Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança municipal pel civisme i la convivència. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08121 Ajuntament de l'Arboç

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària, de data 29 de setembre de 2016, ha aprovat la modificació de l'Ordenança municipal pel civisme i la convivència. S'exposa al públic per un termini de 30 dies comptats des de l'endemà de la última publicació en el DOGC, al BOP, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis d'edictes municipals a efectes de presentació de reclamacions i suggeriments dels possibles interessats.

En el cas de que no es presenti cap al·legació o reclamació, quedarà aprovada definitivament, sense necessitat d'un nou acord per part del Ple de la Corporació.

L'Arboç, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Joan Sans i Freixas

CIE: BOPT