Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Denominació de la plaça d'Angel Acosta. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08056 Ajuntament de Tortosa

A N U N C I

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 3 d'octubre de 2016, la denominació de la nova plaça ubicada entre l'Avinguda de Barcelona, la Rambla Canigó i el carrer del Montseny, amb el nom de Plaça d'?EURngel Acosta, i per a la seva inclusió al nomenclàtor de camins i carrers d'aquest municipi, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, durant els quals les persones interessades podran presentar les reclamacions o al·legacions oportunes. L'expedient es pot consultat al Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha presentat cap reclamació o al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

L'alcalde, Ferran Bel i Accensi Tortosa (Terres de l'Ebre), 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT