Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró de la taxa per a la prestació dels serveis del cementiri municipal, any 2016. Exposició pública. Cobrament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
Administració Local

2016-08035 Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem

EDICTE

Taxa de serveis de cementiri municipal.

Exercici: 2016 Període: Anual

Aprovat per Resolució de la Presidència número 74/2016 de 4 d'octubre el padró de la taxa per prestació dels serveis del cementiri municipal, de l'any 2016, queda exposat a informació pública, al les dependències municipals de l'EMD de Bítem, Travessia Mossèn Jacint Verdaguer número 23, durant el termini de quinze dies, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al BOPT, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin adients.

Període voluntari de cobrament. De conformitat amb els articles 62.3 de la Llei General Tributària i 24 del Reglament General de Recaptació, es fa avinent als contribuents que des del dia 15 de novembre fins al dia 15 de desembre es desenvoluparà el cobrament en període voluntari de la taxa per prestació dels serveis del cementiri municipal, de l'any 2016

Modalitats de pagament: - Pagaments domiciliats: els contribuents que tinguin domiciliat el pagament dels seus tributs en entitats bancàries

rebran el càrrec en compte el dia 15 de desembre.

- Pagaments no domiciliats: els contribuents que no tinguin domiciliat el pagament hauran de fer-lo efectiu

directament a les dependències municipals de l'EMD de Bítem, Travessia Mossèn Jacint Verdaguer número 23, entre el 15 de novembre i el 15 de desembre de 2016.

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari, els deutes pendents de pagament seran exigits en via executiva, amb els recàrrecs i interessos de demora corresponents, segons preveuen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Bítem, 5 d'octubre de 2016 Josep Cugat Ginovart, president de l'EMD de Bítem

CIE: BOPT