Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08105 Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

A N U N C I

Havent-se presentat al·legacions al text de l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al municipi de Sant Carles de la Ràpita, aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2016, i havent-se resolt les mateixes per acord de l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016, en aquesta mateixa data ha quedat aprovat definitivament. En aplicació del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS, es publica a continuació el seu text íntegre, als efectes de la seva entrada en vigor.

Contra aquesta Ordenança es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, de conformitat amb allò establert a l'article 107.3 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als art. 10.1b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

Sant Carles de la Ràpita, 3 d'octubre de 2016. L'ALCALDE, Josep Caparrós García

ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENT?EURRIA EN EL MUNICIPI DE SANT CARLES DE LA R?EURPITA

EXPOSICI?" DE MOTIUS

Com a conseqüència de l'aprovació i transposició a l'ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, fou modificat també el marc normatiu regulador de la venda no sedentària, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit autonòmic, per tal d'adaptar la regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma europea estableix per a l'accés i exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el comerç al detall en totes les seves modalitats.

Mitjançant la Llei 1/2010, d'1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, es va adaptar el marc normatiu estatal en matèria de venda no sedentària a la Directiva de serveis en el mercat interior.

D'altra banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i les comunitats autònomes.

En l'àmbit territorial de Catalunya, l'aprovació de la Directiva de serveis en el mercat interior va implicar la modificació, entre altres disposicions, del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

D'altra banda, el procés de transposició de la Directiva també ha afectat al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació de l'ús del domini públic, que és un element substantiu de la venda no sedentària, en ser l'espai físic on es desenvolupa aquesta activitat. Cal mencionar així mateix la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, que inclou dins les modalitats especials de relacions de consum les realitzades en establiments no sedentaris.

La venda no sedentària constitueix una modalitat de venda tradicional amb fort arrelament en el municipi. Per això, és convenient establir un marc normatiu per tal de facilitar l'adequat exercici de la potestat municipal en aquesta matèria, i dignificar una modalitat de comerç que s'ha de desenvolupar baix els mateixos principis de competència,

CIE: BOPT

competitivitat i eficiència que inspiren el desenvolupament del sector comercial en el seu conjunt. A aquesta finalitat respon la regulació continguda en aquesta nova Ordenança municipal. CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació. La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària que es realitza al municipi de Sant Carles de la Ràpita. Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions establertes en la legislació aplicable i la present ordenança. En el terme municipal només es permet la pràctica de les modalitats de venda no sedentària recollides en la present ordenança, amb les limitacions d'espai, dies, horari i productes que en la mateixa s'estableixen. Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal, vigilant-se expressament el compliment d'aquest article per la Policia Local.

Article 2. Competències Municipals. Són competències de l'Ajuntament: 1. Convocar el procés de selecció per a l'atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària. 2. Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària, i la pròrroga de les mateixes, si escau. Així mateix, com l'extinció i la revocació d'aquestes. 3. fixar el nombre de llicències disponibles per a cadascun del grups i subgrups establerts i modificar-ho per motius d'interès públic. 4. Canviar la ubicació del mercat, la supressió d'aquest, la fixació dels horaris de venda i la periodicitat de celebració del mercat. 5. Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i vigilància. 6. Establir i exigir les taxes i preus públics municipals que corresponguin per aquesta activitat. 7. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de celebració del mercat. 8. Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat pública els dies de celebració del mercat. 9. Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del domini públic els dies de celebració del mercat. 10. Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat. 11. Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. 12. Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la seva competència sancionar. 13. Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència sancionar, posar-les en coneixement de l'administració competent.

CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES

Article 3. Classificació i delimitació física de les parades. 1. Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en els següents grups i subgrups en funció dels articles de venda autoritzats. MERCAT SETMANAL DELS DISSABTES Grups Quantitat Grup 1: Tèxtil: a) Infantil

10

b) Home

10

c) Dona

43

d) Roba interior ?EUR" llenceria

7

Grup 2: Complements:

a) Calçat

6

b) Marroquineria ?EUR" bosses

5

c) Joieria- bijuteria- complements

4

CIE: BOPT

d) Merceria

2

e) Perfumeria i cosmètica

2 Grup 3: Parament de la llar: a) Estris de cuina

2

b) Roba de la llar

4

c) Decoració

2

d) Flors i plantes

2

e) Matalassos i auxiliars

2

Grup 4: Alimentació a) Xurreria-Bar

2

b) Pesca salada ?EUR" Olives

3

c) Fruits secs- Llaminadures ?EUR" Espècies - Herbes ?EUR" Mel ?EUR" Pastisseria

2

d) Embotits ?EUR"Formatges

2

e) Pollastres a l'ast

2

Grup 5: Altres productes no inclosos en els grups anteriors. a) Roba esportiva

2

2. Les autoritzacions o parades, es distribueixen per tota la zona habilitada pel mercat de venda no sedentària en mòduls d'un mínim de 3 metres lineals i un màxim de 9 metres lineals i de 4 metres de fons, incloent un espai on podran ubicar-se vehicles, a excepció de les parades que s'ubiquen al carrer 12 d'Octubre que tindran mòduls d'un mínim de 3 metres lineals i un màxim de 9 metres lineals i de 3 metres de fons sense espai per ubicar els vehicles. 3. La dimensió de les parades, ha de preservar els portals dels habitatges i les entrades del comerços lliures d'obstacles. Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una separació mínima de 0,5 metres, i les mercaderies en cap cas no poden estar dipositades directament sobre el terra. En plànol annex s'enumeren i ubiquen cada un dels mòduls. Prohibició estacionament 1. En la instal·lació dels llocs es respectarà la vorera i arbres, la línia de calçada i la línia de llocs. 2. No es permetrà estacionar vehicles en l'interior del recinte del Mercat, excepte els vehicles dels venedors que se situïn darrere del lloc respectant el límit de profunditat establert en el plànol de les parades annex a aquesta ordenança. 3. Els vehicles no podran col·locar-se de forma total o parcial sobre la vorera o interrompent el pas de vianants. Vehicles autoritzats. 1. A excepció dels vehicles adaptats expressament per a la venda, o vehicles de neteja de la brigada o dels serveis tècnics municipals, o aquells autoritzats per aquests, cap altre no pot restar dins l'emplaçament del mercat durant l'horari de venda al públic, excepte en aquells casos justificats de manera fefaent per l'interessat i previ pagament per l'ocupació del mòdul corresponent. 2. En cap cas, cap tipus de vehicle podrà circular per l'interior del mercat en els horaris establerts.

Article 4. Horaris, dies i lloc de celebració. 1. La venda no sedentària en mercat periòdic d'ubicació fixa, només podrà realitzar-se en el lloc i dates següents: Mercat setmanal dels dissabtes, el situat en la zona de les avingudes Constitució i Jacint Verdaguer i el carrer 12 d'Octubre, durant els dissabtes laborables i festius de cada setmana (excepte els dies declarats festa local, o els festius que coincideixin amb temporada de Nadal) entre les 8 i les 15 hores, amb 115 llocs de venda com a màxim, tots ells amb titulars fixos durant la durada de l'autorització, sense que existeixin llocs a sortejar entre venedors eventuals. 2. Si fos convenient, i, per raons d'interès general i de millora competitiva del mercat, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, podrà modificar, parcialment o totalment, el lloc d'instal·lació i ampliar o reduir l'espai assignat al mercat. Sempre que l'Ajuntament vulgui fer ús d'aquestes facultats es farà, donant compte, amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb la suficient antelació, i amb el corresponent tràmit d'audiència. Muntatge i desmuntatge. L'horari màxim permès per muntar les parades s'estableix des de les 08,00 h fins a les 9,00 h, havent de respectar el descans dels veïns.

L'horari màxim per tenir les parades desmuntades serà les 14,30 h.

La zona del Mercat ha de quedar totalment lliure i degudament recollida com a màxim a les 16'00h.

Article 5. Canvis d'ubicació, articles de venda i ampliacions.

CIE: BOPT

1. Es fixa en un (1) el nombre màxim de llocs a ocupar per un sol titular, ja sigui persona física o jurídica. 2. No podran permutar-se els llocs entre si de forma ocasional. 3. El titular d'una autorització no podrà canviar els articles de venda, canviar d'ubicació o ampliar la parada, sense la prèvia autorització de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

CAPÍTOL III. DE L'AUTORITZACI?" MUNICIPAL

Article 6. Procediment de selecció per a l'atorgament d'autoritzacions. L'exercici de la venda no sedentària, regulada en la present ordenança, està subjecta a l'obtenció prèvia de la preceptiva autorització municipal. 1. El procediment d'atorgament de noves autoritzacions no pot ésser automàtic ni pot comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin especialment vinculades. 2. El procediment d'atorgament de noves autoritzacions s'ha de realitzar en règim de concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia i ha d'estar basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. 3. L'Ajuntament aprovarà amb la suficient antelació per a cada convocatòria d'atorgament d'autoritzacions les bases corresponents, que inclouran els requisits i criteris d'adjudicació, d'acord amb els criteris que s'estableixen en la present ordenança municipal de venda no sedentària. 4. Per participar a la convocatòria d'atorgament d'autoritzacions, l'interessat o interessada haurà de presentar sol·licitud de participació amb la indicació de la tipologia del producte que es pretén comercialitzar, descripció de la instal·lació o sistema de venda (camió-botiga o parada), fotografia actualitzada i la documentació que figurarà en les bases corresponents, així mateix, es presentarà una declaració responsable en què manifesti: a) El compliment de les condicions que s'estableixen a l'article 7 i el compromís de mantenir aquest compliment

durant el període de vigència de l'autorització.

b) El compliment de qualsevol altra condició que sigui exigible segons les bases de la convocatòria. c) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides. d) Autorització expressa a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer les comprovacions pertinents en relació

amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com altres consultes en els registres i els arxius d'altres administracions i entitats públiques.

CRITERIS DE VALORACI?" 1. Per al desenvolupament del procediment d'atorgament de les autoritzacions, en règim de concurrència competitiva, i atès el nombre limitat d'autoritzacions de venda no sedentària que s'instaura, a efectes d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, s'aplicarà, quan així procedexi, el següent barem: a) Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea: 1 punt. b) Acreditar l'adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors i usuaris: 2 punts. c) L'experiència demostrada en l'exercici de la professió que asseguri la correcta prestació de l'activitat comercial.

Aquesta experiència pot acreditar-se, entre d'altres, per mitjà de certificats emesos per diferents ajuntaments on s'hagi exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any complet, fins un màxim de 3 punts.

d) No haver tingut pagaments pendents amb l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita: 2 punts. e) No haver estat sancionat en ferm per infraccions molt greus comeses en l'exercici de la venda no sedentària en

el municipi de Sant Carles de la Ràpita durant l'any anterior a la sol·licitud: 1 punt.

f) La pertinença de la persona sol·licitant a associacions de comerciants: 1 punt. g) Ser titular d'un establiment minorista obert al públic en qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, en el

moment de presentar la sol·licitud: 2 punts.

2. Els mèrits esmentats anteriorment s'han d'acreditar mitjançant la presentació de documents originals o còpies degudament confrontades segons serà exigit en les bases de la convocatòria corresponent.

VACANTS I LLISTA D'ESPERA 1. Quan es produeixin vacants en llocs de venda d'una determinada parada, l'Ajuntament les assignarà, pel termini que resti de vigència de l'autorització, als participants en el darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça vacant, per ordre de prelació segons la puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l'últim concurs.

2. Les parades que resultin vacants durant l'any i per a les quals no hi hagi cap llista d'espera o s'hagi exhaurit,

podran ser cobertes temporalment per les sol·licituds que hagin estat presentades durant l'any en què es produeix la vacant, fins l'aprovació de les bases del nou concurs, previ acreditament del compliment de les condicions i requisits establerts en la present ordenança i efectuïn el pagament de la taxa regulada a l'ordenança fiscal.

CIE: BOPT 3. L'Ajuntament destinarà les places vacants que es puguin produir a l'ampliació de llocs de venda ja existents, sempre que l'estructura del mercat ho permeti, d'acord amb les condicions següents: a) Únicament poden optar a l'ampliació els titulars dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es trobi

vacant.

b) Tenen preferència per optar a l'ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita respecte als de superfície

més gran.

c) L'ampliació s'ha d'adequar a la parada vacant existent. d) Satisfetes les peticions d'ampliació, s'hauran de reordenar els llocs de venda i en cas que continuïn havent-hi

llocs de venda vacants, s'haurà d'obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre les parades existents al mercat.

Article 7. Requisits per l'obtenció de l'autorització per exercir la venda no sedentària. Per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques que hagin superat el procés selectiu corresponent, i, hagin estat proposades adjudicatàries, hauran d'acreditar el compliment dels següents requisits: a) Quan es tracti d'una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre oficial

corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'exercici de la venda no sedentària.

b) Estar donat d'alta al cens d'obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l'exercici

de la venda no sedentària, tan estatals com autonòmiques i locals.

c) Estar donat d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tan pel que fa al

titular com en relació amb els seus possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l'article 1.3 e) de l'Estatut dels treballadors, sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.

d) Presentar la Vida Laboral i presentar els TC1 o 2 si tenen treballadors a càrrec. e) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses

derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat, per un import assegurat mínim de 150.000 EUR.

f) Quan es tracti de venedors extracomunitaris acreditar, a més, que estan en possessió dels permisos de residència

i de treball corresponents, així com del compliment d'allò que estableixi la normativa específica.

g) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin d'aplicació als productes

que s'ofereixin a la venda.

h) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació

d'aliments, si escau, per a la venda d'aquests productes que ho requereixin.

i) Quan es tracti de cooperatives, s'haurà d'acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim

de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

j) Abonar les taxes corresponents d'acord als termes i condicions establerts a les ordenances fiscals municipals. k) El rebut corresponent haurà de estar a disposició de l'encarregat del mercat o agent de la Policia Local que ho

sol·liciti abans de començar a muntar la parada. Els paradistes que no disposin del rebut bancari d'abonament de les taxes corresponents, en cap moment i sota cap concepte, podran utilitzar l'espai públic habilitat a l'efecte.

Article 8. Contingut de l'autorització. 1. Les autoritzacions atorgades per l'òrgan competent, la Junta de Govern Local, han d'indicar el següent: a) Les dades del titular i, si escau, de les persones autoritzades a exercir l'activitat en la parada corresponent amb

caràcter general i, amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat, o situacions similars.

b) El mercat, els horaris i les dates en què es podrà exercir l'activitat. c) L'indret precís on s'autoritza a muntar la parada. d) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat. e) El producte o grup i subgrup de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell de detall i concreció que es

consideri adient.

f) La durada de l'autorització.

Article 9. Durada de l'autorització. 1. L'autorització per a la venda no sedentària tindrà una durada mínima de quinze anys, per tal de permetre

CIE: BOPT

l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. 2. Quan es produeixen vacants en llocs de venda d'un determinat mercat, l'Ajuntament les assignarà pel termini que resti de vigència de l'autorització als participants del darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça vacant, sempre per ordre de prelació segons la puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l'últim concurs. 3. Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars d'aquestes estan obligats a acreditar anualment davant de l'Ajuntament qualsevol documentació que es sol·liciti per part de l'encarregat del mercat de entre la que figura a l'article 6.

Article 10. Pròrroga de les autoritzacions. 1. El procediment per prorrogar les autoritzacions atorgades s'iniciarà amb el corresponent acord de l'Ajuntament. 2. Els sol·licitants de la pròrroga hauran de presentar la corresponent sol·licitud, abans de la finalització del termini de vigència amb una antelació mínima de dos mesos, declarant que continuen complint amb els requisits fixats a l'article 6 de la present ordenança. 3. El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades serà de dos mesos a comptar des de la presentació de la petició, sense perjudici dels supòsits de suspensió d'aquest còmput, com ara en els casos que es requereixi al sol·licitant perquè esmeni la seva sol·licitud. 4. La pròrroga haurà d'atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre's atorgada tàcitament. 5. La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud.

CAPÍTOL IV. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCI?" I REVOCACI?" DE L'AUTORITZACI?"

Article 11. Règim de transmissió de les autoritzacions. 1. Les autoritzacions només són transmissibles, pel termini que resti de l'autorització o de la pròrroga, si es mantenen les condicions de l'autorització que es transmet, amb la comunicació prèvia del cedent a l'Ajuntament i autorització expressa, i sense perjudici de la capacitat d'inspecció i comprovació per a la validació. 2. Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents: a) Per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no sedentària, sempre que hagi transcorregut 5 anys

des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l'activitat professional de venda no sedentària.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d'incapacitat permanent total

en relació amb l'exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades, per mort de la persona titular. En aquest últim supòsit, l'autorització pot ser transmesa d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l'autorització, la qual restarà subjecta a autorització expressa. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s'ha d'acompanyar la sol·licitud amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l'autorització.

3. El nou adjudicatari haurà de presentar al Registre General la documentació acreditativa de reunir totes les condicions i aptituds que es requereixen en la present ordenança per a l'atorgament de l'autorització, previ pagament de les taxes corresponents regulades a les ordenances fiscals municipals. 4. El nou adjudicatari haurà de vendre la mateixa tipologia de producte.

Article 12. Supòsits d'extinció i revocació de l'autorització. EXTINCI?" DE LES AUTORITZACIONS 1. Les autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda no sedentària perden la vigència, comportant l'extinció de la corresponent autorització, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació, en els supòsits següents: a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada. b) Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.

c) A conseqüència d'una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per la comissió

d'infraccions degudament tipificades que comportin aparellada l'extinció de l'autorització.

d) A conseqüència d'un procediment de revocació de l'autorització, per incompliment de les condicions per a

l'exercici de la venda no sedentària.

CIE: BOPT

e) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sense perjudici de la possibilitat de transmissió prevista

en l'article anterior. REVOCACI?" DE LES AUTORITZACIONS 2. L'autorització municipal serà revocada, comportant l'extinció de l'autorització, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els supòsits següents: a) Incompliment d'algun dels requisits que han reunir els titulars de l'autorització d'acord amb l'establert en la

present ordenança.

b) Venda de productes falsificats. c) Venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita. d) Transmissió no autoritzada. e) Impagament de la taxa establerta. f) Per la comissió d'infracció molt greu. g) Romandre la parada tancada durant 4 setmanes seguides, sense comunicació prèvia. h) Com a norma general queda prohibida la venda de roba i articles usats i reetiquetats.

CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS, DRETS I OBLIGACIONS

Article 13. Titulars de les parades. 1. Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l'autorització que expedeix l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. 2. Els titulars de les autoritzacions hauran d'exercir directament i personalment l'activitat comercial. 3. Podran també fer-ho en el seu nom, el cònjuge o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats, tots ells donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. 4. En cas que l'autorització s'atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per més d'una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l'activitat. 5. Ningú podrà ser titular de més d'un lloc de venda al mateix mercat.

Article 14. Drets i obligacions. DRETS 1. En relació amb l'Ajuntament: a) Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda. b) Sol·licitar un canvi d'ubicació o ampliació del lloc d'acord amb la present ordenança. c) Transmetre l'autorització en els casos previstos a la present ordenança. d) Nomenar representants i constituir entitats de representació. e) Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a l'increment de la qualitat

i la competitivitat.

f) Tenir la via pública lliure i preparada en el moment de la instal·lació de la parada. 2. En l'exercici de l'autorització de venda: a) Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. b) Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d'activitat artesana expressament autoritzada.

OBLIGACIONS 1. Respecte l'Ajuntament i d'altres Administracions públiques: a) Complir les instruccions de l'encarregat del mercat i del personal autoritzat de l'Ajuntament. b) Desenvolupar l'activitat dins l'horari, el calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l'Ajuntament, sense

interrupcions injustificades.

c) Facilitar l'accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de control. d) Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. e) Estar al corrent del pagament d'impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar donats d'alta a la Seguretat

Social, al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent en el pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

f) Exhibir en un lloc visible l'autorització o distintiu atorgat per l'Ajuntament. g) Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del

mercat, per la Policia Local i per la resta de personal auxiliar o subaltern.

h) Comunicar a l'Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les vacances.

CIE: BOPT

i) Tenir a disposició de l'autoritat corresponent, les factures i comprovants de la seva mercaderia. 2. Obligacions respecte el domini públic que s'ocupa: a) Mantenir l'espai de la parada i el seu entorn net durant tot l'horari del mercat. b) Netejar l'espai que hagi ocupat la parada, un cop hagi finalitzat la seva activitat i recollir i dipositar les deixalles

a la bossa subministrada a tal efecte, deixant completament neta la part ocupada en finalitzar cada jornada. En cas de no complir-se aquesta obligació serà d'aplicació l'article 18 del present reglament.

c) Gestionar els residus comercials d'acord a la normativa vigent i a les indicacions de l'Ajuntament. d) Col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació quan es venguin

productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment o sòl públic.

e) Reparar els desperfectes que es causin a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i mobiliari urbà

en general.

3. Obligacions en l'exercici de l'activitat: a) Les persones físiques titulars de l'autorització estan obligades a exercir personalment l'activitat econòmica,

a través del cònjuge o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat i assalariats, tots ells donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.

b) Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. c) En els casos que es prevegi expressament, les instal·lacions hauran d'ajustar-se al disseny i a les característiques

assenyalades per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

d) Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquesta ordenança i la normativa general i

sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i productes de la venda.

e) Complir amb la normativa vigent de consum. f) Vestir de manera neta i acurada, i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb el personal de

l'Ajuntament i amb el públic en general.

g) Exercir l'activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva autorització, amb la deguda

correcció i d'acord amb l'horari del mercat.

h) Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment. i) Els titulars que venguin roba o articles que els compradors s'han d'emprovar, han d'habilitar emprovadors. j) En el cas de les parades d'alimentació, els titulars hauran d' acreditar reunir les condicions que s'estableixen per

expedir menjars, obligant-se a complir amb tota la normativa legal pel que respecta a la conservació i manipulació d'aliments.

k) Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.

Article 15. Vacances i dies d'absència. Quan el titular de la parada hagi de gaudir d'algun període de vacances o hagi d'absentar-se algun dia i no pugui portar a terme l'activitat, haurà de comunicar a l'Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l'activitat. Si el titular no ho fa, s'entendrà que la parada restarà tancada. En cas de baixa per malaltia, o alguna altra causa, que comporti que la parada hagi de romandre tancada, haurà de comunicar aquesta circumstància a l'Ajuntament, degudament justificada, per tal que no es consideri infracció.

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT

Article 16. Vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat. 1. Correspon a l'Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc per al consumidor. Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 2. En el cas d'infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 3. A l'encarregat del mercat li correspondrà el control del mercat, situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti a

l'ordre, la disciplina i la neteja. Serà l'encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del

mercat, de donar compte dels fets i de les incidències a l'òrgan competent. 4. Correspon a la Policia local la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar també en tasques de control de mercat en col·laboració amb el personal del mercat.

CIE: BOPT

5. Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles d'alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions deficients. 6. Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar els controls sobre els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l'activitat comercial dels marxants en el mercat.

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 17. Tipus d'infraccions. 1. Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i molt greus. 2. Les infraccions prescriuran: a) Les lleus, als sis mesos. b) Les greus, als dos anys. c) Les molt greus, als tres anys. 3. A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de la data que es comet la infracció. En el cas d'infraccions continuades, es tindrà en compte la data de finalització de l'activitat il·lícita. INFRACCIONS LLEUS Tindran consideració d'infraccions lleus: 1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari als bons costums i normes de convivència dins el recinte del mercat. 2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada. 3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l'activitat. 4. L'ocupació per la parada de més espai de l'autoritzat i l'exposició de mercaderies fora del lloc assignat. 5. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 6. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 7. No tenir a disposició dels agents de l'autoritat o del personal de mercats la documentació relativa a la parada que li requereixen. 8. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 9. L'incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l'Ordenança que no tingui el caràcter de greu o molt greu. INFRACCIONS GREUS Tindran consideració d'infraccions greus: 1. La reincidència d'infraccions lleus dins el període d'un any (la reincidència consisteix en cometre en el termini d'un any més d'una infracció quan així s'hagi declarat per resolució ferma). 2. La manca de neteja del lloc reservat i del seu entorn, mentre es realitza la venda i un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions d'informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 4. L'incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 5. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant 4 mercats dins el mateix any natural. 6. Les discussions que produeixen escàndol dins el recinte del mercat. 7. La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del mercat doni el personal del mercat. 8. L'ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades. 9. La manca de condicions higièniques i sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transport d'aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor. 10. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització. 11. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 12. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta.

13. No tenir a disposició del personal d'inspecció les factures i els comprovants de compra dels productes que es

posin a la venda. 14. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentària. 15. Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la venda d'articles musicals

CIE: BOPT

i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a la resta de comerciants ni als ciutadans. 16. Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat. 17. Inhabilitació del mercat amb una durada de 5 anys i expulsió de tots els mercats de la província de Tarragona. INFRACCIONS MOLT GREUS Tindran consideració d'infraccions molt greus: 1. La reincidència d'infraccions greus dins el període d'un any. 2. El fet de subministrar informació o documentació falsa. 3. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l'espai autoritzat. 5. Tenir treballant a la parada, menors en edat d'escolaritat obligatòria. 6. La resistència, la coacció, represàlia o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l'exercici de la funció d'investigació, de vigilància o d'inspecció en les matèries objecte de l'Ordenança. 7. La utilització de l'autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 8. Les infraccions per frau, adulteració o engany. 9. No atendre les directrius del Pla d'Emergència en el cas que aquest s'activés.

Article 18. Sancions. 1. Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l'autorització. a) Infraccions lleus:

I. Advertiment. II. Suspensió de l'autorització fins a 1 mes. III. Multa fins a 750,00 EUR.

b) Infraccions greus:

I. Suspensió de l'autorització a partir d'1 mes fins a 6 mesos. II. Multa de 750,01EUR fins a 1.500,00 EUR.

c) Infraccions molt greus:

I. Revocació de l'autorització. II. Multa de 1.500,01 EUR fins a 3.000,00 EUR

2. Es poden imposar aquestes sancions sense perjudici d'altres mesures complementàries com: la intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les persones. 3. El cessament immediat de l'activitat de venda no sedentària quan s'exerceixi sense disposar de la preceptiva autorització.

Article 19. Graduació de les sancions. L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 1. L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que d'aquest incompliment no s'hagin derivat perjudicis directes a tercers. 2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 3. El grau d'intencionalitat. 4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 5. La quantia del benefici il·lícit. 6. El volum de vendes. 7. La situació de predomini de l'infractor al mercat. 8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 9. El risc de dany a la salut i la seguretat.

Article 20. Competència i règim sancionador. Correspon a la Junta de Govern Local la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL VIII. ASSOCIACIONS DE MARXANTS

Article 21. Representació dels marxants. Les associacions de marxants degudament constituïdes o, en el seu cas, les agrupacions de venedors que es

CIE: BOPT

constitueixin a l'efecte, representaran els titulars de les autoritzacions i col·laboraran amb l'Ajuntament en la dinamització i en tot allò que estigui relacionat amb el mercat. DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança s'aplicaran les normes de règim local, el text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de les administracions públiques. Així mateix, serà d'aplicació la normativa en matèria d'alimentació, seguretat, higiene i salut vigent que resulti d'aplicació, i la demés normativa sectorial que resulti aplicable. Segona. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. Així mateix, serà d'aplicació als titulars de les autoritzacions per a la venda no sedentària la corresponent Ordenances fiscals.

DISPOSICIONS TRANSIT?'RIES

Primera. Els actuals marxants o paradistes titulars de l'autorització pertinent hauran d'acreditar el compliment de tots els requisits previstos en la present ordenança per a l'atorgament de nova autorització, en els termes que els hi serà requerit per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Aquesta nova autorització requerirà resolució expressa per part de l'òrgan competent i en la mateixa es declararan quines de les parades actuals resten vigents i quines seran extingides, i declarades vacants. Les autoritzacions que es consideri que resten vigents queden prorrogades automàticament i tindran un termini de durada de 15 anys a comptar des del seu atorgament. Segona. Tots els titulars d'autoritzacions que s'hagin declarat vigents, en un termini de 3 mesos des de l'atorgament de l'autorització, hauran d'adequar la seva parada a la nova classificació de productes autoritzats per a la venda amb el seu corresponent subgrup, ubicació, mides...

DISPOSICI?" DEROGAT?'RIA

Queda derogada l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, aprovada definitivament per acord de l'Ajuntament Ple de data 8 de febrer de 2008 i posteriors modificacions.

DISPOSICI?" fiNAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del procediment d'aprovació d'ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Ordenança aprovada inicialment pel Ple de data 30 de juny de 2016. Ordenança aprovada definitivament pel Ple de data 30 de setembre de 2016.

CIE: BOPT