Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Preus de les activitats d'estiu 2016. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08069 Ajuntament de Tarragona Serveis Centrals, Economia i Hisenda Servei d'Assessorament d'Intervenció i fiscalització de la Gestió Econòmica

A N U N C I

El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016, va aprovar els preus de les activitats d'estiu, amb el següent detall:

ACTIVITAT

QUOTA TIPUS A (*)

QUOTA TIPUS B (*)

1

DEEJAY JEDI. Iniciació a l'electrònica musical

10 EUR

10 EUR

2

Introducció al Timelapse

10 EUR

10 EUR

3

Input RV, realitat virtual

5 EUR

5 EUR

4

Ioga & Smoothies. Relax amb gust de fruita

10 EUR

10 EUR

5

Somiatruites a l'escenari

25 EUR

15 EUR

6

Escola de circ "La Palmera"

25 EUR

15 EUR

7

Tombant els mots

25 EUR

15 EUR

8

Asos i mànigues

25 EUR

15 EUR

9

El club Asimov

25 EUR

15 EUR

10

Joc de trocs

25 EUR

15 EUR

11

Curs de monitor/es d'educació en el lleure

120 EUR

120 EUR

12

Combo vela

20 EUR

10 EUR

13

Iniciació al paddle surf

20 EUR

10 EUR

14

Iniciació a la guitarra

10 EUR

10 EUR

15

Curs d'iniciació a la llengua japonesa

20 EUR

10 EUR

16

La impressora ED / modelatge i impressió

38 EUR

38 EUR

17

Disseny tècnic autocar en 2D i 3D

80 EUR

80 EUR

18

Iniciació a la costura i patronatge

58 EUR

58 EUR

19

Tècniques d'estudi i estratègies d'aprenentatge

20 EUR

10 EUR

(*) QUOTES D'INSCRIPCI?": Tipus A.- quota per al públic en general Tipus B.- quota per a titulars carnet tarragonajove

Contra l'objecte d'aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen la disposició addicional tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Tarragona, 4 d'octubre de 2016 El secretari general,

Signat: Joan Anton Font Monclús

CIE: BOPT