Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte constructiu d'una rotonda a la cruïlla del pg. Miramar amb el c/ dels Pescadors. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08086 Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària de 5 d'octubre de 2016, ha aprovat definitivament el Projecte constructiu d'una rotonda a la cruïlla del Passeig Miramar amb el carrer dels Pescadors al terme municipal de Torredembarra, redactat per l'arquitecte Jordi Bessa Panadés, per un import d'execució de 63.543,45 EUR (més IVA), el qual va estar aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el 4 d'agost de 2016 i va estar exposat al públic durant el període comprès entre el 27 d'agost fins l'1 d'octubre de 2016, sense que ningú hagi presentat cap al·legació.

D'acord amb l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis, l'esmentat projecte ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, per tal que els interessats presentessin les al·legacions que consideressin oportunes

Torredembarra, 6 d'octubre de 2016 L'alcalde, Eduard Rovira Gual

CIE: BOPT