Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules de la concessió per a la utilització i explotació del bar de la piscina. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08084 Ajuntament de Vilabella

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d'octubre de 2016, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la concessió del domini públic per a la utilització i explotació del bar de la piscina de Vilabella per a l'Ajuntament de Vilabella per procediment obert.

D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els termes que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'exposa al públic l'esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT, perfil de contractant i taulell d'edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

Vilabella, 7 d'octubre de 2016 La secretària, Montserrat Buqué Serra

CIE: BOPT