Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor de la Junta de Govern de les facultats d'establiment i modificació dels preus públics, preus privats i tarifes. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08131 Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

Que el Ple de la corporació, en sessió celebrada el 5 d'octubre de 2016, va aprovar delegar a favor de la Junta de Govern Local les facultats d'establiment i modificació dels preus públics, preus privats i tarifes sotmeses a la Comissió de Preus de Catalunya.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l'art. 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La Selva del Camp, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, JOSEP MASDEU ISERN

CIE: BOPT