Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules i licitació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels empleats municipals. Procediment obert ordinari. Exp. AG11/G526/2015/21
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08072 Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària del 5 d'octubre de 2016, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, la contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels empleats municipals de l'Ajuntament de Torredembarra, així com l'obertura de la licitació.

1. Entitat adjudicadora. a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra. b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació c) Número d'expedient: AG11/G526/2015/21

2. Objecte del contracte: L'objecte del contracte és el servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels empleats municipals de l'Ajuntament de Torredembarra.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació. a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert, amb varis criteris d'adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada

4. Pressupost màxim de licitació: 49.000 EUR (IVA exclòs), desglossat d'acord amb el quadre de característiques dels PCAP. Valor estimat del contracte: 98.000 EUR (IVA exclòs), desglossat d'acord amb el quadre de característiques dels PCAP. Durada del contracte: 2 anys.

5. Obtenció de documentació i informació. a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra. b) Domicili: Plaça del Castell, núm. 8 c) Localitat i codi postal: Torredembarra (43830) d) Telèfon: 977.64.00.25 e) Telefax: 977.64.49.04 f) www.torredembarra.cat// Perfil del contractant: g) Data límit d'obtenció de documentació i informació: el dia anterior a l'acabament del termini de presentació de

proposicions.

6. Presentació de les ofertes. Lloc de presentació: Ajuntament de Torredembarra, oficina d'Atenció al Ciutadà Domicili: Plaça del Castell 8, planta baixa Localitat i codi postal: Torredembarra- 43830 Horari d'oficina: de 8:30 hores a 14:00 hores Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona, d'acord amb el que determina l'article 159 del TRLCSP. Si l'últim dia coincideix en dissabte o festiu, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent. La informació addicional que se sol·liciti per part dels licitadors sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 158.2 del TRLCSP, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 10 dies abans d'aquesta mateixa data. Es podrà sol·licitar per mitjà de correu electrònic (contractacio@torredembarra.cat) i es publicarà la informació en el perfil del contractant.

7.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra b) Domicili: Plaça del Castell, 8 c) Localitat: Torredembarra d) Data: Màxim set dies a partir de l'obertura del Sobre A (excepte dissabte, donat el cas, que es realitzarà el

CIE: BOPT

següent dia hàbil). 8.- Despeses publicacions anuncis: Aniran a càrrec de l'adjudicatari

Torredembarra, 6 d'octubre de 2016 L'alcalde, Eduard Rovira Gual

CIE: BOPT