Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'obres aixecament del paviment d'un tram del camí del Torrent d'en Bartre i d'un tram del camí de la Bassa. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08132 Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

Per acord del Ple de la corporació en sessió celebrada el 6 d'octubre de 2016, s'ha aprovat inicialment el Projecte d'obres "Aixecament del paviment d'un tram del camí del Torrent d'en Bartre i d'un tram del camí de la Bassa", redactat per l'arquitecta tècnica municipal Sra. Montserrat Daroca Ferran. El pressupost de contracta del projecte executiu ascendeix a un import global de 115,975,21 (IVA exclòs).

L'esmentat acord, junt amb l'exemplar del projecte, romandrà exposat al públic, de conformitat amb l'article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i suggeriments, durant el termini de trenta dies hàbils a partir de la darrera publicació del present anunci al BOP de Tarragona.

Aquest expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament durant l'esmentat termini en hores d'oficina (dilluns a divendres, de 9 a 14 h.), i s'exposarà també al tauler d'anuncis i en la web municipal (www.laselvadelcamp. cat). En el cas que no es presenti cap al.legació ni reclamació en el termini d'informació pública, aquest acord quedarà aprovat definitivament sense cap més tràmit.

L'ALCALDE, Josep Masdeu Isern La Selva del Camp, 7 d'octubre de 2016

CIE: BOPT