Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'arranjament de dos trams dels senders de la zona del Meandre. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08134 Ajuntament de Flix

Edicte/Anunci: 2016/30

Anunci d'exposició pública d'un projecte d'obres.

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Flix adoptat en sessió de 27 de setembre de 2016 es va aprovar, amb caràcter inicial el següent projecte: : "Arranjament de dos trams dels senders de la zona del Meandre de Flix", amb un pressupost d'execució per contracta de 43.231,94.- EUR, més 9.078,71.- EUR, en concepte d'IVA, redactat pels Serveis d'Enginyeria del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

De conformitat amb l'establert en els articles 235.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i, 37.1.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet l'esmentat projecte, a informació pública, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Trenta dies hàbils a partir del següent al de la última publicació

d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Horari: de 9:00 a 14 hores. c) Oficina de presentació: Registre General. d) ?'rgan davant el qual es reclama: Alcaldia.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Flix, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde-president, Marc Mur Bagés

CIE: BOPT