Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2016. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08103 Ajuntament d'Alcover

EDICTE

Per Acord adoptat en Sessió de data 4 d'octubre de 2016, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici de 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 1.217.174,00 euros per part de la Corporació Local, de 43.400,00 euros per part del Museu, i de 17.000,0 euros per part de la Ràdio.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.

Alcover, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Robert figueras Roca

CIE: BOPT