagi diversos camins a la certificació o a la factura, es desglossarà el pressupost per a cadascun d'ells.

b) Certificat de l'acord del ple o òrgan competent de l'entitat sol·licitant, en què s'aprova el pagament de les

actuacions executades.

En cas que l'Ajuntament hagi realitzat l'obra per administració, només s'admetrà com a màxim un 5% de despeses d'administració, i es substituirà el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial que es pot aplicar en altres modalitats de contractació. El Consell Comarcal podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna per comprovar o justificar les condicions exigides.

Article 15. Control El Consell podrà realitzar les actuacions d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment del que estableixen les presents bases. Els serveis tècnics portaran a terme la verificació de les actuacions realitzades.

Article 16. Concurrència En cap cas l'import de la subvenció atorgada podrà ser d'una quantia tal que, aïllada o en concurrència amb altres ajuts per a la mateixa inversió ultrapassi el 100% del seu cost total.

Article 17. Conservació i manteniment La subvenció concedida pel Consell ha de garantir una millora efectiva de la qualitat dels camins, però en cap cas no obliga el Consell al manteniment o conservació parcial o total de les obres que es realitzin, que sempre estarà a càrrec de l'Ajuntament beneficiari.

Article 18. Romanent S'entén per romanent: a) La diferència produïda entre la quantitat assignada al programa en el pressupost del Consell i el total de les

subvencions que s'atorguen als municipis, en el cas que les sol·licituds rebudes dins del termini reglamentari establert i que són aptes per a la participació en la convocatòria no cobreixin la quantitat total assignada pel Consell Comarcal per aquest programa.

b) Totes les subvencions d'actuacions que hagin estat revocades per incompliment dels terminis establerts a les

bases 10a, 12a i 13a o en les que no s'hagi col·locat el cartell anunciador.

c) Les quantitats derivades de les baixes obtingudes en l'adjudicació. En els casos en què la subvenció concedida

sigui com a màxim del 50% (o del % que sol·licita l'Ajuntament d'ajut) respecte de l'esmentada adjudicació, no es considerarà romanent la quantitat derivada de la baixa.

d) Les quantitats produïdes per renúncies o anul·lacions totals o parcials d'actuacions incloses en el programa. e) Les quantitats produïdes en aplicació de les bases 19a, 20a i 21a. La Junta de Govern, després de l'informe de la Comissió Informativa, acordarà la distribució dels romanents produïts per qualsevol d'aquestes causes o d'altres no previstes que siguin procedents segons la normativa. Es podrien incorporar també les sol·licituds no ateses inicialment, aquelles que no s'hagin pogut executar en el termini establert per motius extraordinaris, o bé procedir a una nova convocatòria o acumular els fons a l'exercici següent.

Article 19. Revisió i modificació La resolució de la concessió de les subvencions atorgades es podrà revisar i, si escau, modificar o revocar, en els

següents casos:

a) Si es produeix una alteració substancial de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció,

degudament justificada.

b) En el cas que l'import justificat sigui inferior al que va permetre determinar la quantitat de la subvenció atorgada:

CIE: BOPT

si es produeix aquesta circumstància l'import d'aquesta subvenció es rebaixarà de manera proporcional, i en aquest cas, si ja s'ha percebut l'import de la subvenció, s'haurà de reintegrar l'excés que correspongui. Article 20. Renúncia i sol·licitud de pròrroga La manca o incompliment per part de les entitats peticionàries dels requisits assenyalats en aquestes bases o del compromís d'aportació econòmica s'entendran com la renúncia a la subvenció del Consell Comarcal. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, i queda alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. El beneficiari pot sol·licitar la pròrroga de l'ajut atorgat per poder acumular aquesta subvenció amb la de l'exercici següent, quan l'import atorgat no li resulti suficient per a la correcta execució de les obres. En aquest cas, el beneficiari resta obligat a sol·licitar la subvenció en el següent exercici i a arranjar o millorar el mateix camí que no s'ha pogut executar dins els terminis establerts en aquesta convocatòria. Així mateix, es podrà fraccionar l'execució de l'actuació sol·licitada en dos o tres exercicis, sempre que aquestes fases siguin susceptibles d'utilització independent per a l'ús general o puguin ser substancialment definides, tal com disposa l'article 14 del Decret 179/95.

Article 21. Revocació Es podrà revocar la subvenció per les següents causes: a) Si es comprova que els ajuts atorgats han estat destinats a una finalitat diferent d'aquella per a la qual es va

concedir o si el beneficiari de la subvenció incompleix qualsevol de les condicions establertes tant en les presents bases com en la resta de normativa aplicable.

La qual cosa comportarà l'obligació del benefici de reintegrar al Consell les quantitats percebudes, amb

abonament de l'interès de demora legal, sens perjudici de la resta d'accions que siguin adequades. Les quantitats esmentades tindran la consideració d'ingressos públics als efectes legals.

b) Per motius d'oportunitat o de canvi de criteris per part del Consell, la qual cosa pot comportar el deure d'indemnitzar,

si s'escau, els danys i perjudicis causats al beneficiari.

En els dos casos, i d'acord amb la proposta prèvia de la Comissió Informativa, la Junta de Govern del Consell podrà revocar o suspendre totalment o parcialment els ajuts que al seu dia va concedir.

Reus, 6 d'octubre de 2016 Joan Emili Llauradó Grau, gerent

CIE: BOPT