Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i altre. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
Administració Local

2016-08037 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús

ANUNCI

La Junta Veïnal de l'EMD de Jesús, en sessió tinguda el dia 29 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:

- núm. 9, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. - núm. 12, reguladora de la Taxa per serveis de cementiri.

De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els acords esmentats es sotmeten a informació pública i audiència dels interessats pel període de 30 dies, comptadors des de la data de publicació d'aquest anunci al BOPT, durant el qual es podran examinar els expedients i presentar-hi les reclamacions que es considerin adients. Transcorregut el termini d'exposició sense que s'hagin produït reclamacions, els acords adoptats esdevindran aprovats definitivament sense cap més tràmit.

Jesús, 3 d'octubre de 2016 EL PRESIDENT, Víctor Ferrando i Sabaté

CIE: BOPT