Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys públics mitjançant terrasses i altres. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08129 Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 14 de juny de 2016, va aprovar l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de terrenys públics mitjançant terrasses, vetlladors i altres elements de mobiliari similars al servei d'establiments de restauració.

Publicat el corresponent anunci d'exposició al públic en el BOPT núm. 138, de 20-7-2016, sense que s'hagin presentat reclamacions o al·legacions, es publica íntegrament el text de l'esmentada ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACI?" DE TERRENYS PÚBLICS MITJANÇANT TERRASSES, VETLLADORS, ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI SIMILARS AL SERVEI D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACI?" I ZONA COMERCIAL.

Article 1.- Objecte i definicions 1.1.- La present Ordenança té per objecte la regulació de l'ocupació de la via pública mitjançant terrasses, vetlladors, altres elements de mobiliari similars al servei d'establiments de restauració i per zona comercial. 1.2.- Definicions: a) Terrassa: S'entén per terrassa l'espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació, en domini

públic o terreny privat d'ús públic on s'ubiquin taules, cadires, para-sols, tendals i d'altres com estufes, jardineres o testos, annexes a un establiment d'hostaleria, restauració o similar situat en planta baixa. El mòdul taula i 4 cadires ocupa una superfície de 2'50 m2; un mòdul de taula i 3 cadires ocupa una superfície de 2 m2 i un mòdul de taula i 2 cadires ocupa una superfície de 1.50 m2.

b) Vetllador: Són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma total o parcial

necessitin d'una instal·lació a la via pública.

c) Mobiliari: s'entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, estufes, jardineres, para-sols i similars. d) Zona comercial: s'entén per zona comercial un espai físic on s'ofereixen béns econòmics per la venda al públic.

Article 2.- Naturalesa Jurídica Les ocupacions d'espais públics tindran la naturalesa d'ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a l'article 57.2 del vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

Article 3.- Règim Jurídic La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic. Per aquesta raó l'atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

Article 4.- Sol·licitud de llicència La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa o zona comercial en espai públic o privat s'efectuarà per part del titular de l'establiment d'hostaleria/comercial en la que s'indicarà: - La referència del permís municipal concedit per exercir l'activitat. - La superfície a ocupar. - El període d'instal·lació de la terrassa/zona comercial. A la sol·licitud s'acompanyarà: - Un croquis comprensible i explicatiu on re? ecteixi les dimensions de l'espai concret on es volen col·locar els

elements que configuraran la terrassa/zona comercial, així com la situació del mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, etc.) existents en el seu entorn, cas d'existir, i indicar els elements que es volen col·locar.

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques (color, material, mides...), així

com la necessitat i la forma de connectar enllumenat, cas de ser així.

- El document que justifiqui el pagament de la Taxa per un període igual al de la llicència sol·licitada, d'acord amb

el que estableix l'Ordenança fiscal vigent.

- Còpia del permís municipal concedit per exercir l'activitat principal, cas de no re? ectir a la sol·licitud la referència

CIE: BOPT

d'aquest. - Quan es tracti d'una renovació de llicència, s'acompanyarà còpia de l'autorització d'instal·lació de terrassa/zona

comercial de l'any o del període anterior.

- Cas que la instal·lació de la terrassa afecti a sòl de titularitat privada, s'acompanyarà el document que acrediti

que disposa d'autorització per part de la propietat de l'espai.

Article 5.- Procediment de concessió de llicència La concessió de llicència d'instal·lació de terrassa/zona comercial està subjecta a l'emissió d'un informe tècnic favorable. En aquest informe es farà constar el compliment de totes les condicions establertes respecte a l'espai, el mobiliari i altres, alhora que s'assenyalarà el lloc concret on s'ha de col·locar. D'acord amb les característiques de l'espai on es vol instal·lar aquesta i en base a l'informe tècnic que s'emeti, l'Ajuntament podrà desestimar la instal·lació d'un o més elements dels projectats (tendals, para-sols, etc.). Serà requisit indispensable perquè s'autoritzi la instal·lació d'una terrassa/zona comercial que el sol·licitant disposi del corresponent permís municipal per exercir l'activitat. Cas de tractar-se d'un canvi de titularitat de l'establiment, l'Ajuntament podrà concedir la llicència sempre i quan el responsable de l'activitat hagi realitzat correctament els tràmits necessaris per a la transmissió del permís municipal. Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en el que s'hagués constatat l' incompliment per part del titular de l'activitat d'alguna de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació de l'autorització fins que s'hagi resolt l'expedient de queixes o sancionador. Si la resolució de l'expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d'una sanció, l'Ajuntament atenent a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles perjudicis a tercers, etc., podrà decidir la concessió o denegació de la corresponent llicència sol·licitada. Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels locals contigus a l'espai públic autoritzat, d'acord amb el règim jurídic establert en aquesta Ordenança. Si la llicència d'ocupació demanada comportés la realització d'obres, aquestes hauran d'atorgar-se simultàniament a la llicència d'ocupació. Els titulars de la llicència seran responsables dels desperfectes que es puguin ocasionar a les instal·lacions d'ús públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de mobiliari urbà. Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudicis a tercers i sempre que la instal·lació i l'ús es facin d'acord amb els criteris d'actuació que s'assenyalen, així com les Ordenances municipals i disposicions que siguin d'aplicació. La concessió de la llicència quedarà condicionada a l'execució de treballs de reparació o reconstrucció de voreres; aquestes obres hauran de realitzar-se sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

Article 6.- Durada - La llicència o autorització s'atorgarà amb una durada màxima d'un any natural renovant-la automàticament a dia

1 de Gener.

- L'ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions podrà començar i acabar,

com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat.

- Per donar de baixa la corresponent llicència per part del titular ho haurà de sol·licitar per escrit a l'Ajuntament 15

dies abans de la renovació automàtica.

Article 7.- Revocació de la llicència Les llicències es concedeixen a precari, i per tant poden revocar-ne en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d'interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència.

Article 8.- Condicions Tècniques TERRASSES 1) Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments de restauració se situaran a la part de la vorera enfront del propi establiment, tocant a la calçada i no a la façana. El pas de vianants

s'haurà de deixar entre la façana i la terrassa.

Es podrà ampliar l'espai d'ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre que es respectin les portes d'accés a habitatges i locals, amb compliment de les condicions de l'ocupació primera i disposin de l'autorització dels propietaris dels locals directament afectats amb un màxim d'un 25% d'espai.

CIE: BOPT

La zona de pas de vianants ha de tenir com a mínim 1,50 metres i en els casos de voreres de més de quatre (4) metres, la meitat de l'amplada.

BUTLLETÍ OfiCIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimecres, 19 d'octubre de 2016 - Número 199

2) En el supòsit de no poder complir els requisits de l'apartat 1 per tractar-se de voreres més estretes, s'admet la instal·lació de plataformes elevades a la zona destinada a aparcament, just davant de l'establiment i sempre deixant lliure la vorera. Les plataformes elevades hauran de ser desmuntables. Criteris constructius i materials d'acabat: - Les dimensions màximes de les plataformes elevades seran 2 m d'amplària (sempre com a mínim uns 15

centímetres més estreta que l'amplada destinada a l'estacionament de vehicles) per 8 m de llargària, i la llargada mínima serà de 4 m. Amb autorització expressa i el corresponent informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local de l'Ajuntament, és podrà ampliar la llargada de les terrasses, fins una llargada màxima d'11 m.

- La plataforma de la terrassa serà de lames de fusta sobre rastells o d'un material que pugui suportar o absorbir

els impactes dels vehicles que estacionin en la zona, i es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera. No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la calçada.

- La tarima estarà elevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior, no podent

tapar els embornals, les arquetes de registre de serveis, de clavegueram, boques de rec i hidrants, parades de transport públic, sortides d'emergència, passos de vianants, etc.

- Tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb elements que impedeixin l'accés dels usuaris a la calçada per

on circulen els vehicles.

- Entre l'inici de la tarima o clos de protecció i els guals o les entrades de vehicles de finques contigües, hi haurà

una separació mínima d'1 m per facilitar la lliure entrada i sortida dels vehicles, sempre que la calçada útil destinada a la circulació de vehicles faci menys de 6 m o la porta d'entrada al gual faci menys de 4 m.

- La delimitació perimetral serà amb una tanca, segons model adjunt, d'una alçada màxima d'1 m. - A ambdós extrems exteriors de la plataforma i, en el cas que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho considerin

necessari, s'instal·laran catadiòptrics i banda re? ectant a nivell de la plataforma o als postes de la barana. Es senyalitzarà en base a la legislació sobre trànsit, circulació i seguretat vial.

CIE: BOPT

BUTLLETÍ OfiCIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimecres, 19 d'octubre de 2016 - Número 199

3) En zones de vianants i/o trànsit restringit, així com en els espais configurats pels eixamplaments dels xamfrans i altres eixamplaments puntuals, l'ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de les terrasses arran de façana o adoptar altres disposicions, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,. En qualsevol cas la proposta caldrà que tingui en compte les característiques concretes de l'espai, garantint que no s'obstaculitzi el trànsit de vianants, que es garanteixi un recorregut lògic amb un espai mínim d'1,5 m. d'amplada, i que es permeti l'accés als immobles i locals, amb estricta observança de l' establert en l'apartat 12) del mateix article. 4) Si cap de les anteriors solucions és factible, i només en aquest supòsit, s'admet la instal·lació de fins a un màxim de 2 taules altes, sense cadires ni tamborets, arramblades a la façana del propi establiment, sempre respectant l'amplada d'1,50 m de pas, sempre previ informe favorable dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament. 5) Es pot sol·licitar l'ocupació de via pública per terrasses allunyades de l'entorn immediat del propi establiment. Aquest no podrà ser superior a 20 metres de la façana de l'establiment. La resolució d'aquests supòsits es farà prèvia petició i informe dels Serveis Tècnics Municipals. 6) Els vetlladors es poden instal·lar en espais públics sempre que la seva amplada sigui igual o superior a 4 m i en una voravia amb una amplada mínima de 3,5 m. 7) En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de l'establiment, l'Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la voravia. 8) Si la instal·lació de la terrassa s'ha d'efectuar en una plaça o passeig l'Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s'ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al 30 % de la superfície total en cas de plaça o a 1/3 part de l'amplada del passeig.

9) Amb independència del que s'ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions de l'espai públic a ocupar

amb terrasses, si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l'Ajuntament distribuirà aquest en funció de l'espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments, l'espai màxim que cadascun d'aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure

CIE: BOPT

suficient per al trànsit de vianants. 10) La instal·lació d'altres elements diferents de taules i cadires, com podrien ser tendals, para-sols etc. en una voravia només es permetrà quan aquests no obstaculitzin el trànsit de vianants, de manera que resti, com a mínim, un espai lliure d'1,5 m. 11) La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d'emergència, trànsit de vehicles en cas d'estar autoritzat, al pas de vianants i a la visibilitat de la circulació dels vehicles. 12) No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, plàstics, neveres, sortidors i barres, o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà. 13) No s'autoritzarà la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions assenyalades en aquest article. 14) Les terrasses situades a nivell de calçada hauran de disposar de tanques correctament subjectades amb elements de senyalització, com catadiòptrics, a la banda de la calçada. Els sistemes de seguretat hauran de disposar del preceptiu informe favorable dels serveis tècnics municipals. La delimitació amb l'asfalt es podrà fer mitjançant jardineres de fins 0,30 metres d'alçada màxima i arbusts amb una alçada de 0,40 metres fins a una alçada màxima total de 0,70 metres. 15) Tots els bars d'un mateix carrer hauran de tenir el mateix model de jardinera, sobre el que s'hauran de posar d'acord i elevar la proposta a l'Ajuntament, qui dictaminarà en funció de l'adequació amb l'entorn. 16) Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment estaran realitzats amb material del mateix color, disseny i textura. 17) En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que distorsionin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic. 18) Diàriament, únicament es permet apilar les taules i cadires estrictament autoritzades, dins la zona de terrassa, en el període de durada de la llicència. 19) Estufes: Podrà col·locar-ne un màxim d'una estufa per cada 4 mòduls dins l'àmbit de la terrassa. Les estufes a col·locar han de ser de baix consum, compatibilitzant en tot cas aquesta opció amb el més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient. Les estufes s'han de retirar diàriament, igual que la resta de mobiliari, d'acord amb l'horari de la terrassa autoritzat establert per normativa. No s'autoritza instal·lar estufes a menys de 2 m de qualsevol dels paraments dels immobles, ni d'altres elements, com pot ser arbres, fanals, vehicles i elements de naturalesa anàloga. 20) Il·luminació: amb instal·lació segons REBT o bé amb bateries autònomes. 21) Para-sol: Ancorats amb full tècnic descriptiu, desmuntable, d'alçada lliure 2,3 metres d'alçada. Que no propagui la ? ama en cas d'instal·lar estufes o il·luminació. Sempre han d'estar dins de la zona delimitada d'espai per la terrassa. 22) Paravents laterals: materials no rígids, transparents i enrotllables. Màxim a tres cares i sempre deixant una cara al descobert. 23) Pissarres: les terrasses que tinguin entre 3 i 10 mòduls podran tenir-ne una, més de 10, dues. 24) Tendals: cargolats a paret existent resistent als esforços que ha de suportar. 25) Aparells de reproducció d'imatges. Amb motiu d'esdeveniments de rellevància, dins de l'espai concedit de la terrassa, es podrà col·locar un aparell de reproducció d'imatges sense emetre cap so, amb sol·licitud expressa prèvia a l'Ajuntament. ZONA COMERCIAL Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, els béns se situaran tocant a la façana del propi establiment. El pas de vianants s'haurà de deixar entre la façana i calçada. Es podrà ampliar l'espai d'ocupació en les voreres tocant a la calçada sempre i quan es respecti la zona de pas de vianants mínima de 1,5 metres. En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà i els seus accessos, les sortides d'emergència i els passos de vianants. L'espai autoritzat i la seva zona d'in? uència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i neteja, amb l'obligació d'escombrar i fregar a diari. La definició d'espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places. Les instal·lacions sobre la via pública no podran obstaculitzar l'accés a hidrants, boques de rec, registres de clavegueram i altres elements similars, que hauran de disposar d'un dispositiu que en permeti el seu accionament.Article 12. Condicions estètiques generals a) Els materials utilitzats hauran d'oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint presents els següents criteris:

CIE: BOPT

- El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) alumini lacat o similar, o resines

de color fosc. No es permetrà el plàstic de color blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís i de qualsevol altre material que els tècnics municipals considerin no adient. Les taules i cadires hauran de tenir tac de goma als seus punts de recolzament.

- Les cobertes dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers, totalment

desmuntables.

- Els tendals seran de roba o lona o similar, de color que s'integri en el seu entorn. El seu sistema de subjecció no

lesionarà el paviment de la via pública. No es permetran tendals amb publicitat.

- Els para-sols han de ser quadrats o rectangulars, de 4 m de longitud màxima dels costats, plegables i tenir un

únic suport central. El cobriment ha de ser de material de lona o similar, sense bambolines ni serrells, llisos i d'un color cru. El suport ha de ser lleuger i desmuntable, de ferro, metàl·lic no lluent o de fusta. Tots els components han de deixar una alçada lliure de, com a mínim, 2,30 m.

- El color de les estufes haurà d'harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa. b) L'alçada mínima de les marquesines, tendals o altres elements serà de dos metres i cinquanta centímetres (2,50). c) Quan l'Ajuntament ho requereixi per esdeveniments puntuals les instal·lacions hauran de ser retirades de forma total. d) Sobre aquests elements de les terrasses només s'admetrà el missatge publicitari corresponent a la denominació genèrica de l'establiment o local de què es tracti, no acceptant-ne altre tipus de publicitat. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-s'hi mitjançant material sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-se dues vegades per element de para-sol. La superfície de les lletres, signes o anagrames no podrà superar el 10 % del material base. En termes generals, les taules, les cadires, els para-sols, les estufes de terrassa i d'altres elements que s'hi col·loquin han de ser del material menys sorollós possible, i s'han d'adaptar, si cal, per provocar les mínimes molèsties possibles, a més de complir tots els requeriments establerts en aquesta ordenança.

Article 13.- Elements prohibits a) Elements acústics externs o megafonia. b) Neveres i elements de cocció. c) Il·luminació amb efectes de color o intermitència. d) Actuacions en viu. e) No es permet utilitzar arbres, fanals i altres elements similars de la via pública per a ús auxiliar de les terrasses Article 14.- Obligacions del titular de la llicència: 1.- Els titulars de llicència d'ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions establertes en l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i en les altres que siguin d'aplicació. Així mateix, hauran de complir les obligacions següents, excepte la de l'apartat a) que només és d'aplicació a les llicències d'instal·lació de taules a la via pública. a) Senyalitzar de forma immediata a la concessió al terra amb pintura, de tal manera que es delimiti clarament

l'espai al qual es refereix l'ocupació autoritzada.

b) Respectar en tot moment l'horari d'obertura i tancament del local segons la llicència obtinguda. Els establiments

gaudiran de 30 minuts de marge sobre l'horari màxim previst per tal de desallotjar i recollir el material de la via pública.

c) Mantenir en bon estat la porció de domini públic ocupat així com perfectament neta una àrea de dos (2) metres

al voltant d'aquest espai.

d) Les instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació. e) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l'espai autoritzat i en

l'exercici de l'activitat. A aquest efecte haurà de disposar de l'assegurança corresponent per fer front a aquesta responsabilitat.

f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Municipi. g) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència i la credencial que serà visible des de la vorera. 2.- Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció musical o sonora a l'espai de la via pública autoritzat per la llicència.

Article 15.- Ocupació d'espais privats 1.- La instal·lació d'autorització de taules a les terrasses, patis, galeries o espais oberts de propietat privada que estiguin situats a l'aire lliure no es consideren compresos en l'autorització de l'establiment al qual pertanyen, per la qual cosa el seu titular haurà d'obtenir llicència específica per a aquesta nova activitat, amb els mateixos requisits

CIE: BOPT

documentals que els assenyalats per les ocupacions de via pública, amb excepció del que es refereix a l'obligació de pagar l'import del preu públic per ocupació de la via pública. Quan es tracti de l'ús d'un pati d'illa, haurà de tenir l'autorització dels veïns dels habitatges que tinguin un espai obert cap a ell. L'horari d'activitat i el respecte de la reproducció musical serà el mateix que l'establert en l'ordenança d'espais públics.

Article 16.- Incompliment de les obligacions: 1.- L'incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d'acord amb aquesta Ordenança comportarà l'aplicació de sancions administratives en forma de multes i la revocació de la llicència. 2.- Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes greus o lleus. 2.1.- Són faltes lleus: a) Ocupar la via pública o els espais privats sense tenir-ne llicència o excedint-se dels seus límits espacials o

temporals.

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l'espai privat autoritzat. c) No senyalitzar per part del titular de la llicència, l'emplaçament de l'ocupació de la via pública. d) Qualsevol altra vulneració d'aquesta Ordenança. 2.2.- Són faltes greus: a) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat. b) L'incompliment reiterat del horari màxim establert per cessament de l'ocupació. c) La reiteració de qualsevol falta lleu. 2.3.- Graduació de les sancions. Dins del màxim autoritzat, l'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: a) L'esmena dels defectes derivats del incompliment d'aquestes normes; sempre que d'aquest incompliment no

s'hagin derivat perjudicis directes a tercers.

b) La reincidència. c) El grau d'intencionalitat. 3.- Les infraccions d'aquesta ordenança les sancionarà l'òrgan competent municipal, amb instrucció prèvia del corresponent expedient, de conformitat amb els principis i procediments regulats a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament el RD 1398/1993 pel qual s'aprova el Reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora i altra normativa aplicable, qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent: a) Per faltes lleus: 1.

Sanció

fins a 750 euros

b) Per faltes greus: 1. Revocació o suspensió de la llicència 2. Sanció de 750,01 a 1500 euros No es concediran autoritzacions als titulars de llicències que hagin estat sancionats amb la revocació d'aquesta en el termini de dos anys.

Contra la seva aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

La Selva del Camp, 7 d'octubre de 2016 Josep Masdeu Isern, l'alcalde

CIE: BOPT