Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notifica vehicle abandonat: matrícula T-1757-AT. Termini per a retirada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08013 Ajuntament de DeltebreEDICTE

Es troben estacionats a diversos carrers de la població i/o consignats en el dipòsit municipal de vehicles per haver estat retirats de la via pública i/o immobilitzats per diverses causes, els vehicles següents:

MARCA / MODEL

MATRÍCULA

TITULAR

DNI / NIF

POBLACI?"

CITROEN AX

T-1757-AT

MIGUEL MU?'OZ SANTIAGO

48001542-J

LA CANONJA 43110

I no essent possible la notificació als seus titulars, els quals tenen com a últim domicili conegut el de la població que figura al costat de cadascun d'ells o són desconeguts, es posa en el seu coneixement que aquests vehicle es troben en situació d'ABANDONAMENT.

Atès que ha passat més d'un mes estacionat al mateix lloc al carrer i/o dos mesos des de que es va dipositar al dipòsit municipal se li notifica que de conformitat amb l'establert en l'article 71.1.a, del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicle de Motor i Seguretat Viària, aprovada per Reial Decret Legislatiu 339/1990, 2 de març i modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març, haurà de retirar el vehicle en el termini de QUINZE DIES, (previ pagament de la taxa de l'Ordenança fiscal núm. 26 de Deltebre si ho fa del dipòsit), i si no ho fa, se'l tractarà com a residu sòlid urbà. Per tant, li serà d'aplicació tot el que disposa la Llei 10/1998, de Residus.

Així mateix, se'ls comunica que si no estan interessats en retirar el seu vehicle només exhauriran la seva responsabilitat administrativa, previ pagament de la taxa de grua i pupil·latge i/o denúncia pertinent si s'escau.

Deltebre, a 4 d'octubre de 2016 El secretari, David Torres Fabra

CIE: BOPT