Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça de tècnic de projectes B - Àrea del SAM ¿ Arquitectura Municipal (1). Aprovació inicial de les bases. Concurs de mèrits entre personal funcionari. Conv. 13-2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08266 Diputació de Tarragona ?EURrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació - Planificació i Organització - Selecció i Provisió

ANUNCI

Conv. 13-2016

La Diputació de Tarragona mitjançant acord de la Junta de Govern, del dia 28 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment les bases que han de regir la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de projectes B, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d'aquesta Diputació, del lloc de treball vacant a la Relació de llocs de treball de personal funcionari de carrera que s'indica a continuació:

Lloc de treball: tècnic/a de projecte B Núm. lloc: 821 (complement de destí 22 i 67 punts a efectes de complement específic) Adscripció: ?EURrea del Servei d'Assistència Municipal ?EUR" Arquitectura Municipal

Aquestes bases se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients davant la Junta de Govern de la Diputació. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s'entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

Tarragona, 11 d'octubre de 2016 La secretària general, Pilar Sánchez Peña

BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISI?" D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROJECTE B, ADSCRIT A L'?EURREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL ?EUR" ARQUITECTURA MUNICIPAL

CONV. 13-2016

1. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Tècnic/a de projecte B - Adscripció: ?EURrea del Servei d'Assistència Municipal ?EUR" Arquitectura Municipal - Número de lloc: 821 - Complements retributius: Complement de destí 22 i 67 punts a efectes de complement específic. - Tipus de lloc: No singularitzat - Forma de provisió: Concurs de mèrits - Funcions del lloc de treball: A més a més de les funcions generals corresponents al lloc tipus de cap de tècnic/a de projecte B, les funcions específiques d'aquest lloc de treball són les establertes en el decret de Presidència núm. 8004330008-00-2016- 002639, de 9 de setembre de 2016: - Assistència i assessorament en l'àmbit d'Arquitectura en general d'acord amb el Catàleg de serveis del SAM. - Realitzar i fer el seguiment d'obres dels Centres de la Diputació. - Redactar els projectes tècnics d'obres de rehabilitació i manteniment d'edificis propis de la Diputació. - Redactar projectes arquitectònics dels Ens Locals. - Realitzar direccions d'obres i coordinació de seguretat i salut dels Ens Locals que demanen assistència tècnica. - Realitzar informes tècnics en relació a les obres amb subvenció del PAM, PEIM, etc. per a la Unitat d'Actuacions

Integrals al Territori i Cooperació.

- Assessorar i donar suport tècnic en l'elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l'especialitat

tècnica i de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Planificar i fer el seguiment de l'execució dels projectes i actuacions assignats.

CIE: BOPT

- Redactar informes tècnics. - Realitzar

certificacions energètiques d'edificis municipals.

- Totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l'àmbit del desenvolupament tècnic. - Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la Corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació

conjunta.

2. Requisits de participació A més a més dels requisits establerts en el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona i en la normativa vigent, per a poder participar en aquest concurs de mèrits cal reunir els requisits següents: 2.1. Ser personal funcionari de carrera de la Diputació de Tarragona pertanyent al grup A, subgrup A2. 2.2. Títol universitari oficial en arquitectura tècnica o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 2.3. Certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener) i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril) Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En cas que els candidats i candidates no acreditin documentalment el nivell de català exigit, aquests coneixements s'avaluaran amb una prova, fixant-se a aquests efectes, en la resolució de persones admeses i excloses el dia i hora de la seva realització. No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana: a) les persones aspirants que hagin participat i obtingut un lloc de treball en convocatòries anteriors de provisió a la

Diputació de Tarragona en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

b) les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de provisió realitzats per la

Diputació de Tarragona dins els dos anys immediatament anteriors.

2.4. Haver romàs en el lloc de treball amb destinació definitiva des del qual es concursa un mínim de 2 anys, llevat que el lloc a proveir sigui de la mateixa àrea on serà suficient 1 any o es tracti de llocs de comandament o singulars, cas en el qual el temps mínim de permanència amb destinació definitiva en llocs del mateix nivell serà d'1 any. Els requisits de participació s'han de reunir en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds establert en aquestes bases.

3. Sol·licituds de participació 3.1. Lloc de presentació i termini Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar, mitjançant model normalitzat, al Registre General de la Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona; carrer Perer Martell, 4, 43001 Tarragona; o carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tenint en compte, però, que no s'ha subscrit el conveni corresponent. El termini és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOP. 3.2. Documentació Amb la sol·licitud, segons al model normalitzat que conté una declaració responsable conforme es reuneixen els requisits, s'ha d'adjuntar una relació dels mèrits al·legats i fotocòpia simple acreditativa d'aquests mèrits.

4. Mèrits i capacitats Els mèrits s'han de valorar amb referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S'han de considerar únicament els mèrits i capacitats exigits en la corresponent convocatòria i al·legats per les persones candidates que s'acreditin en el moment de la presentació de la sol·licitud de participació en el concurs.

Es valoraran els mèrits i les capacitats de les persones aspirants per ocupar els llocs de treball convocats segons

els criteris i els barems següents: A) Treball desenvolupat en el lloc ocupat en l'actualitat (màxim 6 punts) La valoració es portarà a terme en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de funcions semblants

CIE: BOPT

a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs ocupats en relació amb el que s'ha de proveir i les aptituds i habilitats requerides. Es valorarà l'acompliment de l'actuació apreciada a les persones candidates en els llocs ocupats, d'acord amb el sistema d'avaluació de l'acompliment vigent a la Diputació, per la qual cosa, cal aportar com a document justificatiu l'informe d'avaluació del desenvolupament del mateix any en què es convoca el concurs i, en defecte d'aquest, el de l'any immediatament anterior.

B) Antiguitat (màxim 3 punts) L'antiguitat a l'administració en serveis prestats en el grup A, subgrup A2 es valora a raó de 0,20 punts per any complet de serveis o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. L'antiguitat a l'administració en serveis prestats en grups inferiors al grup A, subgrup A2 es valora a raó de 0,10 punts per any complet de serveis o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. L'antiguitat s'acreditarà mitjançant certificat emès d'ofici per la Diputació en relació amb els serveis prestats en aquesta administració i els que tinguin reconeguts d'altres administracions. En el cas d'haver treballar en altres administracions i no tenir aquest temps reconegut per la Diputació, es presentarà certificat emès per qualsevol altra administració pública on hagin prestat els serveis.

C) Grau personal consolidat (màxim 3 punts) El grau personal consolidat, dins l'interval del grup del lloc convocat, es valora d'acord amb la distribució següent: * Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 punts * Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 punts * Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punt El grau personal consolidat s'acreditarà mitjançant certificat emès d'ofici per la Diputació.

D) Formació i perfeccionament (màxim 4 punts) Es valora l'assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic que versin sobre matèries directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball o amb habilitats que aquest lloc requereixi, així com aquells que tinguin un contingut transversal. Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys, llevat dels postgraus, màsters i el coneixement d'idiomes.

Jornades de fins a 9 hores

0,05 punts

De deu a dinou hores

0,15 punts

De vint a trenta-nou hores

0,25 punts

A partir de quaranta hores

0,35 punts

Postgraus

0,75 punts

Màsters

1,50 punts

Aquells certificats de cursos que no continguin un nombre d'hores es computaran com una jornada de fins a 9 hores. Amb els mateixos criteris es valoren les publicacions i l'activitat docent desenvolupada per les persones candidates:

fins a deu hores 0,10 punts

A partir d'11 hores i fins a 20

0,20 punts

A partir de 21 hores

0,35 punts

Sessions en Màsters o Postgraus: fins a 4 hores

0,20 hores

De 5 a 8 hores

0,35 punts

A partir de 9 hores

0,50 punts

Idiomes Per a la valoració del coneixement de la llengua anglesa cal acreditar el nivell intermedi de l'Escola Oficial d'Idiomes o titulació reconeguda equivalent. La puntuació serà de 0,35 punts. En els casos en què l'acreditació de coneixement de la llengua anglesa sigui diferent del de l'Escola Oficial d'Idiomes

o titulació reconeguda equivalent, així com en el cas d'altres idiomes, la puntuació serà de 0,15 punts.

Si s'acrediten diversos certificats de la mateixa activitat formativa (ofimàtica i idiomes), només es valorarà el de l'última edició. La documentació acreditativa dels cursos de formació rebuts o impartits si es presenten en un idioma diferent del

CIE: BOPT

català o castellà hauran d'anar acompanyada de la deguda traducció al català o al castellà. E) Titulacions acadèmiques (màxim 2 punts) Les titulacions acadèmiques, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d'aquest lloc.

Diplomatura universitària o equivalent relacionada amb el lloc de treball, diferent de l'al·legada com a

1 punt

requisit Llicenciatura o equivalent no relacionada directament relacionada amb el lloc de treball

0,5 punts

Llicenciatura o equivalent directament relacionada amb el lloc de treball

2 punts

A efectes d'equivalència de titulació, només s'admeten les reconegudes pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

F) Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt) Es valoren els certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre 2 VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).

Certificat de nivell superior de català (C2)

1 punt

Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu (G)

0,25 punts

G) Coneixements, habilitats i aptituds concretes necessàries per al desenvolupament del lloc de treball (màxim 9 punts) La Comissió de valoració, com a sistema de comprovació i valoració d'aquests coneixements, habilitats i aptituds concretes necessàries, que faciliten i garanteixen la selecció de la persona candidata més idònia, d'acord amb la naturalesa, la finalitat, funcions i tasques bàsiques del lloc a proveir, podrà acordar que les persones aspirants realitzin un supòsit pràctic relacionat amb el contingut funcional del lloc. Aquest supòsit pràctic serà de realització obligatòria en el cas que hi hagi més d'una persona aspirant o si l'aspirant o aspirants no tenen la puntuació mínima establerta per superar el concurs amb la resta de mèrits. El cas pràctic tindrà caràcter eliminatori i la puntuació mínima establerta per superar-lo es fixaria en 5 punts.

5. Puntuació mínima per adjudicar el lloc de treball: 14 punts

6. Comissió de valoració 6.1. L'òrgan al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de provisió és la Comissió de valoració. 6.2. La Comissió de valoració pot sol·licitar el nomenament d'assessors o assessores especialistes, que hauran d'actuar amb veu però sense vot. 6.3. Els actes i resolucions de la comissió de valoració, en tant que es tracta d'un òrgan col·legiat dependent de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs d'alçada davant el president de la Diputació de Tarragona en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

7. Resolució de la convocatòria 7.1. La Comissió de valoració ha d'elaborar la proposta definitiva de resolució del concurs, que ha d'elevar a l'òrgan convocant per tal que, si escau, l'aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs. La proposta de resolució ha de recaure en el candidat o candidata que obtingui la millor valoració, sempre que aquesta sigui igual o superior a la puntuació mínima exigida a les bases de la convocatòria. 7.2. L'òrgan convocant ha de resoldre la convocatòria dins el termini màxim d'1 mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que, per causes motivades, s'acordi prorrogar aquest termini. 7.3. La resolució definitiva de nomenament s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i en el BOP, i es notificarà a les persones candidates.

7.4. Les persones candidates que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria han de romandre en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que correspongui. 7.5. En el cas de renúncia, la comissió de valoració pot proposar un nou candidat o nova candidata, sempre que es

CIE: BOPT

consideri que aquest, següent per ordre de qualificació, reuneix els requisits i, si escau, la puntuació mínima exigida.

El nomenament del nou lloc de treball comportarà el cessament en el lloc anterior.