Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Derogació de l'Ordenança fiscal núm. 11 en relació al preu públic pel subministrament d'aigua, gas i electricitat. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08110 Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 6 d'octubre de 2016, ha aprovat la derogació de l'Ordenança fiscal número 11: Preu Públic pel subministrament d'aigua, gas i electricitat; text íntegre publicat al BOPT 300/1989 i una modificació de l'article 6 publicada al BOPT 285/2001; la qual queda substituïda per l'Ordenança fiscal núm. 11 Taxa de Subministrament d'aigua; el text íntegre de la qual està publicat al BOPT 37/2008.

Vallfogona de Riucorb, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Francesc Llobet Albareda

10

CIE: BOPT