Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'obres per a la pavimentació asfàltica de part del camí de les Guàrdies. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08101 Ajuntament de l'Ametlla de Mar

EDICTE

La Junta de Govern Local per acord adoptat en sessió de data 06/10/2016, ha acordat aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat "Projecte per a la pavimentació asfàltica de part del camí de les Guàrdies", redactat pels Serveis Tècnics Municipals i amb un pressupost d'execució per contracta de 28.784.79 EUR, IVA inclòs.

En compliment dels articles 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 37 i 38 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, s'exposa el projecte al públic per un període de trenta dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del present edicte. Durant aquest període el projecte podrà ésser examinat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en horari d'atenció al públic de les 9,00 hores a les 14,00 hores, de dilluns a divendres i podran ésser presentades les reclamacions que s'estimin oportunes. Cas de no presentar-se, l'acord s'entendrà definitivament adoptat.

L'Ametlla de Mar, 7/10/2016 L'alcalde, Jordi Gaseni i Blanch

CIE: BOPT