Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08043 Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Anunci aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6. Reguladora de la taxa per l'expedició de documents

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per l'expedició de documents.

De conformitat amb el que s'estableix a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin formular reclamacions.

Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari adoptar cap nou acord

Vilalba dels Arcs, 4 d'octubre de 2016 L'alcaldessa, Mª Teresa Mariné Solé

CIE: BOPT