Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte de cobertura i tancament lateral de pista annexa al pavelló esportiu. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08307 Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 13 d'octubre de 2016, s'ha aprovat inicialment el «Projecte cobertura i tancament lateral de pista annexa al pavelló esportiu de Sant Carles de la Ràpita de l'Avinguda Doctor Torné número 41».

S'obre un termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al BOPT, al DOGC, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi formula cap al·legació

El Projecte es podrà consultar al Perfil del contractant i al Negociat de Contractació, inserint-se una ressenya de l'anunci al Taulell d'Anuncis i al e-tauler.

Sant Carles de la Ràpita, a 14 d'octubre de 2016 Sr. Josep Caparrós Garcia, alcalde-president

CIE: BOPT