Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació de llocs de treball. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08096 Ajuntament d'Alfara de Carles

ANUNCI

Mitjançant Acord del Ple municipal de data 30 de setembre de 2016, es va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Alfara de Carles

D'acord amb allò que determina l'article 169 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se sotmet l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.

La relació es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Alfara de Carles, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Mas Sabaté

CIE: BOPT