Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Construcciones Tecnipobla, S.L., adjudicació contracte d'obres incloses al Projecte per a la construcció d'uns serveis higiènics al camp de futbol. Exp. 137/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08075 Ajuntament de la Pobla de Mafumet

ANUNCI

ADJUDICACI?" CONTRACTE OBRES

Per Decret de l'Alcaldia núm. 271/2016, de 15 de setembre, s'ha adjudicat el contracte d'obres incloses al "Projecte per la construcció d'uns serveis higiènics al Camp de Futbol de la Pobla de Mafumet", al qual efecte es publica la seva formalització de conformitat a l'art. 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic

1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet b) Expedient: 137/2016 c) Perfil del contractant: www.poblamafumet.cat

2. Objecte del contracte: a) Tipus: obres. b) Descripció: Projecte construcció serveis higiènics Camp Futbol

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: ordinària b) Procediment: negociat sense publicitat

4. Pressupost base de licitació: 183.218,37 euros més IVA.

5. Adjudicació: a) Data: decret alcaldía núm. 271/2016, de 15 de setembre. b) Data de formalització del contracte: 29 de setembre de 2016. c) Contractista: Construcciones Tecnipobla SL. d) Import d'adjudicació: 182.302,28 més IVA. e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: econòmicament més avantatjosa.

A La Pobla de Mafumet, el 30 de setembre de 2016 EL SECRETARI-INTERVENTOR, Josep González Escoda

CIE: BOPT