Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Preus públics del Patronat municipal d'esports, temporada 2016-2017. + Normativa. Text. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08070 Ajuntament de Tarragona Serveis Centrals, Economia i Hisenda Servei d'Assessorament d'Intervenció i fiscalització de la Gestió Econòmica

A N U N C I

El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016, va aprovar els preus públics del Patronat Municipal d'Esports per a la temporada 2016-2017, i normativa d'aplicació, que es detallen tot seguit:

NORMATIVA DELS PREUS PÚBLICS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS TEMPORADA 2016-2017

Aquesta normativa regula l'aplicació dels preus públics del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET) per a la temporada 2016-2017. S'estructura en tres seccions: abonats, activitats (aquàtiques, físiques, populars i d'altres) i bases per a la petició i concessió d'horaris d'utilització, entrenament i competició en les instal·lacions esportives municipals

Tancament de la instal·lació de Campclar amb motiu de les obres dels Jocs del Mediterrani 2017 Com a conseqüència de la realització de les obres a les instal·lacions de Campclar per tal d'adequar-les de cara als Jocs del Mediterrani 2017, aquest complex romandrà tancat al públic fins al proper 9 de juliol, data prevista de finalització dels Jocs. Degut a aquest fet, tots els serveis propis i exclusius d'aquesta instal·lació ?EUR"pista d'atletisme, velòdrom- no es podran utilitzar fins aleshores. Els abonats que es donin de baixa com a conseqüència del perjudici que suposa el tancament d'aquesta instal·lació no pagaran quota de matrícula quan es tornin a donar d'alta passats els jocs. Les baixes s'hauran de produir abans de la finalització del mes de setembre de 2016.

1. ABONATS Per a tenir la condició d'abonat/da s'ha de pagar la quota corresponent de forma regular. Els/Les abonats/des podran accedir a qualsevol de les instal·lacions esportives municipals i utilitzar els diferents serveis, en funció del tipus de quota. Les instal·lacions esportives municipals són les següents: - Complex esportiu de Campclar - Complex esportiu del Serrallo i Part Baixa - Piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau - Complex esportiu de Bonavista - Complex esportiu de Sant Salvador - Complex esportiu de Riuclar, Torreforta i Icomar Més informació a la pàgina web del PMET: www.tarragona.cat/esports/ 1.1. Procediment d'inscripció, alta i renovació de quotes: La persona interessada que desitgi fer-se abonada de les instal·lacions haurà de presentar: - Original del carnet d'identitat - Llibreta d'estalvis o talonari del compte corrent on, amb posterioritat, desitgi que li siguin domiciliats els rebuts

corresponents.

En el cas que el tipus d'abonament sigui familiar caldrà que aporti, a més, el llibre de família o el certificat corresponent de parella estable, així com els carnets d'identitat de la parella i dels fills que formin part de la unitat familiar. Un cop acomplerts aquests requisits la persona abonada farà efectiu, en metàl·lic o targeta, el rebut corresponent al primer termini de la modalitat a la qual s'aculli. Quan un/a abonat/da es doni d'alta, i esculli quota trimestral o anual, aquesta es fraccionarà per períodes mensuals, a fi i efecte de que el seu pagament es correspongui amb el temps d'utilització dintre dels esmentats períodes naturals. Si la persona interessada en fer-se abonada, ho porta a terme en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes, se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la qual s'aculli.

En aquest cas, podrà fer ús de les instal·lacions a partir d'aquest moment. Si s'inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació, no podrà fer ús de les instal·lacions fins l'esmentada data.

CIE: BOPT

En el cas d'abonament familiar, els fills causaran baixa un cop finalitzat el període d'abonament en què compleixin 14 anys. Per poder seguir utilitzant les instal·lacions, s'hauran de donar d'alta en la modalitat abonament individual juvenil. En produir-se aquest canvi, el nou abonament juvenil restarà exempt del pagament de la matrícula o quota d'inscripció. La persona que s'inscrigui com a abonada la primera vegada no haurà de pagar la quota d'inscripció. A partir de la segona vegada, l'abonat/da que es doni d'alta després d'un període de baixa inferior a un any haurà de fer efectiva la quota d'inscripció establerta. Les quotes trimestrals i anuals s'abonaran obligatòriament mitjançant domiciliació bancària. Les remeses es tramitaran a partir dels dies 10 de gener, abril, juliol i octubre. Les quotes mensual es pagaran mitjançant targeta de crèdit a les instal·lacions. La persona abonada no podrà fer ús de la instal·lació fins que no hagi realitzat el pagament. En casos excepcionals i degudament acreditats, les quotes mensuals es podran pagar mitjançant document d'ingrés bancari, que la persona abonada haurà de recollir a les instal·lacions i fer efectiu a qualsevol terminal SERVICAIXA de "La Caixa" (mitjançant llibreta d'estalvis de La Caixa o qualsevol targeta), entre els dies 1 i 5 del mes corresponent. La persona abonada que efectuï l' ingrés entre els dies 6 i 25 i vulgui fer ús de les instal·lacions abans d'haver transcorregut 72 hores des del pagament, haurà d'acreditar aquest mitjançant còpia de l'ingrés bancari. Aquell/a abonat/da que hagi causat baixa i desitgi tornar a donar-se d'alta, tindrà el tractament de nou abonament, amb les condicions exposades a l'apartat d'altes. 1.2. Procediment de baixa: Les quotes mensuals que no hagin estat ingressades el dia 25 comportaran la baixa automàtica de l'abonat corresponent. L' incompliment en el pagament de la quota domiciliada suposarà la baixa automàtica de l'abonat, que es farà efectiva el dia 15 de l'últim mes del trimestre. En el cas d'abonats anuals, la baixa es farà efectiva el 15 de març. Si l'abonat decidís donar-se de baixa per voluntat pròpia, haurà de notificar-ho per escrit i personalment a la recepció de la instal·lació, i haurà de lliurar en aquest moment l'escrit de sol·licitud. La sol·licitud de baixa s'haurà de realitzar amb data límit del dia 20 del mes en què finalitzi la seva darrera quota abonada. Les baixes es tramitaran per mitjà de resolució de presidència del PMET. BAIXES TEMPORALS - En el cas de baixa mèdica, embaràs o trasllat temporal de feina, i amb el justificant pertinent, es tindrà dret a sol·licitar la quota de manteniment, tenint en compte que durant aquest període no podrà gaudir de cap dels drets com a abonat/da. Aquesta quota únicament es podrà demanar per períodes trimestrals naturals, podent-se mantenir un màxim de sis mesos. 1.3. Drets de la persona abonada Les persones abonades, segons el perfil, tindran dret a: - Abonament

Piscina:

- A accedir als següents serveis de les instal·lacions d'ús lliure: piscina, sauna, bany de vapor, dutxes bitèrmiques,

a la pista d'atletisme i a l'activitat Aquasalut.

- Abonament

fiTNESS:

- A accedir a tots els serveis de les instal·lacions d'ús lliure: sala de fitness, piscina, sauna, bany de vapor,

dutxes bitèrmiques, a la pista d'atletisme i a l'activitat Aquasalut.

- Abonament

PMET:

- A accedir a tots els serveis de les instal·lacions d'ús lliure: sala de fitness, piscina, sauna, bany de vapor,

dutxes bitèrmiques, a la pista d'atletisme i a l'activitat Aquasalut.

- A accedir a les activitats físiques dirigides de gimnàs organitzades pel PMET, subjecte a disponibilitat.

Aquest dret es veurà limitat en cas que hi hagi competicions a la instal·lació que es desitgi utilitzar o por causes de força major. Així mateix, els/les abonats/des podran disposar de taquilles d'ús puntual, si bé, hauran de dur el seu propi cadenat. Les persones abonades gaudiran de descomptes i de prioritat a les inscripcions de les activitats d'aigua. Gaudiran també de millors preus en altres serveis, com el cas del pàdel, tennis i esquaix 1.4. Obligacions de la persona abonada Les persones abonades hauran d'identificar-se mitjançant el control d'accés, vigent, per poder fer ús de les instal·lacions.

Haurà de complir totes les normatives detallades per cada espai esportiu.

1.5. Categories abonats: - Abonament infantil : a partir dels 3 i fins als 13 anys. - Abonament juvenil : a partir del 14 anys i fins els 17 anys. L'edat mínima per accedir a la sala de fitness és de 16

CIE: BOPT

anys. En conseqüència, pels abonaments fitness i PMET l'edat mínima serà de 16 anys. - Abonament d'adult: a partir dels 18 anys. - Abonament 3ª edat: a partir de 65 anys - Abonament persona amb discapacitat: Acreditació discapacitat>del 33% - Abonament familiar : inclou els pares i fills menors de 14 anys.

QUOTA PISCINA ESTIU: Dóna dret a accedir a les piscines del Patronat Municipal d'Esports, amb tots els drets dels abonats de piscina, en el període comprés del 25 de juny al 10 de setembre. 1.6. Canvis i modificacions Qualsevol sol·licitud de canvi de tipus d'abonament, de canvi de tipus de quota o modificació de dades bancàries, s'haurà de realitzar amb data límit del dia 20 del mes en què finalitzi la seva darrera quota abonada, amb l'excepció d'aquells abonaments de piscina o fiTNESS amb quota trimestral o anual que desitgin fer un canvi a un abonament superior. Aquelles persones que estiguin interessades en efectuar aquest canvi ho hauran de sol·licitar per escrit, en model previst a l'efecte, a qualsevol de les instal·lacions.

CONDICIONS QUE HAN DE REGIR ELS CANVIS DE TIPUS D'ABONAMENT DE PISCINA A fiTNESS O PMET I DE fiTNESS A PMET AMB QUOTA TRIMESTRAL O ANUAL, GENERALS

Les persones interessades en efectuar aquest canvi ho hauran de sol·licitar per escrit, en model previst a l'efecte, a qualsevol de les instal·lacions poliesportives municipals gestionades pel PMET. Per portar a terme el canvi és obligatori mantenir la periodicitat de pagament existent. En el moment de fer efectiu el canvi s'haurà de pagar amb targeta bancària la diferència corresponent entre un tipus d'abonament i un altre. Quan una persona abonada sol·liciti el canvi d'abonament, la nova quota es fraccionarà per períodes mensuals, a fi i efecte de que el seu pagament es correspongui amb el temps d'utilització. El fraccionament es realitzarà en els termes establerts a l'apartat 1.1: - Si l'interessat o interessada en fer el canvi, ho porta a terme en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes,

se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la qual s'aculli. En aquest cas, la persona abonada podrà fer ús dels serveis propis del nou abonament a partir d'aquest moment.

- Si s'inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta

situació, la persona abonada no podrà fer ús dels serveis propis del nou abonament fins l'esmentada data.

En tot moment, la quota abonada s'ha de correspondre amb l'establerta als preus públics aprovats. En cas que es registri una devolució després d'haver abonat aquesta diferència, l'abonat perdrà el dret a utilitzar les instal·lacions esportives fins que no aboni la totalitat del preu públic establert. Si això no es produís, tampoc no tindrà dret a recuperar la part abonada amb targeta bancària. Es podrà sol·licitar el canvi en qualsevol moment, si bé s'ha de tenir en compte que, d'acord amb la normativa general que hi figura a les ordenances municipals, per estar inclòs en la següent remesa de rebuts domiciliats, l'abonat no pot figurar com a deutor del PMET, ja que això comportaria la baixa automàtica en el moment de formalitzar la remesa. 1.7. Campanyes de promoció Durant el primer trimestre de la temporada 2016-17, és a dir, d'octubre a desembre, els abonats i abonades que portin una nova persona que es faci abonada al PMET, gaudiran d'un 50 % de descompte en la següent quota que correspongui. El nou abonament ha de ser, com a mínim, de la mateixa categoria i període. El nou abonament estarà exempt de pagar quota matrícula. Serà d'aplicació durant la temporada 2016-17 la quota juvenil en tots els nous abonaments de personal, estudiant i docent, de la URV. Aquest abonament dóna dret al següent: - Ús de les piscines, gimnàs, pista d'atletisme i sala de tennis taula, tret que hi hagi competicions a la instal·lació

que desitgi utilitzar.

- Utilitzar totes les instal·lacions municipals, excepte el Complex del Serrallo ?EUR" Part Baixa - L'horari d'ús de les instal·lacions queda limitat des de l'obertura fins a les 17.00 hores. El PMET es reserva el dret de promoure campanyes de promoció i/o captació d'abonats i abonades que suposin, de manera puntual, variacions en els preus públics establerts. Aquestes campanyes hauran de ser aprovades prèviament pel Consell Rector del PMET, i en cap cas suposaran una rebaixa superior al 55%, ni s'estendran per un

període superior al de l'exercici pressupostari ni dels preus púbics vigents.

2. NORMES ADMINISTRATIVES PER CURSETS DE NATACI?" I ACTIVITATS AQU?EURTIQUES Per a l'abonament de qualsevol activitat s'aplicarà el preu corresponent a la situació de la persona interessada en

CIE: BOPT

el moment del pagament. En general, la durada dels cursets aquàtics és de 50 minuts, amb excepció dels cursets de nadons i prenadons la durada dels qual és de 45 minuts. En el cas que s'ofereixin cursets de distinta durada, aquesta es detallarà a la descripció del preu públic corresponent. 2.1. Cursos i activitats aquàtiques trimestrals Les activitats aquàtiques del període octubre - juny es desenvoluparan trimestralment. Tant la preinscripció com la inscripció es podrà dur a terme a qualsevol de les instal·lacions. Es podrà realitzar una única preinscripció per persona, per instal·lació i per activitat. S'haurà de presentar un document acreditatiu del cursetista (DNI, carnet de conduir, llibre de família) Hi haurà un primer període de preinscripció pels abonats (70% de les places ofertes) i un altre obert ( abonats i no abonats empadronats a Tarragona). Si la inscripció de les persones abonades no cobreix el nombre de places assignades, les que restin quedaran a disposició de la preinscripció oberta, per la qual cosa el percentatge de persones abonades pot variar. En aquelles activitats on el nombre de preinscripcions hagi estat superior al nombre de places ofertes es realitzarà un únic sorteig públic, que englobarà totes les instal·lacions i activitats del PMET. El sorteig es farà extraient una lletra, i prenent com a base el primer cognom del cursetista i seguint l'ordre alfabètic, serà la que iniciarà l'ordre d' admesos fins a cobrir el total de places establertes. La publicació del sorteig és farà un cop finalitzat cada període de preinscripció, a les instal·lacions esportives municipals i a la web del PMET (www.tarragona.cat/esports/). Es donarà per realitzada la inscripció una vegada s'hagi fet efectiu el pagament, mitjançant targeta de crèdit o en efectiu, dins del termini establert. Qui no realitzi el pagament en les dates establertes per cada modalitat (abonat i obert) perdrà la plaça i el dret a reclamar. Una vegada finalitzats els períodes, i en cas que quedin places vacants restaran a disposició de qualsevol persona interessada. Les persones que hagin formalitzat la inscripció com abonades, realitzant el pagament dins del termini establert pel primer trimestre de curs, se'ls generarà una reserva pel següent trimestre, sempre i quan mantingui el mateix perfil que en el moment de la primera inscripció, confirmant la plaça del curs quan hagi efectuat el pagament en les dates establertes, i així successivament fins la finalització del curs. Tenint en compte que si canvien d'edat hauran de fer-ho de curset. Una vegada realitzada la inscripció a qualsevol curs no s'acceptarà cap tipus de canvis. Una vegada començats els cursos, s'acceptaran noves inscripcions sempre que quedin places vacants, i com a màxim fins al dia 25 del tercer mes del trimestre. Quan el cursetista s'incorpori amb l'activitat ja començada, l'import de la quota d'inscripció es podrà fraccionar per períodes mensuals, a fi i efecte que el seu pagament es correspongui amb el temps de participació al curset. Si el cursetista realitza la inscripció en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes, se li considerarà aquesta íntegre a efecte de pagament, i podrà incorporar-s'hi immediatament al mateix. Si s'inscriu després del dia 25 , la inscripció es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació, el cursetista no podrà incorporar-se al curs fins la data esmentada. 2.2. Cursos i activitats aquàtiques d'estiu Les inscripcions es podran dur a terme a qualsevol de les instal·lacions gestionades pel PMET o en línia a la web del PMET: http://www.tarragona.cat/esports/. Cal fer el pagament mitjançant targeta de crèdit o en efectiu, si es realitza presencialment; i amb targeta de crèdit, si es tramita telemàticament. Una vegada iniciats els cursos, sempre i quan restin places vacants, s'acceptaran noves inscripcions pels mateixos sistemes ja esmentats, durant els dos primers dies de la setmana del curs. El pagament de la inscripció s'haurà de fer igualment, amb targeta de crèdit o en efectiu. Una vegada realitzada la inscripció a qualsevol curs no s'acceptarà cap tipus de canvi. En el cas que s'organitzin cursos i activitats aquàtiques d'estiu amb una durada inferior als dies previstos en els preus públics establerts, l'import de la inscripció s'obtindria proporcionalment, prenent com a base el preu dels cursos i les activitats i el temps de duració real d'aquestes, 5 dies. 2.3 . Natació adaptada La matrícula d'aquesta activitat s'abonarà sempre íntegrament i al moment de la inscripció, tenint validesa únicament per a la temporada en curs. Als participants ja inscrits anteriorment, se'ls cobrarà la quota d'inscripció corresponent a la nova temporada, a l'inici d'aquesta, al mes d'octubre, i conjuntament amb la primera quota trimestral.

Quan un cursetista s'incorpori amb l'activitat ja començada, i a efectes de pagament, l'import de la quota trimestral

es podrà fraccionar per períodes mensuals, a fi i efecte de que es correspongui amb el temps de participació al curset. 2.4. Natació correctiva

CIE: BOPT

En aquest cas, i al tractar-se d'una activitat aquàtica, es regirà per la mateixa normativa que els cursets aquàtics. 2.5. Descomptes En tots els cursets, les persones abonades de piscina tindran un descompte del 25% per al primer curset al que s'inscrigui i d'un 50% pel segon i següents, considerant sempre cursets coincidents dintre del mateix període i amb la mateixa durada. En el cas de les persones abonades fitness i PMET la reducció serà del 50% i del 75% respectivament. En el cas de que s'efectuï la inscripció a dos cursets, de manera conjunta, el descompte més elevat s'aplicarà sobre el preu d'inscripció més baix. Els descomptes no s'aplicaran quan es tracti exclusivament de cursets d'un sol dia i del mateix perfil. 2.6. Devolucions Per tenir opció a devolució s'haurà d'acreditar que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d'accident o malaltia que l'impossibiliti per realitzar l'activitat durant la temporada i que aquesta s'ha produït amb antelació a l'inici de l'activitat. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant informe mèdic que s'adjuntarà a la sol·licitud de devolució, en el que es re? ecteixi específicament i expressa l'impediment. També es podrà optar a un canvi de període o una compensació en serveis. En el cas que la impossibilitat per realitzar l'activitat de manera permanent, acreditada amb informe mèdic, es produeixi amb posterioritat a l'inici de l'activitat, el PMET es reserva el dret de compensar amb d'altres serveis a la persona afectada. En casos excepcionals, es contemplarà la devolució, prèvia presentació de sol·licitud de devolució. El departament d'activitats estudiarà cada sol·licitud, i en cas que es consideri la devolució, aquesta es realitzarà per la part proporcional corresponent als mesos que no s'hagi pogut realitzar cap hora de l'activitat. Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es tindrà dret a obtenir reserva, dintre d'un altre període per a la mateixa activitat i pel temps no utilitzat. Aquesta acreditació s'haurà de presentar en el termini màxim d'una setmana després d'haver-se produït l'incident i en els mateixos termes que les permanents. L' organització es reserva el dret a anular aquelles activitats que no comptin amb un mínim d'inscrits, essent aquest de 8 persones pels cursets de natació i de 10 per les activitats aquàtiques dirigides. Si es dóna aquesta situació el cursetista que ja hagi abonat la seva inscripció tindrà dret, per ordre preferencial, a: a) Escollir, dintre del mateix període, un altre curset que tingui el mateix import d'inscripció b) Escollir, dintre del període d'estiu, un altre curset que tingui el mateix import d'inscripció c) Rebre la devolució de l' import abonat, mitjançant expedient conjunt que s'iniciarà d'ofici, una vegada els

cursetistes en aquesta situació s'hagin decidit per aquesta opció.

Les persones que per motius de treball a torns, hagin de fer els cursos en dos horaris diferents, hauran d'emplenar una sol·licitud, facilitada pel PMET, i adjuntar-hi un certificat de l'empresa. S'estudiarà cada cas, acceptant-se sempre i quan hi hagi disponibilitat. Les sessions no realitzades per part del cursetistes no es podran recuperar. Es controlarà l'assistència del cursetistes, i no s'acceptaran més de 8 faltes, no justificades, durant els dos primers mesos del trimestre en curs. El fet de superar el nombre de faltes permeses implicarà no poder realitzar la propera inscripció. Les devolucions es realitzaran preferentment mitjançant transferència en compte corrent indicat per la persona interessada

3. NORMES ADMINISTRATIVES DELS CURSOS D'ACTIVITATS DIRIGIDES DE GIMN?EURS Per accedir a les activitats dirigides de Gimnàs s'haurà de pagar el pack trimestral d'activitats físiques o bé tenir la condició d'abonat/da PMET. Aquests dos tipus d'usuaris podran accedir a totes les activitats programades a les diferents instal·lacions, mitjançant la recollida d'una acreditació, que s'haurà de recollir a partir de 30 minuts abans de l' inici de l'activitat a la recepció de la instal·lació on es realitzi. Només es donarà una acreditació per persona. Les places seran limitades per rigorós ordre de recollida d'acreditació. L' organització es reserva el dret a canviar o anular aquelles activitats que no comptin amb un mínim de participants, essent aquest de 10 persones. L'edat mínima per accedir a les activitats és de 14 anys.

4. NORMES ADMINISTRATIVES PER ACTIVITATS FORMATIVES, POPULARS I ALTRES 4.1. Normes generals de les activitats Durada de les activitats, períodes i formes de preinscripció, inscripció i pagament: seran les que es determinin

mitjançant els diferents canals de difusió publicitària de cada una de les activitats.

Nombre d'inscripcions: cada activitat té un nombre de places limitades que es cobriran segons la normativa específica de cada activitat. El PMET es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d'inscrits. Mobilitat: el PMET es reserva el dret de modificar, per causes extraordinàries, els equipaments esportius, dies i

CIE: BOPT

hores de realització de les diferents activitats. Suspensió de l'activitat: només se suspendrà l'activitat en cas d'inclemències del temps que puguin posar en risc l' integritat física dels participants. En aquest cas, el PMET, es reserva el dret de programar una altra data per a realitzar l'activitat. 4.2. Normes particulars SENDERISME DESCRIPTIU ( Programa: " Tarragona , véns a la muntanya?") Edat dels participants: Obert a totes les edats. Els participants menors de 18 anys hauran d'estar acompanyats per un adult responsable. Inscripcions: Les inscripcions seran ateses per rigorós ordre de pagament fins cobrir la capacitat de les places previstes (60 persones). Es requereix una forma física adient pera poder caminar unes 4 hores aproximadament per camins que poden tenir forts desnivells. En cas de condicions climatològiques adverses, l'organització es reserva el dret de modificar el recorregut o posposar l'activitat. Els participants seran responsables del seu propi avituallament. Tots els inscrits s'hauran de traslladar per medis propis. Devolucions: L'import de la inscripció de la sortida no es retornarà excepte en cas d'anul·lació de la sortida. CAMINADES POPULARS I MARXA N?'RDICA Edats dels participants: oberta a totes les edats. Animals de companyia: Aquelles persones que vulguin realitzar la Caminada amb un animal de companyia, hauran d'aportar còpia de l'assegurança de responsabilitat civil del mateix a l'hora de formalitzar la inscripció. Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat. En el cas que el PMET, mitjançant un conveni de col·laboració o contracte de patrocini, rebés una aportació equivalent al total d'ingressos previstos en concepte d'inscripcions i, en conseqüència, cobreixi el cost del servei, no s'aplicarà el preu públic corresponent. L'abonament s'haurà de fer efectiu abans de que comenci el període d'inscripcions. PEONADA POPULAR DE SANTA TECLA Edats dels participants: oberta a totes les edats. Animals de companyia: aquelles persones que vulguin realitzar la Peonada amb un animal de companyia, hauran d'aportar còpia de l'assegurança de responsabilitat civil del mateix a l'hora de formalitzar la inscripció. Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat.

PUJADA AL LLORITO Edats dels participants: oberta a totes les edats. Els menors d'edat hauran d'aportar autorització paterna escrita. Devolucions: Les sol·licituds de devolucions hauran d'estar presentades, sempre, abans del dia de la cursa, per a què siguin estudiades per la comissió tècnica organitzadora, que serà la que decideixi a quins dels sol·licitants correspon retornar l'import abonat.

MITJA MARAT?" + 10K "CIUTAT DE TARRAGONA" Edats dels participants: oberta a totes les edats. Els menors d'edat hauran d'aportar autorització paterna escrita. Devolucions: Les sol·licituds de devolucions hauran d'estar presentades, sempre, abans del dia de la cursa, per a què siguin estudiades per la comissió tècnica organitzadora, que serà la que decideixi a quins dels sol·licitants correspon retornar l'import abonat. BICICLETADA POPULAR Edats dels participants: activitat oberta a tothom. Seguretat: és obligatori l'ús de les mesures de seguretat dictades per la Direcció General de Trànsit ( DGT ). TORNEIG MUNICIPAL DE FUTBOL SALA Nombre d'inscripcions: fins a un màxim de 28 equips, d'un nombre il·limitat de jugadors. Edat dels participants: majors de 18 anys, independentment del seu gènere. Pagament: es podrà pagar de forma íntegra a l'inici de l'activitat o es podrà fraccionar en dos pagaments, el primer abans del començament de l'activitat i el segon durant el mes de febrer de l'any següent. L'incompliment d'aquests pagaments suposarà l'expulsió de l'equip del torneig. Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat.

ESTADES ESPORTIVES Edats dels participants: nens i nenes d'entre 4 i 14 anys. Nombre mínim de participants: es requerirà un mínim de 10 nens per grup per poder dur a terme l'activitat.

CIE: BOPT

Inscripcions: iniciades les estades, i en el cas que quedin places vacants, s'acceptaran noves inscripcions durant els dos primers dies d'activitat, havent-se d'abonar el 100% de la inscripció. Preu: si s'organitzessin estades esportives amb una durada superior o inferior als dies previstos en els preus públics establerts, l'import de la inscripció s'obtindria proporcionalment, prenent com a base el preu de les estades setmanals i el temps de duració real d'aquestes, 5 dies. Devolucions: Per tenir opció a devolució s'haurà d'acreditar que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d'accident o malaltia que l'impossibiliti per realitzar l'activitat durant la temporada i que aquesta s'ha produït amb antelació a l'inici de l'activitat. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant informe mèdic, que s'adjuntarà a la sol·licitud de devolució, en el que es re? ecteixi específicament i expressa l'impediment. També es podrà optar a un canvi de període o una compensació en serveis. En el cas que la impossibilitat per realitzar l'activitat de manera permanent, acreditada amb informe mèdic, es produeixi amb posterioritat a l'inici de l'activitat, el PMET es reserva el dret de compensar amb d'altres serveis a la persona afectada. En casos excepcionals, es contemplarà la devolució, prèvia presentació de sol·licitud de devolució. El departament d'activitats estudiarà cada sol·licitud, i en cas que es consideri la devolució, aquesta es realitzarà per la part proporcional corresponent. Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es tindrà dret a obtenir reserva, dintre d'un altre període per a la mateixa activitat i pel temps no utilitzat. Aquesta acreditació s'haurà de presentar en el termini màxim d'una setmana després d'haver-se produït l'incident i en els mateixos termes que les permanents. a) Setmana Santa i Nadal Inscripcions: Places cobertes per rigorós ordre d'arribada. b) Estiu No es permet preinscriure a un/a participant a més d'una instal·lació per a una mateixa estada. És imprescindible acreditar l'edat del/la participant. Cal aportar fotocòpia d'un document oficial (DNI, llibre de família, passaport...). Inscripcions: a les estades en les quals la demanda superi l'oferta de places existents, es procedirà a efectuar un sorteig per tal d'assignar les mateixes. El sorteig es farà extraient una lletra, que, prenent com a base el primer cognom del preinscrit i seguint l'ordre alfabètic, serà la que iniciarà l'ordre d'admesos fins a cobrir el total de places establertes.

ESCOLES MUNICIPALS D'INICIACI?" ESPORTIVA Edats dels participants: nens i nenes de 1r i 2n de primària. Nombre mínim de participants: 10 per unitat. Inscripcions: es realitzaran abans de començar l'activitat. Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat.

PROGRAMA TARRAGONA CAMINA Edats dels participants: Oberta a totes les edats Inscripcions: es realitzaran abans de començar l'activitat. Seguretat : S'aconsella als participants demanar un informe metge que acrediti un estat físic idoni per a la realització de l'activitat. Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat.

5. BASES PER A LA PETICI?" I CONCESSI?" D'HORARIS D'UTILITZACI?", ENTRENAMENT I COMPETICI?" EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS Aquestes normes són vàlides per a tots aquells horaris que són reservats pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona per a la seva distribució i adjudicació. 5.1. Petició d'horaris El document de sol·licitud haurà de presentar-se a les oficines del PMET, abans de finalitzar el termini establert per cada temporada. 5.2. Concessió d'horaris Un cop finalitzat el termini de sol·licitud d'horaris, el PMET prioritzarà i adjudicarà els horaris definitius, d'acord amb la disponibilitat d'espais, en base als criteris següents, per ordre de prioritat: - Necessitats horàries del PMET. - Horaris sol·licitats per les escoles i clubs de les temporades anteriors.

- Horaris sol·licitats per les empreses i entitats tarragonines de la temporada anterior.

- Sol·licituds de noves escoles, clubs o empreses i entitats de la ciutat. - Horaris sol·licitats per entitats de fora de la ciutat, de temporades anteriors. - Noves sol·licituds de fora de la ciutat.

CIE: BOPT

Les entitats no comunicaran a les federacions corresponents cap horari de competició sense que el PMET no l'hagi concedit formalment. La concessió d'horaris una temporada no garanteix que aquests siguin concedits en temporades següents. En el cas que hi hagi més demanda que oferta, es confeccionarà una llista d'espera, a fi i efecte d'establir un ordre prioritari de demanda per a la pròxima temporada. Serà imprescindible, per tal de ratificar la concessió, que els clubs i les escoles que participin en competició, durant el mes de setembre, presentin al PMET la següent documentació: - Graella horària completa per hores, instal·lacions i equips - Llistat d'equips amb nombre de jugadors - Certificat federació o consell dels equips inscrits - Certificat de les llicències per equips

5.3. Normes reguladores de les reserves de les instal·lacions Els clubs i col·legis de la ciutat disposen d'un preu públic específic per hora d'utilització. Si un club o col·legi no es presentés a una hora reservada, sense avisar prèviament, se li aplicarà i facturarà el preu d'entitat per hora no presentada. L'antelació mínima per avisar és de 24 hores abans de la utilització de la instal·lació. Per la conceptuació del preu públic a aplicar en el lloguer de les instal·lacions esportives no es tindrà en compte només l'objecte social de l'entitat, sinó també el tipus d'activitat que es faci en la instal·lació. La no utilització (injustificada) en tres ocasions d'una reserva, serà causa de pèrdua de la mateixa. La instal·lació només pot ser utilitzada pel titular de la reserva, o per vinculats al mateix. Les pistes dels pavellons s'utilitzaran de forma transversal de 16:30 a 20:30 hores. Les excepcions es tractaran particularment. Si l'assistència als entrenaments és regularment inferior a la meitat del nombre de membres de l'equip, es perdrà la reserva de l'hora. Aquelles usuàries i aquells usuaris que, a criteri del personal tècnic del PMET, facin un ús incorrecte de la instal·lació podran perdre el dret a la utilització de les instal·lacions esportives municipals en els horaris concedits, de forma immediata. Horaris d'entrenament i cursets Els horaris d'entrenaments i cursets col·lectius queden establerts en mòduls de 60 minuts. El Patronat Municipal d'Esports, i sobre la base del seguiment a realitzar pel seu personal tècnic, es reserva la renovació o no dels horaris d'instal·lacions esportives per a aquelles entitats que en facin un ús incorrecte. Horaris de competició Després que el PMET revisi totes les peticions d'horaris de competició, es procedirà a la seva adjudicació En cas de coincidència en el calendari de competició entre equips de diferents entitats, es resoldrà seguint els criteris següents: a. Tindrà preferència l'equip de categoria superior. b. Si ambdós equips tenen la mateixa categoria, tindrà preferència l'equip que porti més anys fent ús d'aquella

instal·lació.

c. Qualsevol altre cas se solucionarà en base al reglament de les federacions corresponents. Els horaris de competició es concediran en mòduls d'un mínim d'1 hora. L'entrada per al públic a les competicions haurà de tenir sempre caràcter gratuït; per establir el cobrament d'entrada serà necessari demanar autorització explícita al PMET. Qualsevol element publicitari que es situï en la instal·lació haurà de ser autoritzat prèviament pel PMET, abonant el preu públic corresponent. El PMET podrà sancionar en qualsevol moment de la temporada els comportaments violents o antisocials, amb les actuacions que es considerin oportunes. 5.4. Baixes En cas que un equip o entitat es doni de baixa en els horaris concertats i/o competició, haurà de notificar-ho per escrit al PMET. 5.5. Condicions per a la reserva i utilització de les pistes de pàdel Per fer ús de les pistes de pàdel podrà fer-se una reserva, com a màxim amb una setmana d'antelació, a qualsevol recepció del PMET, abonant l'import total de la reserva. Com a justificant de la reserva es lliurarà un resguard en el qual s'especificarà les dades de la persona que l'ha reservat, la instal·lació, el dia i l'hora de fer-ne ús, i l'import

pagat. També es podrà reservar a través de la pàgina Web: www.tarragonaesports.cat, imprimint directament un

tiquet resguard amb la reserva realitzada. No s'acceptaran anul·lacions de les reserves, si bé, es permetrà el canvi de les mateixes. Per modificar qualsevol reserva caldrà fer-ho, presencialment ,a qualsevol instal·lació amb 12 hores d'antelació. Només es permetran 2

CIE: BOPT

canvis sobre la reserva original (a excepció de força major), i dins un termini de 2 setmanes a partir del dia de la reserva original Per causes de força major imputables a la instal·lació no es retornarà l'import de la reserva, si bé, es permetrà el canvi per a un altre dia. Els usuaris i/o abonats que tinguin feta una reserva, el dia de fer ús de la instal·lació hauran de presentar el comprovant o la justificació de la reserva, i cada usuari haurà d'abonar l'import corresponent a l'entrada. Tots els usuaris de la reserva hauran de passar obligatòriament per la recepció de la instal·lació abans d'accedir a la pista de joc. També hauran de recollir les claus de la pista prèvia presentació del seu document acreditatiu. Un cop conclosa l'hora de joc, els usuaris hauran d'abandonar la pista, tancant les portes d'accés i tornant les claus a la recepció de la instal·lació. La reserva de pista serà mínim d'una hora. En cas que es vulgui utilitzar la pista durant més d'una hora, s'abonarà la resta per fraccions de 30' (aquesta opció solament podrà ser efectiva quan altres jugadors no hagin reservat sessions posteriors) L'accés a la instal·lació per als no abonats (usuaris puntuals) serà de 15 minuts abans del partit de la reserva, i se n'haurà de sortir, com a màxim, 30 minuts després, per a dutxar-se i/o canviar-se, sense poder utilitzar altres serveis Els/Les abonats/des i els/les usuaris/àries de les instal·lacions esportives municipals es sotmetran al reglament d'utilització de les instal·lacions esportives municipals aprovat per aquest organisme El PMET declina tota responsabilitat sobre aquells que no sàpiguen dosificar l'esforç i abusin de la seva condició física, essent cada persona responsable de les seves limitacions.

ABONATS

PISCINA

QUOTA

QUOTA

QUOTA

QUOTA

TIPUS ABONAT

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

INSCRIPCI?"

Infantil (fins als 14 anys), 3a edat (majors de 65) i persones amb discapacitat (> al 33%)

7,40 EUR

21,30 EUR

81,00 EUR

22,00 EUR

Juvenil (fins a 18 anys)

11,20 EUR

31,80 EUR

121,20 EUR

33,00 EUR

Adult (major de 18 anys)

16,20 EUR

45,60 EUR

174,00 EUR

44,00 EUR

Familiar (matrimoni i fills menors de 14 anys)

35,70 EUR

102,00 EUR

386,40 EUR

44,00 EUR

PISCINA ESTIU (25 de juny a 10 de setembre)

TIPUS ABONAT

QUOTA PERÍODE ESTIU

Infantil ESTIU (fins als 14 anys), 3a edat (majors de 65) i persones amb discapacitat (> al 33%)

18,00 EUR

Juvenil ESTIU (fins a 18 anys)

27,00 EUR

Adult ESTIU (major de 18 anys)

39,00 EUR

Familiar ESTIU (matrimoni i fills menors de 14 anys)

87,00 EUR

fiTNESS

QUOTA

QUOTA

QUOTA

QUOTA

TIPUS ABONAT

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

INSCRIPCI?"

3a edat (majors de 65) i persones amb discapacitat (> al 33%)

17,00 EUR

48,30 EUR

183,60 EUR

33,00 EUR

Juvenil (de 16 a 18 anys)

26,00 EUR

73,50 EUR

279,00 EUR

48,50 EUR

Adult (major de 18 anys)

37,00 EUR

105,00 EUR

399,00 EUR

64,00 EUR

Familiar (matrimoni i fills menors de 14 anys)

54,00 EUR

153,30 EUR

582,00 EUR

64,00 EUR

PMET

QUOTA

QUOTA

QUOTA

QUOTA

TIPUS ABONAT

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

INSCRIPCI?"

3a edat (majors de 65) i persones amb discapacitat (> al 33%)

19,60 EUR

56,10 EUR

213,00 EUR

33,00 EUR

Juvenil (de 16 a 18 anys)

29,40 EUR

84,00 EUR

319,20 EUR

48,50 EUR

CIE: BOPT

Adult (major de 18 anys)

42,00 EUR

120,00 EUR

456,00 EUR

64,00 EUR

Familiar (matrimoni i fills menors de 14 anys)

61,60 EUR

176,10 EUR

669,60 EUR

64,00 EUR TENNIS

TIPUS ABONAT

QUOTA TRIMESTRAL

QUOTA INSCRIPCI?"

Individual

38,60 EUR

42,40EUR

QUOTA MANTENIMENT

TIPUS ABONAT

QUOTA TRIMESTRAL

Infantil, 3ª edat i persones amb discapacitat (>al 33%)

11,35 EUR

Juvenil

14,65 EUR

Adult

18,10 EUR

Familiar

21,65 EUR

COL·LECTIUS

PAVELL?"

T I P U S

P R E U / H O R A

Empreses, grups, col·legis i clubs fora ciutat

38,25 EUR

Pista parcial

18,60 EUR

Col·legis i clubs ciutat

7,75 EUR

Col·legis i clubs ciutat ( festius i diumenges tarda )

24,50 EUR

PISCINA

T I P U S

T I P U S

P R E U / H O R A

Gran

Empreses, entitats, col·legis i clubs fora ciutat

30,50 EUR (1 carril)

Col·legis i clubs ciutat

15,20 EUR (1 carril)

Grups especials

10,20 EUR (1 carril)

Petita Campclar (fins a ½)

Empreses, entitats, col·legis i clubs

30,50 EUR

Grups especials

20,20 EUR

Petita Bonavista, Serrallo, ... (fins a ¾)

Empreses, entitats, col·legis i clubs

30,50 EUR

Grups especials

20,20 EUR

Rodona Campclar

Empreses, entitats, col·legis i clubs

30,50 EUR

Grups especials

20,20 EUR

PISTA ATLETISME ( Campclar )

T I P U S

Ciutat

Fora ciutat

Empreses i grups

25,90 EUR/hora

25,90 EUR/hora

Col·legis i clubs

7,75 EUR/hora

25,90 EUR/hora

Controls ( 2 hores ) ( preu/control )

77,50 EUR

117,00 EUR

Competicions ( ½ dia ) ( preu/competició )

114,00 EUR

236,00 EUR

GIMNAS ?EUR" SALA D'ACTIVITATS

T I P U S

P R E U / H O R A

Empreses, grups, col·legis i clubs

15,20 EUR

VEL?"DROM - CAMP DE RUGBI

T I P U S

Ciutat

Fora ciutat

Empreses, grups, col·legis i clubs

7,75 EUR/hora

25,90 EUR/hora

CIE: BOPT PISTES DE TENNIS

T I P U S

P R E U / H O R A

Escola Club Tennis Sant Salvador i col·legis

3,00 EUR

USUARIS

INSTAL·LACI?"

PREU ABONATS

PREU NO ABONATS

Piscina

3,75 EUR/sessió

Piscina, gimnàs i sessió activitat dirigida

5,60 EURsessió

Pista atletisme

3,75 EUR/sessió

Tenis (preus per persona i hora): Altres abonats (piscina, Patronat)

3,75 EUR/sessió

No abonats

5,60 EUR/hora

Pàdel:

1,00 EUR/hora

2,50 EUR/hora

Reserva

4,00 EUR/hora

4,00 EUR/hora

Esquaix (preu per persona i mitja hora)

2,40 EUR/ ½ hora

3,75 EUR/ ½ hora

TIQUETS EMPRESA (Talonaris de 100 unitats)

INSTAL·LACI?"

PREU TIQUET

Piscina

3,75 EUR/persona/sessió

Piscina, gimnàs i sessió activitat dirigida (sessió)

5,60 EUR/persona/sessió

Pista atletisme

3,75 EUR/persona/sessió

Tennis

5,60 EUR/persona/hora

Pàdel Reserva Hora

4,00 EUR/hora reserva

Pàdel Hora persona, Abonats

1,00 EUR/hora/persona

Pàdel Hora persona, No Abonats

2,50 EUR/hora/persona

Esquaix

3,75 EUR/persona/½ hora

Per la compra conjunta de 200 tiquets o més per la mateixa activitat es contemplarà un 5 % de descompte

DIVERSOS

Descripció

PREU

Monitor natació

19,00 EUR/hora

Monitor activitat física

22,00 EUR/hora

Llum pistes tennis

1,90 EUR/½ hora

Llum pistes pàdel

1,90 EUR/½ hora

Lloguer pilota futbol-sala

2,80 EUR/hora

Gorra de bany silicona

3,20 EUR/unitat

Renovació carnet cursetista

3,50 EUR/unitat

Ulleres infantils

5,00 EUR/unitat

Ulleres sènior

7,50 EUR/unitat

Cadenat

8,60 EUR/unitat

Pot de 3 pilotes de pàdel

8,00 EUR/unitat

Lloguer pilota esquaix

1,30 EUR/sessió

Lloguer raqueta pàdel

3,50 EUR/sessió

Lloguer raqueta esquaix

3,50 EUR/sessió

Lloguer material aquàtic (pack fins a 15 unitats)

4,80 EUR/sessió

CIE: BOPT

Lloguer arc de sortida

100 EUR/jornada fiANCES fiANÇA PER RETIRADA DE MATERIAL

100,00 Euros a dipositar al lliurament del material, i recuperables en el moment de la devolució en perfecte estat, del mateix.

ACTIVITATS

ACTIVITAT

PREU NO ABONATS

CURSETS NATACI?": Hivern Nadons (2 dies/setmana)

118,50 EUR/trim.

Nadons (1 dia /setmana)

66,00 EUR/trim.

Preinfantils-Infantils (2 dies/setmana)

78,30 EUR/trim.

Preinfantils-Infantils (1 dia/setmana)

42,90 EUR/trim.

Adults (2 dies /setmana)

87,90 EUR/trim.

Adults (1 dia /setmana)

48,60 EUR/trim.

Activitats aquàtiques dirigides (2 dies/setmana)

63,00 EUR/trim.

Activitats aquàtiques dirigides (1 dia/setmana)

34,50 EUR/trim.

Estiu (*) Nadons (5 dies/setmana)

30,00 EUR/setmana

Preinfantils-Infantils (5 dies/setmana)

20,00 EUR/setmana

Adults (5 dies /setmana)

22,50 EUR/setmana

Activitats aquàtiques dirigides (5 dies/setmana)

16,00 EUR/setmana

Natació adaptada Inscripció curs (octubre ?EUR" juny)

47,00 EUR/insc.

Infantil (fins a 14 anys)

51,90 EUR/trim.

Adult (majors de 14 anys)

65,20 EUR/trim.

Natació correctiva Adult (majors de 14 anys)

28,35 EUR/trim.

Pack activitat física dirigida Lliure accés a totes les activitats físiques dirigides, prèvia recollida d'acreditació,

105,00 EUR/trim.

durant el trimestre

(*) En el supòsit de que els cursos o les activitats aquàtiques dirigides d'estiu tinguin una durada inferior als dies previstos en els preus públics establerts, l'import de la inscripció s'obtindria proporcionalment, prenent com a base el preu establert i el temps de duració real d'aquestes, 5 dies

ACTIVITATS

Descripció

PREU

MITJA MARAT?"

fins el 23 de setembre

15,00 EUR/inscripció

A partir del 24 de setembre

20,00 EUR/inscripció

10 KM fins el 23 de setembre

10,00 EUR/inscripció

CIE: BOPT

A partir del 24 de setembre

15,00 EUR/inscripció Descripció

PREU

PEONADA (menors 14 anys)

1,00 EUR/inscripció

PEONADA (majors 14 anys)

5,00 EUR/inscripció

CAMINADES (menors 14 anys)

1,00 EUR/inscripció

CAMINADES (majors 14 anys)

3,00 EUR/inscripció

ESCOLES D'INICIACI?" ESPORTIVA

15,75 EUR/inscripció

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a juny)

700 EUR/inscripció

Fraccionat, d'octubre a febrer

415,00 EUR/inscripció

Fraccionat, de març a juny

330,00 EUR/inscripció

ESTADES ESPORTIVES (*) Nadal, Setmana Santa, Estiu (1 setmana)

42,50 EUR/estada/setmana

SORTIDES TREKING

11,00 EUR/sortida

(*) En el supòsit que les estades esportives tinguin una durada superior o inferior als dies previstos en els preus públics establerts, l'import de la inscripció s'obtindria proporcionalment, prenent com a base el preu de les estades setmanals i el temps de duració real d'aquestes, 5 dies.

Contra l'objecte d'aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen la disposició addicional tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Tarragona, 4 d'octubre de 2016 EL SECRETARI GENERAL, Joan Anton Font Monclús

CIE: BOPT