Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08278 Ajuntament de les Borges del Camp

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia 11 d'octubre de 2016, adoptà, per majoria absoluta, l'acord d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017, i posar l'expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci al BOPT. Durant aquest període, tothom qui tingui la condició d'interessat, en els termes que estableix l'article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podrà examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideri oportunes.

En el supòsit que no es presentin al·legacions, les modificacions proposades s'entendran definitivament aprovades i es publicaran al BOPT les ordenances afectades per la modificació.

Les Borges del Camp, 13 d'octubre de 2016 Joaquim Calatayud Casals, alcalde

CIE: BOPT