Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08022 Ajuntament de Torredembarra Secretaria

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme el dia 21 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Torredembarra, modificació que afecta a l'exposició de motius i als articles 5.m), 9.a), 16, 30.3, 30.4, 31, 48.d), 55, 59, 87, 88, 92 bis i 96.2, així com a la taula d'infraccions i sancions d'àmbit general (Annex I de l'ordenança).

D'acord amb l'article 65.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els Reglaments s'entendran aprovats definitivament si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l'aprovació inicial. El secretari ha certificat que no s'han produït al·legacions, esmenes, ni suggeriments en el termini d'exposició pública, per la qual cosa l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

Havent transcorregut el termini previst a l'article 70.2 en relació amb l'article 65 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es procedeix a la publicació íntegra del text de l'Ordenança, la qual entrarà en vigor en la data de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Torredembarra, 4 d'octubre de 2016 L'alcalde, Eduard Rovira Gual

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

- EXPOSICI?" DE MOTIUS - TÍTOL PRELIMINAR

TÍTOL I: DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA SOBRE ESPAIS, BÉNS, I A LA VIA I EDIfiCIS PÚBLICS CAPÍTOL I: Drets de la ciutadania Secció 1: PLATJA Secció 2: CONTAMINACI?" ACÚSTICA Subsecció 1: Vehicles de motor i ciclomotors Subsecció 2: Sistemes d'alarma Secció 3: CONTAMINACI?" ATMOSFÈRICA Subsecció 1: Fums Secció 4: CONTAMINACI?" VISUAL Subsecció 1: Informació i propaganda incontrolada Subsecció 2: Grafits i altres pintades Subsecció 3: Façanes, portes, finestres i balcons Subsecció 4: Ocupació i prestació de serveis a la via pública

CAPÍTOL II: Deures de la ciutadania Secció 1. Obligacions dels titulars de béns, immobles, solars i terrenys Secció 2. Organització i autorització d'actes públics Secció 3: Establiments de pública concurrència Secció 4: Neteja de la via pública i residus urbans Secció 5: Propietaris d'animals

TÍTOL II: RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS CAPÍTOL I: Activitats a l'interior dels immobles i comunitats de veïns Secció 1: Sorolls, vibracions i olors Secció 2: Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l'interior dels edificis

CIE: BOPT

Secció 3: Prevenció i resolució alternativa de con? ictes TÍTOL III: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR CAPÍTOL I: Inspecció i control Secció 1: Responsabilitats generals Secció 2: Procediment sancionador Secció 3: Classificació i graduació de les infraccions Secció 4: Concurrència de sancions, prescripció i caducitat Secció 5: Mesures cautelars

TÍTOL IV: ACTIVITATS SUBSTITUT?'RIES A LA SANCI?" ECON?'MICA CAPÍTOL I: Reparació del dany i execució subsidiària CAPÍTOL II: Treballs comunitaris

DISPOSICI?" TRANSIT?'RIA DISPOSICI?" DEROGAT?'RIA DISPOSICIONS fiNALS Primera Segona Tercera

ANNEXOS

EXPOSICI?" DE MOTIUS L'any 2001 l'Ajuntament de Torredembarra va aprovar l'Ordenança de Policia i Bon Govern, eina per la qual es regulaven diversos aspectes com la neteja de la via pública, la conservació i bon ús dels elements urbans, l'ocupació de la via pública per a activitats lúdiques, obres, etc., així com l'abocament de deixalles i runes dins el terme municipal de Torredembarra. El municipi de Torredembarra al llarg d'aquests anys, però, ha experimentat un increment poblacional i territorial important, amb una amalgama de sentiments, cultures i races que generen noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència i que requereixen de regulació que preservi l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Torredembarra. L'Ordenança municipal sobre civisme i convivència ciutadana a Torredembarra ha de tenir aquest objectiu, i ens ha de servir també com a punt d'in? exió a partir del qual iniciar un procés d'actualització de les diferents normatives d'aplicació en l'àmbit municipal que tenen a veure amb la relació entre les persones, la natura, el respecte al nostre patrimoni col·lectiu i la qualitat de vida i, com és el cas de l'Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions. En aquest sentit, l'Ajuntament vol articular tot un seguit de polítiques proactives que tinguin en aquesta ordenança una nova eina útil, eficaç, ràpida i resolutiva. A més, l'ordenança ha de proporcionar a la ciutadania els recursos suficients per assumir i interioritzar aquesta cultura cívica de manera que pugui ser ella mateixa qui després la fomenti en el seu entorn. També estem davant d'una eina que ha de permetre prevenir els con? ictes al mateix temps que n'aborda les conseqüències. El concepte de ciutadania és, per tant, el que permet -més enllà de diferències- construir una col·lectivitat inclusiva, amb interessos i expectatives comunes. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que formem part i ens reconeixem membres d'un projecte comú, que podrem fer nostres les normes i, en conseqüència, millorarem el nostre comportament. D'altra banda, entenem el civisme en el marc d'una societat diversa en la qual la noció de ciutadania és l'element identificador comú que genera sentiment de pertinença a una col·lectivitat i, en conseqüència, l'acceptació de valors i normes de comportament comuns que faciliten la convivència. A més, aquesta ordenança persegueix l'objectiu de cultivar, fomentar i protegir aquest valuós sentiment de pertinença i d'estima al nostre entorn més immediat. I, tot això, a més, essent conscients que, per a l'assoliment d'aquests objectius, no n'hi ha prou amb l'exercici, per part de l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó que cal,

també, que l'Ajuntament de Torredembarra dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social

necessàries, per a promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar. El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 1978, sobretot des de la

CIE: BOPT

perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal, i en segon lloc en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Però, més específicament, en els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que recull també, expressament, un títol competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els Ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència, d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infrastructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions configuren una cobertura legal suficient, per complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta complerta a l'article 25.1 de la Constitució espanyola. Amb una redacció i un llenguatge entenedor i assequible per a tota la ciutadania, ja que una de les condicions més rellevants de les normes jurídiques a l'estat de dret és la comprensió per part dels destinataris, més si es tracta d'una norma que regula aspectes tan quotidians i elementals com els recollits en aquesta Ordenança, la mateixa s'estructura al voltant de quatre títols. Un títol preliminar, que defineix el seu objecte, el marc legal que la informa i el seu àmbit d'aplicació. El títol primer, que estableix els drets i els deures com a base d'una societat democràtica i alhora responsable. Ser cívic, per sobre de tot, és una actitud però també ha de ser un dret i un deure. Un deure exigible a qualsevol ciutadà/ ana en nom de l'interès general; un dret exigible a l'administració com a garant dels serveis i recursos necessaris per exercir una ciutadania cívica. El títol segon es refereix a les relacions veïnals i a la convivència entre veïns. Bona part de la convivència ciutadana té lloc a l'interior dels immobles. Malgrat que ens situem en un àmbit privatiu, els efectes de determinades conductes o omissions a l'interior de les cases poden tenir conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat. En aquest punt, és important destacar la necessitat de potenciar la mediació com a eina de resolució de con? ictes de forma no litigiosa. El títol tercer estableix quins són els responsables de les infraccions, les diverses categories de sancions en virtut del procediment sancionador per infraccions de naturalesa administrativa, les mesures cautelars i l'aplicació del procediment abreujat per a la tramitació dels expedients per infraccions lleus o de sanció inferiors a 300 EUR. El títol quart preveu i regula la possibilitat de substituir la sanció econòmica per infraccions de caràcter lleu, per la realització de treballs en benefici de la comunitat o la participació en activitats formatives. finalment, l'Ordenança es tanca amb una sèrie de disposicions addicional, transitòria, derogatòria i finals, entre les previsions de les quals destaca la revisió cada dos anys de la mateixa per garantir la seva adequació constant als nous possibles fenòmens i problemàtiques que es vagin plantejant en la realitat.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte 1. Aquesta Ordenança pretén reforçar un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes i per això arbitra mecanismes per corregir i, si escau, sancionar totes aquelles actituds incíviques, negligents i irresponsables que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 2. L'Ajuntament té el deure de garantir la igualtat d'oportunitats en l'ús i el gaudi de l'espai públic a tota la ciutadania, independentment de la seva edat, gènere, creença o condició física, així com el de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda a accedir als serveis i espais públics i als espais privats de pública concurrència sense obstacles ni barreres arquitectòniques.

Article 2. Marc legal 1. Són principis informadors d'aquest cos legal el respecte a la llei i als drets dels altres, que són fonament de l'ordre polític i la pau social. 2. Aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb el que prescriu la normativa de règim local.

Article 3. ?EURmbit d'aplicació

1. ?EURmbit d'aplicació objectiu: Aquesta Ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Torredembarra.

2. ?EURmbit d'aplicació subjectiu: La present Ordenança s'aplica a totes les persones físiques i jurídiques que són o estan a Torredembarra, amb independència de la seva concreta situació jurídico administrativa.

CIE: BOPT TÍTOL I: DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA SOBRE ESPAIS, BÉNS, I A LA VIA I EDIfiCIS PÚBLICS

La llibertat de cada individu és un dret superior que s'exercita a través de la resta de drets reconeguts per l'ordenament jurídic i resta limitada pel principi d'igualtat, de manera que cada individu és responsable del que passa al conjunt de la societat; per tant, cada persona té el deure genèric de contribuir a la convivència pacífica de la societat.

Article 4. Criteris generals de convivència, de civisme i de col·laboració ciutadana 1. Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics de la ciutat i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència. 2. Sens perjudici d'altres obligacions que es puguin derivar d'aquesta o altres Ordenances municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a la ciutat, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència a l'espai públic. 3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció. Hom s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques, individuals o col·lectives, abusives ni arbitràries, o tenir comportaments discriminatoris de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, que comportin violència física o psicològica o d'altra mena. 4. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin. Seran d'especial protecció les persones grans, menors i persones amb discapacitats. 5. Tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats, d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d'usar-los i de gaudir-ne. 6. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, finques, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones.

CAPÍTOL I: Drets de la ciutadania

Article 5 Les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a usar lliurement la via i els espais públics de la ciutat, a utilitzar els serveis públics municipals d'acord amb la seva naturalesa i a ser respectats en la seva llibertat. Aquests drets s'exerceixen sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència.

Article 6 Limitacions en general. Aquests drets seran limitats per la legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre l'ús de la via i del mobiliari urbà, espais, béns i serveis públics; de seguretat, neteja i salut pública, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats. L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per facilitar la pràctica del nudisme a l'espai públic en les zones expressament habilitades. Fora d'aquestes zones, garantirà que amb aquesta pràctica no es vulnerin els drets i les llibertats del conjunt de ciutadans, especialment dels menors o de persones amb discapacitats mentals. Concretament, no són permesos els següents usos i comportaments: a) Escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi dins la via pública, als espais públics o als transports públics. b) Manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d'enllumenat públic i de subministrament d'aigua i xarxes de rec o qualsevol altre tipus d'instal·lació de qualsevol companyia i/o operador de serveis sense autorització municipal.

c) Abocar a la xarxa de clavegueram, als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada, a les voreres, als solars i als escocells elements corrosius, pintures, restes d'obres (runes, òxids, morter, formigó, etc.), olis de cuina i lubricants de cotxes o màquines d) Malmetre els bancs, els seients, els contenidors, els gronxadors i altres elements del mobiliari urbà situats a la

CIE: BOPT

via o espais públics. e) Banyar-se o rentar-se en fonts; banyar i/o rentar gossos o animals i permetre que beguin directament en elles; llençar-hi qualsevol mena de substància o material que pugui contaminar les aigües, el medi o obturar el desguàs; proveir-se d'una quantitat excessiva d'aigua per a ús privat des de fonts. f) El consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus, en espais públics, i, en especial, als carrers, places, platges i aquells llocs que puguin alterar la convivència ciutadana o la tranquil·litat de l'entorn, excepte en casos d'espais autoritzats, com terrasses. En cap cas es permetran situacions d'embriaguesa que afectin a la pacífica convivència. Es considerarà falta greu quan el consum es realitzi de forma massiva o davant de menors o dels centres educatius o esbarjo en l'horari d'obertura. g) Agafar ? ors, fruits o plantes, regar, podar i talar en parcs, jardins, zones enjardinades d'ús públic o zones verdes senyalitzades; trepitjar o malmetre talussos, parterres i plantacions ni maltractar plantes, ? ors ni arbres. h) Encendre foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als espais i vies públiques urbanes, llevat que es posseeixi una autorització expressa de l'Ajuntament. Constitueix infracció molt greu fer-lo en zones arbrades. A les zones rurals i/o forestals s'haurà de procedir, conforme a la normativa vigent, a comunicar o sol·licitar, segons s'escaigui, la corresponent autorització administrativa. En queden excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes sempre que compleixin amb la normativa vigent i disposin de les mesures adequades per evitar possibles incendis. Caldrà tenir en compte les prohibicions d'encendre foc de caire general. i) Fer ús de material pirotècnic a la via i als espais públics -especialment a les zones arbrades- sense la corresponent autorització, al marge dels usos relacionats amb manifestacions de cultura i festes tradicionals. En qualsevol cas, es prohibeix llançar o dirigir petards sobre persones, animals o béns així com col·locar-los sobre la vegetació i espais verds, el mobiliari urbà i els béns privats perquè hi explotin. Pel que fa als establiments de venda de productes pirotècnics a la via i espais públics, s'han d'ajustar a la normativa sectorial aplicable. j) La venda ambulant i la compra en l'espai públic de qualsevol tipus de mercaderies sense la corresponent llicència municipal. Els agents de la autoritat podran, com a mesura cautelar, procedir a la retirada de les mercaderies exposades, sense perjudici de la sanció que pogués derivar. L'autoritat que ha de resoldre l'expedient, sempre que es tracti de mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada, o que pugui suposar un risc per al consumidor, podrà acordar el comís com a sanció accessòria. Així mateix, està prohibit col·laborar en l'espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l'autoritat. Igualment, es prohibeix col·laborar en la realització o prestació de serveis no autoritzats en l'espai públic, així com el seu ús o consum. k) Apostar amb diners o béns a la via pública i als espais públics, llevat d'aquelles pràctiques que estiguin sota l'empara de la legislació vigent en matèria de jocs i apostes, o que siguin organitzades per entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) i ho hagi autoritzat prèviament la regidoria corresponent. l) Llençar papers, xiclets, pipes o deixalles fora de les papereres o dels contenidors d'escombraries corresponents; llençar burilles fora dels cendrers o abandonar trastos, estris o similars a la via pública, als espais oberts públics sense edificar o espais naturals. m) Netejar vehicles amb sabó a la via pública així com la seva venda o reparació mecànica. n) No netejar la via pública durant les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a qualsevol obra o magatzem de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia a la via pública. Així mateix, es prohibeix la circulació d'aquests vehicles quan no cobreixin la seva càrrega a fi d'evitar la generació de pols o partícules. o) Lligar objectes a elements situats a la via pública o limítrofs amb ella que dificultin la mobilitat. En qualsevol cas, no es podran lligar objectes als arbres, fanals o altres elements ornamentals de la via pública. En tots aquests casos, les autoritats municipals podran procedir a retirar aquests objectes segons el seu criteri. p) Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització de la Policia Local, la qual exigirà a la sol·licitud, entre altres requisits, la previsió i indicació d'un itinerari alternatiu. q) L'accés d'animals de companyia a l'interior dels edificis i instal·lacions públics, excepte en els espais on estiguin autoritzats. Les restriccions i prohibicions no afecten els gossos pigall. r) La mendicitat amb menors, persones discapacitades i la que utilitzi com a reclam qualsevol animal, sens perjudici del que disposa l'art. 232 CP. Queden incloses també aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat, s'exerceixin de forma coactiva o mitjançant assetjaments que obstaculitzin o impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públic, o la que pretengui oferir productes o serveis als

conductors de vehicles.

s) Acampar i fer campaments sense autorització municipal. La primera acció s'entén com la instal·lació de tendes de campanya, carpes, autocaravanes, vehicles o remolcs habitables, llevat d'autoritzacions per a llocs i temps concrets. La segona s'entén com l'acampada organitzada.

CIE: BOPT

t) Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la mobilitat per la resta d'usuaris. u) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai públic. Igualment, resta prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes a l'espai públic. v) Romandre a les vies públiques, edificis municipals, transports públics i/o platges sense observar unes condicions mínimes de neteja, higiene o vestimenta adequada.

Secció 1: PLATJA

Article 7 Tot allò que fa referència als usos de l'Espai d'Interès Natural Els Muntanyans, en ser un espai de competència superior a la municipal, ve regulat a la normativa autonòmica de protecció dels espais naturals i dels seus hàbitats i espècies.

Article 8 1. L' Ajuntament vetllarà pel manteniment de la platja en bones condicions higiènico-sanitàries. 2. La seguretat a les platges, i especialment les activitats en el mar, exigeixen l'observació de les indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de bany. 3. En tota l'extensió de la platja es col·locaran diversos màstils, durant la temporada de bany i per part del Servei de Salvament a la platja, on onejaran les respectives banderes, les quals determinaran les condicions de seguretat per al bany d'acord amb els següents colors: a) Bandera verda: indica l'absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la platja. b) Bandera groga: Bany permès amb precaució, cal extremar les precaucions a l'aigua. c) Bandera vermella: Prohibició del bany. Les persones que es banyin sense fer cas d'aquesta prohibició ho fan

sota la seva responsabilitat. En aquest cas poden ser obligades a sortir de l'aigua per la seva seguretat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent de l'autoritat municipal.

Article 9 En tot cas, a la zona de platja queda prohibit: a) Passejar o romandre amb animals a les platges durant la temporada oficial de bany que consti al Pla d'Usos de

temporada a les platges de Torredembarra, a excepció dels gossos pigall que estiguin realitzant aquesta funció.

b) Llançar-se a l'aigua en zones rocalloses, amb espigons o des d'estructures fixes. Tampoc està permès el bany

en els espigons i en altres zones senyalitzades en aquest sentit o on el pas estigui restringit.

c) Llençar brosses, papers, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles o qualsevol tipus de residus

a la sorra o a l'aigua, ni dipositar i/o abandonar objectes punxants, de vidre, amb arestes tallants o que puguin representar un risc per als usuaris.

d) Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com d'animals. e) Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries,

al mar o a les dutxes, a les fonts o als rentapeus.

f) Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes similars. g) Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta d'usuaris o veïns. h) L'exhibicionisme, assetjament i molèsties envers els visitants. i) La pràctica, publicitat, incitació o activitat sexual. j) Instal·lar conduccions aèries o subterrànies, llevat que es disposi d'autorització. k) Disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc, el qual sigui susceptible de causar lesions. l) L'acampada, en qualsevol de les seves modalitats. m) L'extracció de sorres. n) Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes. o) Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals. p) Tot tipus d'embarcació, incloses les anomenades "motos d'aigua". Les persones que duguin arpons, fusells de

pesca submarina o qualsevol altre estri susceptible de causar ferides no podran circular ni romandran a una distància inferior a 100 metres de qualsevol de les persones que prenen el bany o resten a la platja, tot sense perjudici de les normes específiques que siguin d'aplicació a l'activitat o esport que es practiqui.

q) La circulació amb qualsevol tipus de vehicle, excepte els aparells especials de minusvàlids i els oficials. r) Les accions o omissions que causin danys o menyscapte als béns del domini públic marítimo-terrestre o al seu

ús, així com l'ocupació sense el degut títol administratiu.

s) Qualsevol ús privat, llevat dels que disposin d'autorització.

CIE: BOPT Secció 2: CONTAMINACI?" ACÚSTICA

Article 10 Tenen la consideració de contaminació acústica les emissions sonores que ultrapassin els límits vigents establerts a les normes reguladores amb aquesta finalitat.

Article 11 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l'obligació de respectar el dret al descans dels veïns i d'evitar sorolls que puguin alterar-lo, especialment durant l'horari nocturn comprès entre les 22 hores fins a les 8 hores de l'endemà. 2. No es podran realitzar a la via o als espais públics activitats com ara cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio i reproductors musicals, televisors, instruments i altres aparells anàlegs, quan a criteri motivat dels agents de l'autoritat, ocasionin l'alteració del descans d'altres ciutadans/nes.

Article 12 1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant hauran d'ajustar-se al contingut i paràmetres del present article. 2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq,30 minuts) a la façana habitada més exposada. 3. En els casos que es consideri oportú, l'ajuntament pot exigir la instal·lació d'un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no es superin els nivells d'immissió. 4. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sense perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l'ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.

Article 13 1. L'Ajuntament podrà autoritzar els espectacles públics, les activitats recreatives i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i regular-ne la intervenció administrativa. 2. En l'autorització municipal, caldrà determinar, entre altres qüestions: - La ubicació més adequada dels altaveus per evitar incidències acústiques innecessàries. - L'establiment d'un horari de finalització de l'activitat o espectacle. 3. Als efectes d'allò que disposa l'apartat 3 de l'article 21 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, es declaren com a activitats festives i culturals, amb un interès social, amb arrelament i, per tant, com a excepcionalitats justificades de la regulació en matèria de protecció contra la contaminació acústica les activitats que en el marc de la programació municipal es desenvolupin durant la Cavalcada de Reis, el Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, la Festa del Quadre del Santa Rosalia, la Mascarada, la Festa Major de Santa Rosalia i el Nadal, així com els actes previs, annexos, connexos i posteriors a les indicades, i aquelles que siguin declarades d'interès municipal i es faci un reconeixement previ basat en criteris objectius i fonamentats.

Article 14 Els establiments i centres comercials no podran reproduir música ni missatges publicitaris a la via pública sense la prèvia autorització municipal.

Subsecció 1: Vehicles de motor i ciclomotors

Article 15 Els vehicles que circulin pel terme municipal de Torredembarra han d'estar equipats amb un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en bon estat a fi d'evitar un excés de soroll.

Article 16 [article sense contingut]

Article 17 1. La utilització d'altaveus en els vehicles amb finalitats comercials o publicitàries requerirà de la corresponent autorització municipal.

CIE: BOPT

2. En el cas dels missatges de caràcter comercial, l'incompliment d'aquest requisit serà constitutiu de sanció. Igualment, es prohibeix fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís com ara alarmes, sirenes i sistemes similars. Article 18 Igualment, es prohibeix la utilització de vehicles teledirigits, de radiocontrol o no, en zones habitades, excepte autorització municipal expressa.

Subsecció 2: Sistemes d'alarma

Article 19 Les condicions per a la instal·lació i el funcionament dels aparells d'alarma als immobles i establiments del municipi de Torredembarra així com les obligacions dels seus titulars restaran subjectes al que disposa la normativa vigent.

Subsecció 3: Sorolls de vehicles

Article 20 1. Els vehicles estacionats a la via pública o a espais privats no podran reproduir sorolls innecessaris com aparells d'alarma o senyalització d'emergència. 2. Si es dóna aquest cas, els vehicles podran ser retirats d'ofici o a requeriment, en el segon cas, per evitar molèsties als veïns. 3. Els conductors i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada potència els aparells de so o equips musicals quan circulin o estiguin estacionats, evitant que les emissions acústiques es propaguin a l'exterior.

Secció 3: CONTAMINACI?" ATMOSFÈRICA

Subsecció 1: Fums

Article 21 Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi al terme municipal de Torredembarra està sotmesa a la normativa vigent pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l'atmosfera.

Article 22 L'autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques.

Subsecció 2: Pudors

Article 23 Es prohibeix qualsevol acció o omissió que generi olors nocives o perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient.

Secció 4: CONTAMINACI?" VISUAL

Subsecció 1: Informació i propaganda incontrolada

Article 24 L'exercici d'informació i propaganda al municipi, com són la distribució de cartells, adhesius, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes de suport destinats a la publicitat o a activitats de caràcter comercial es regula a través de l'Ordenança sobre publicitat dinàmica de l'Ajuntament de Torredembarra, la qual contempla les conductes, infraccions i la regulació de les corresponents sancions.

Article 25 Les associacions o entitats que realitzin o promoguin una acció hauran de retirar el material emprat quan s'hagi celebrat l'activitat prevista, quan s'hagi assolit el motiu de la reivindicació o bé quan s'hagi deteriorat amb el pas del temps.

Subsecció 2: Grafits i altres pintades

Article 26 1. És totalment prohibit de realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o vidres

CIE: BOPT

d'immobles, parets, instal·lacions, elements de transport públic, monuments, edificis, elements del paisatge urbà i natural i de les vies públiques en general sense l'autorització expressa de l'Ajuntament. A tal efecte, caldrà que la persona o persones interessades presentin una sol·licitud davant l'organisme corresponent, la qual anirà acompanyada d'una descripció on, com a mínim, s'indiquin les mides, la data i el lloc on pretenguin portar a terme l'acció i si les entitats de l'entorn han estat prèviament informades. 2. Es considerarà molt greu quan aquest actes es realitzin sobre edificis o elements del patrimoni cultural o artístic de la ciutat.

Article 27 Quan el grafit o pintada s'efectuï sobre un bé privat en la via pública serà necessària l'autorització expressa de l'Ajuntament, a més del permís de la persona propietària del bé en qüestió.

Article 28 En tots els casos, es prohibeix qualsevol pintada que pugui incloure elements ofensius cap a persones o col·lectius.

Article 29 La infracció dels punts anteriors comportarà la retirada o intervenció dels materials o mitjans emprats.

Subsecció 3: Façanes, portes, finestres i balcons

Article 30 1. No és permès espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte d'ús domèstic en balcons i finestres que donin a la via pública, ni regar les plantes col·locades a les finestres i balcons fora de l'horari comprès entre les 22 hores i les 7 hores del dia següent. En cap cas aquesta acció ha de molestar als veïns o vianants a la via pública. 2. Els testos i les jardineres dels balcons i les finestres no podran sobresortir dels límits del balcó o finestra on estiguin instal·lats i hauran d'estar fixats a fi d'evitar que es desprenguin sobre la via pública. 3. No es permès la col·locació a les façanes dels locals comercials d'elements ornamentals que superin els 0,5 metres quadrats d'ocupació de via pública. 4. No es permès estendre i eixugar roba a les baranes i finestres exteriors que donin a la via pública.

Subsecció 4: Ocupació i prestació de serveis a la via pública

Article 31 Tota ocupació o prestació de serveis a la via pública resta sotmesa a l'obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització municipal d'acord amb la normativa legal a la qual estigui subjecta. Aquesta llicència o autorització ha d'estar disponible a requeriment de l'autoritat pública. L'incompliment del requisit de llicència o autorització municipal podrà ser constitutiu d'infracció, i aquesta tindrà caràcter lleu, greu o molt greu, segons els quatre supòsits que es detallen tot seguit: a) Quan l'incompliment es produeix per primera vegada i es regularitza durant els deu dies posteriors a la notificació del requeriment, es considerarà com a mera irregularitat no sancionable. b) Quan, en el supòsit de la lletra a), l'incompliment no es regularitza durant l'esmentat període de deu dies posteriors a la notificació del requeriment, es considerarà infracció de caràcter greu. c) Quan l'incompliment no es produeix per primera vegada, per haver-se produït el mateix fet una sola vegada durant els últims tres anys, si es regularitza durant els deu dies posteriors a la notificació del requeriment, es considerarà infracció de caràcter lleu. d) Quan, en el supòsit de la lletra c), el mateix fet ja s'ha produït més d'una vegada al llarg del període dels últims tres anys, es considerarà infracció molt greu.

Article 32 La regulació de totes aquelles instal·lacions, ja siguin de titularitat pública o privada, fixes o temporals, que s'ubiquen a l'espai destinat a ús públic, com ara carrers, places i parcs, platges, zones forestals, etc., tant de domini públic com privat, restaran subjectes a les condicions que s'estableixin en el títol habilitant d'ocupació.

Article 33 Qualsevol objecte, bé o material dipositat a la via pública sense l'autorització corresponent podrà ser retirat del lloc i dipositat en un altre designat per l'autoritat competent, sens perjudici de la sanció corresponent a l'autor o autora

CIE: BOPT

de l'ocupació. CAPÍTOL II: Deures de la ciutadania

Secció 1. Obligacions dels titulars de béns, immobles, solars i terrenys

Article 34 1. Sens perjudici del compliment de la normativa sobre urbanisme, els propietaris d'immobles com ara edificis, instal·lacions, edificacions amb jardí, terrenys o solars estan obligats a mantenir-los en bon estat de neteja, salubritat, seguretat i ornament públics, especialment les parts visibles des de la via pública o àrees d'in? uència que afectin a tercers. Així mateix tenen l'obligació de mantenir-los lliures de deixalles i residus, inclosa també l'exigència de desratització i desinfecció dels mateixos. 2. El fet de no tenir vorera no eximeix de mantenir la finca neta d' herbes. Es prohibeix que hi hagi herba o brutícia superior a 0,5 metres d'alçada pel perill d'incendi que comporta. 3. És potestat de l'Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs de neteja esmentats en aquest article, amb càrrec a l'obligat i sense perjudici de les sancions corresponents

Article 35 Els jardins privats, les plantacions, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de l'ecosistema urbà. Com a tal, les persones que en són propietàries els han de mantenir en bon estat, fent la poda dels arbres i plantes i la neteja periòdica de les herbes. S'evitarà que les plantes surtin de la seva propietat, i en cap cas podran ocasionar molèsties ni risc a tercers ni impedir la mobilitat de les persones per la via pública. Es prohibeix especialment que la vegetació envaeixi la vorera o la calçada.

Article 36 Els arbres i plantes dels habitatges particulars no poden envair l'espai públic. En el cas de les branques d'arbres, aquestes només poden sobresortir quan superin, com a mínim, els 2,20 metres o l'alçada que garanteixi que no causi cap tipus de molèsties.

Article 37 Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres elements de mobiliari urbà, sens perjudici de la reparació o compensació pels desperfectes que aquesta instal·lació produeixi.

Article 38 Els edificis situats en l'encreuament de vies urbanes, quedaran, a més, subjectes a la servitud d'exhibició de la placa amb retolació del nom de la via, i els seus propietaris hauran de deixar lliure d'impediments la perfecta visibilitat de les plaques.

Secció 2. Organització i autorització d'actes públics

Article 39 1. Els organitzadors privats d'actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de les persones i els béns i, per tant, hauran de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament exigirà als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 2. Els organitzadors d'actes públics hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. 3. Així mateix, hauran de vetllar per tal que no es produeixin durant la seva celebració conductes que puguin alterar greument la convivència ciutadana. Si es donen aquestes conductes ho hauran de comunicar immediatament als

agents de l'autoritat.

4. L'Ajuntament no atorgarà la conformitat per a la celebració d'actes en els espais públics on es pretenguin realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades, els esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la

CIE: BOPT

convivència o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte i les mesures a adoptar. Secció 3: Establiments de pública concurrència

Article 40 1. Sens perjudici del que disposa la regulació sectorial específica sobre establiments de pública concurrència de Torredembarra, les persones responsables d'establiments de pública concurrència: - Estan obligades a vetllar per l'ordre públic i el descans veïnal. - Han de complir estrictament l'horari autoritzat a la llicència municipal o qualsevol altra norma o limitació legal pel

que fa al cas, i especialment la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya.

- En cas que s'expedeixin begudes alcohòliques, seran responsables que els seus clients no surtin amb gots i

ampolles al carrer tret en els casos d'espais autoritzats, com terrasses.

- Són responsables d'adoptar les mesures adequades i, almenys, d'informar, per evitar actes no cívics o molestos

de la seva clientela a l'entrada o a la sortida del local.

2. Quan, per elles mateixes, no puguin evitar aquestes conductes, hauran d'avisar els cossos o les forces de seguretat i col·laborar-hi en tot moment.

Article 41 Els titulars d'establiments de pública concurrència que contractin serveis de vigilància seran responsables de les actuacions d'aquests serveis i col·laboraran amb els cossos de seguretat.

Secció 4: Neteja de la via pública i residus urbans

Article 42 Tractant-se de passatges particulars, patis interiors d'illes de cases, solars particulars, zones verdes particulars, galeries comercials i similars, correspondrà la neteja a la propietat. En el supòsit de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de netejar correspondrà solidàriament a tota la titularitat.

Article 43 Si s'han d'efectuar neteges especials d'espais públics (poda d'arbres, etc.), l'Ajuntament senyalitzarà prèviament la zona afectada, indicant els llocs de prohibició temporal d'estacionament de vehicles, i podrà retirar, a càrrec de l'infractor, els que, incomplint les senyals, impedeixin les operacions de neteja previstes.

Article 44 Els titulars d'activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, independentment del lloc en que es desenvolupi i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, han d'evitar la brutícia en la via pública, així com netejar la part d'ella i dels seus elements estructurals que s'haguessin vist afectats, i retirar els materials residuals resultants. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment les accions de neteja corresponents.

Article 45 Els organitzadors privats d'actes públics a la via resten obligats a informar a l'Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l'acte públic que es pretengui celebrar. L'Ajuntament els hi podrà exigir la constitució d'una fiança en metàl·lic o d'aval bancari per import dels serveis subsidiaris de neteja que previsiblement els pogués correspondre efectuar a conseqüència de la brutícia que pogués derivar-se de la celebració de l'acte públic.

Article 46 Es prohibeix la manipulació i selecció dels materials residuals dipositats en el via pública pendents d'ésser recollits pels serveis corresponents prestats bé pel municipi o per empresaris privats.

Article 47 1. Els responsables dels establiments i indústries que utilitzin per al seu servei espais ocupats habitualment per vehicles de tracció mecànica resten obligats a la seva neteja, especialment en allò que es refereix als abocaments d'olis, olis residuals o productes similars. 2. Aquesta obligació afectarà també als espais reservats per a l'estacionament de camions, camionetes, autocars de lloguer o similars, essent els seus propietaris o titulars els responsables de la neteja dels espais ocupats.

Article 48

Així mateix, es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s'especifiquen a continuació: a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals tant a la calçada com a les voreres, clots, solars sense edificar i la xarxa de clavegueram. S'exceptuaran també els supòsits que hi hagi autorització prèvia

CIE: BOPT

municipal, o quan per motiu d'emergència així ho ordeni l'autoritat competent. b) Vessar qualsevol mena d'aigua bruta damunt les calçades, voreres, clots i solars sense edificar. c) L'abocament de qualsevol mena de producte industrial, líquid, sòlid o solidificable que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar a la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. d) [lletra d) sense contingut] e) Rentar o reparar vehicles a la via pública. f) Realitzar qualsevol acte que produeixi brutícia o sigui contrari a la neteja i ornat de la via pública.

Article 49 1. Es prohibeix l'abandonament de mobiliari i moblaments particulars a la via pública, excepte els dies de recollida específics que estableixi l'administració. 2. Serà potestat del serveis municipals la retirada sense previ avís de tot objecte o material abandonat quan dificulti el pas, la lliure circulació o pugui ésser motiu d'afecció de la neteja o l'ornat de la via pública. 3. Els materials assenyalats en els paràgrafs 1 o 2 precedents seran traslladats, per al seu dipòsit o eliminació, en els llocs d'equipament previstos a tal fi per l'autoritat municipal. 4. El dipòsit d'aquests materials es regirà en tot moment per la legislació vigent i, en allò no previst, pel que disposi l'Alcaldia. 5. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit o custòdia d'aquests materials seran a càrrec dels seus propietaris o productors.

Article 50 1. La brutícia de la via pública produïda a conseqüència de l'ús privatiu serà responsabilitat dels seus titulars. 2. Els titulars d'establiments, siguin o no fixes, tals com bars, cafès, quioscs, llocs de venda i similars, estan obligats a mantenir en les degudes condicions de neteja tant les pròpies instal·lacions com l'espai urbà sotmès a la seva in? uència. 3. Els titulars d'establiments que vulguin ocupar la via pública amb taules, cadires, quioscs, etc. hauran de sol·licitar el corresponent permís i ajustar-se al que especifica el mateix, abonant la corresponent taxa.

Article 51 Es prohibeix l'evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram.

Article 52 Les escombraries domèstiques han de ser recollides en bosses que, tancades correctament, s'han de dipositar als contenidors corresponents. En cap cas es podran dipositar en papereres. Igualment, els comerços hauran de dipositar els residus en el lloc i en l'horari establerts per l'Ajuntament.

Article 53 Tota la ciutadania té el deure de dipositar les escombraries domèstiques per fraccions en el contenidor corresponent més proper al seu domicili. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-ho al contenidor buit més proper.

Article 54 L'horari per dipositar les escombraries als contenidors corresponents és: de 19 a 22 hores el rebuig i l'orgànica, de 8 a 21 hores el vidre i paper i cartró, i tot el dia els envasos.

Article 55 Seran sancionades aquelles persones que lliurin al servei de recollida d'escombraria domiciliaria residus que no tinguin aquesta categoria. També seran sancionades aquelles persones que dipositin les deixalles fora dels contenidors o en un element de contingut diferent a l'expressament assenyalat pels serveis municipals. En aquelles zones que hi hagi habilitada la recollida pel sistema "porta a porta" seran sancionades les contravencions a les instruccions d'aquest sistema. En cas supòsit es permet el lliurament als serveis de recollida domiciliària de les següents categories de residus, categories per a les quals l'Ajuntament establirà els corresponents serveis de recollida sectorial: - Els animals morts - Els mobles, estris domèstics, andròmines i els materials residuals procedents de petites reparacions en els

domicilis.

- Runes i residus d'obres. - Residus de caràcter industrial i procedents de magatzems. - Residus de poda d'arbres i jardins. El contenidors de poda que instal·la l'Ajuntament al municipi és d'ús exclusiu

CIE: BOPT

pels veïns. Queden excloses les empreses de jardineria d'abocar en aquests tipus de contenidors restes de poda i/o residus de jardins. En aquelles zones que hi hagi habilitada la recollida de poda pel sistema "porta a porta" seran sancionades les contravencions a les instruccions d'aquest sistema.

Secció 4: Propietaris d'animals

Article 56 La higiene, la cura sanitària, el benestar i la seguretat dels animals de companyia és responsabilitat dels seus posseïdors/es o propietaris/àries.

Article 57 Resta prohibit que els animals domèstics accedeixin a les zones destinades a jocs infantils com ara sorrals o zones especialment condicionades per a ús infantil, estiguin o no delimitades.

Article 58 Els portadors d'animals, quan aquests defequin a la via o als espais públics, estan obligats a recollir els excrements i a dipositar-los al contenidor corresponent. Així mateix, evitaran que els animals orinin sobre façanes, arbres, mobiliari urbà o elements ornamentals de la via pública. En cas de no poder-ho evitar, hauran de netejar la zona amb aigua.

Article 59 Tots els gossos han d'anar lligats i, si s'escau, d'acord amb la normativa aplicable, amb morrió, mentre es trobin a la via, espais i transports públics, i a l'interior de locals públics on se n'autoritzi l'entrada. Queden exclosos d'aquest precepte els que es troben en espais habilitats per a gossos i/o zones on no es pugui produir una afectació a la seguretat dels vianants i dels vehicles. En aquest supòsit, els animals de companyia restaran sempre al costat del seu amo o conductor sota el seu control visual i per respondre a les seves ordres verbals.

Article 60 Tots els animals de companyia hauran d'estar inscrits al Cens Municipal d'Animals de Companyia i degudament identificats.

Secció 5: Circulació de vianants, bicicletes, monopatins, patins i patins en línia

Article 61 Tothom ha de circular per les voreres i travessar els carrers pels passos degudament senyalitzats o amb semàfor, així com a respectar les normes i senyals de circulació.

Article 62 Amb caràcter general, caldrà adoptar comportaments solidaris a la via i als espais públics a fi d'ajudar les persones que ho necessitin per transitar o per orientar-se, les que hagin patit accidents o tingui discapacitats motrius i/o sensorials, o es trobin en circumstàncies similars.

Article 63 La circulació amb bicicleta, monopatins, patins i patins en línia es farà sempre a la velocitat del pas humà quan comparteixin espais amb vianants. En els espais molt concorreguts i zones peatonals o en el seu horari de peatonalització, no és permès de circular amb qualsevol dels mitjans indicats i, pel que fa a les bicicletes, han de ser conduïdes a peu. En tot cas, caldrà adoptar sempre les condicions de conducció necessàries a fi d'evitar riscos per a la circulació d'altres vehicles i de persones.

Article 64 L'Ajuntament fomentarà convenientment l'educació i la seguretat viària amb propostes de treball per a les escoles.

TÍTOL II: RELACIONS VEÏNALS I CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS

CAPÍTOL I: Activitats a l'interior dels immobles i comunitats de veïns

Article 65 Tots els propietaris i ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions o altres béns de titularitat privada

CIE: BOPT

estan obligats a evitar que, des d'aquests, puguin produir-se conductes o activitats que alterin necessàriament el descans i el benestar a les altres persones. Secció 1: Sorolls, vibracions i olors

Article 66 La producció de soroll a l'interior dels edificis s'ha de mantenir dintre dels valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres. Concretament, es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l'interior dels habitatges, en especial des de les 23 hores fins a les 7 hores de l'endemà, llevat dels serveis municipals que es puguin prestar puntualment.

Article 67 La intervenció municipal pel que fa al control dels sorolls i de les vibracions se centrarà en els que hagin estat provocats per: - El volum de la veu humana o activitats directes de les persones com el moviment de mobles o la realització

d'obres domèstiques

- Animals

domèstics

- Funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics - Funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració Tot això, sense perjudici de procedir conforme a la normativa vigent sobre contaminació acústica quan, per les característiques de la font emissora i de les molèsties produïdes aquestes, siguin susceptibles de mesurament sonomètric.

Article 68 Els titulars d'activitats o habitatges hauran d'evitar que es produeixin emissions de pols, olors, bafs i altres agents físics que puguin resultar nocius o perjudicials per a la salut de les persones o el medi ambient.

Article 69 1. Els propietaris d'animals domèstics estan obligats a prendre les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament d'aquells. D'aquesta manera, no és permès, des de les 22 hores fins a les 8 hores de l'endemà, deixar en patis, erms, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants o altres sorolls destorbin el descans veïnal. 2. Així mateix, tindran l'obligació de mantenir en perfectes condicions de neteja i salubritat els patis o terrasses on estiguin els animals per tal d'evitar les males olors.

Secció 2: Actuació davant de conductes o activitats pertorbadores a l'interior dels edificis

Article 70 La policia local o els tècnics municipals comprovaran, d'ofici o a requeriment de tercers, si els actes o les activitats que es desenvolupin suposen l'incompliment del que disposa aquesta Ordenança o d'altra normativa vigent. L'apreciació de la infracció es deduirà de l'informe emès.

Article 71 Qui infringeixi aquesta Ordenança serà requerit a cessar l'activitat pertorbadora objecte de la infracció i, en els casos que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet el soroll o les olors, la policia local farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns.

Article 72 Queda sota responsabilitat dels titulars dels immobles: 1. El manteniment de l'immoble lliure d'insectes, rosegadors i en bon estat de neteja, salubritat i seguretat. 2. El compliment, a càrrec seu, dels requeriments que l'Ajuntament faci per impedir o corregir els efectes molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges.

Article 73 La junta de la comunitat de propietaris, els promotors/constructors immobiliaris, els administradors de finques i els arrendadors respecte als inquilins hauran d'informar els ocupants dels habitatges sobre el conjunt d'aquesta Ordenança.

Secció 3: Prevenció i resolució alternativa de con? ictes

Article 74

CIE: BOPT

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a la prevenció per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic i comunitats de veïns. Article 75 L'Ajuntament de Torredembarra promourà especialment la mediació i la resolució de con? ictes entre ciutadans i ciutadanes com a eina bàsica per a una societat més dialogant i més cohesionada.

TÍTOL III: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR

CAPÍTOL I: Inspecció i control

Article 76 Els serveis municipals han de vetllar pel manteniment de l'ordre públic i pel compliment d'aquesta Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula queden subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

Article 77 És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.

Secció 1: Responsabilitats Generals

Article 78 Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible per via penal o civil. En aquest sentit, quan l'autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, que els fets o les conductes originadors d'infraccions administratives puguin derivar en actes il·lícits penals, ho haurà de comunicar immediatament a l'òrgan competent de l'Administració de Justícia per tal d'exigir responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones infractores i suspendrà l'esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.

Article 79 Seran sancionades les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió siguin declarades responsables de la comissió d'alguna de les infraccions administratives contemplades en aquesta ordenança. Cas que la responsabilitat administrativa recaigui sobre menors d'edat o persones inimputables, els seus representants legals hauran de respondre de les sancions pecuniàries que s'imposin.

Article 80 Seran responsables subsidiaris o solidaris les persones físiques o jurídiques afectades pel deure de prevenir les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho determini una llei reguladora.

Article 81 En aquells casos en que el compliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de cada una d'elles en la comissió de la infracció, respondran solidàriament tant de les infraccions comeses com de les sancions que se'ls imposin.

Secció 2: Procediment sancionador

Article 82 En l'exercici de la seva potestat sancionadora, l'Ajuntament, dintre de les seves competències i per a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d'ús dels serveis, equipaments, béns i espais públics de la ciutat, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva legislació sectorial mitjançant el corresponent procediment sancionador.

Article 83 Aquest procediment administratiu sancionador s'ajustarà a les regles i als principis generals establerts al títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu

CIE: BOPT

comú; al procediment sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i, supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Article 84 Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en els articles que la desenvolupen.

Article 85 L'Alcaldia podrà delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que s'hagin de tramitar com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta Ordenança, i les funcions instructora i resolutòria d'aquests procediments. La delegació d'aquestes facultats podrà fer-se en òrgans diferents del mateix Ajuntament, o en d'altres organismes aliens al mateix. Les resolucions dels expedients sancionadors hauran d'indicar clarament quin és el precepte infringit i quins són els perjudicis provocats en nom del civisme i la bona convivència. Així mateix, quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l'Ajuntament, si és procedent, es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes obertes als jutjats i tribunals.

Article 86 Les sancions pecuniàries que es deguin a l'Ajuntament per infraccions a la present Ordenança podran exigir-se per la via de constrenyiment.

Secció 3: Classificació i graduació de les infraccions

Article 87 1. Les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. Les sancions que s'imposaran als responsables de les infraccions seran les següents: - Les infraccions lleus se sancionaran amb multes mínimes de 60,00 EUR i fins a un import màxim de 300 EUR - Les infraccions greus es sancionaran amb multes de 300,01 EUR fins a 600 EUR - Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 600,01 EUR a 1.500 EUR 2. La comissió de tres infraccions de caràcter lleu en el termini d'un any tindrà la consideració d'infracció greu, i la comissió de dues infraccions de caràcter greu durant el termini indicat tindrà la consideració d'infracció molt greu. Article 88 En la imposició de les sancions es tindrà en compte l'adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció, aplicant-se els següents criteris de graduació, els quals podran ser valorats conjunta o separadament: a) L'alteració del medi ambient o la salut de les persones. b) L'existència d'intencionalitat. c) La naturalesa dels perjudicis causats. d) La reincidència. e) La reiteració. f) La gravetat de la infracció. g) La capacitat econòmica de l'infractor.

Article 89 1. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta Ordenança, sempre que sigui de la mateixa naturalesa i quan la sanció ja sigui ferma. 2. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.

Article 90 En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que l'import de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

Article 91 Quan, segons el que preveu la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, ja siguin alternatives o obligatòries, el contingut i la durada d'aquestes es determinaran, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat

CIE: BOPT

i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors. Article 92 Qualsevol denúncia no justificada basada en la present Ordenança podrà comportar la imposició d'una sanció de naturalesa semblant a la del fet denunciat.

Article 92 bis 1. Si l'inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan competent per resoldre, sens perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi ha indicis raonables de frau o encobriment d'altres persones o entitats. 2. Dintre del termini de 15 dies a comptar des del següent al de la notificació de la proposta de resolució, inculpat podrà realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada amb una reducció del 40 per cent de l'import. En aquest cas es tindrà per conclòs el procediment sancionador, amb les següents conseqüències: a) La reducció del 40 per cent de l'import de la sanció econòmica proposada per l'instructor. b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades. c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament. d) L'esgotament de la via administrativa, podent recórrer únicament davant l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.

3. Si el pagament no fos íntegre i, per tant, no comprengués el 40% de l'import assenyalat en la proposta, el procediment no es tindrà per conclòs, considerant-se el pagament efectuat com un ingrés a compte. En aquest cas, si posteriorment la resolució considera la inexistència de responsabilitat, es procedirà a la devolució de la quantitat parcialment ingressada.

Secció 4: Concurrència de sancions, prescripció i caducitat

Article 93 Quan s'hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa- efecte s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.

Article 94 Quan no es doni la relació de causa-efecte a què es refereix l'apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta requerida.

Article 95 La prescripció i la caducitat de les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable es regiran pels terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Secció 5: Mesures cautelars. Procediment abreujat.

Article 96 1.Un cop iniciat l'expedient sancionador mitjançant un acord motivat, es podran acordar les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que calgués imposar. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. Cas que la mesura cautelar consisteixi en la incautació de material que, de no adoptar-se de manera immediata perdés la seva finalitat, s'actuarà de manera preventiva per part dels agents de l'autoritat que hauran de fer constar en l'acta que s'aixequi a l'efecte la referida circumstància. 2. Les infraccions que s'hagin de qualificar com a lleus o quan els correspongui una sanció inferior a 300 euros es tramitaran amb aplicació del procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la Generalitat quan concorrin els requisits previstos al mateix.

TÍTOL IV: ACTIVITATS SUBSTITUT?'RIES A LA SANCI?" ECON?'MICA

CAPÍTOL I: Reparació del dany i execució subsidiària

Article 97 Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les persones responsables

CIE: BOPT

de les infraccions d'aquesta Ordenança, l'autoritat municipal els exigirà també la reparació dels danys causats i/o la reposició de la realitat física alterada. Article 98 L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin d'efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, degudament justificades, originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

CAPÍTOL II: TREBALLS COMUNITARIS

Article 99 En les sancions per infraccions lleus i greus es pot substituir la corresponent sanció econòmica per treballs de reparació, o prestacions socials en benefici de la comunitat, o bé per mitjà de la participació en activitats formatives en valors cívics. Quan els implicats siguin menors d'edat, les activitats substitutòries han de reunir, en tot cas, les següents condicions: - Han de tenir un interès social o realitzar-se en benefici de persones en situació de precarietat. - Estaran relacionades, preferentment, amb la naturalesa del bé jurídic malmès pels fets comesos pel menor. - No podran atemptar a la dignitat del menor. - No estaran supeditades a la consecució d'interessos econòmics.

Article 100 Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció, les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l'actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador.

Article 101 A fi que la mesura tingui un caràcter plenament constructiu i educador, ha d'ajustar-se als principis següents: a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora. b) Ser adequada a les característiques i actituds de la persona infractora. c) Ser coherent i adequada a la infracció comesa. d) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l'activitat realitzada és útil i necessària per a la comunitat i/o

per a ella mateixa.

e) El temps transcorregut des de des de la notificació de la imposició de la sanció i fins a l'aplicació de la mesura

correctora ha de ser de dos mesos

f) Caldrà ajustar l'abast i les condicions de l'activitat a realitzar al conveni subscrit amb cada entitat col·laboradora. g) La durada màxima de l'activitat alternativa a la sanció econòmica lleu és de trenta hores i la de la sanció greu de

seixanta hores

Article 102 Els serveis municipals responsables de la coordinació del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica es reserva la facultat de denegar sol·licituds per manca de recursos per fer front a l'execució de la mesura.

DISPOSICI?" ADICIONAL Els aspectes més concrets relacionats amb la tinença d'animals de companyia, publicitat dinàmica i sorolls i vibracions que poden afectar a la convivència ciutadana de Torredembarra es regularan a través de la normativa vigent.

DISPOSICI?" TRANSIT?'RIA Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció.

DISPOSICI?" DEROGAT?'RIA 1. Queda derogada l'Ordenança de Policia i Bon Govern i Convivència Ciutadana de Torredembarra, que va entrar en vigor el 10 d'abril de 2001. 2. Queden derogades les infraccions definides als articles 50.2.a, 55.2.b, 59.3.a, 59.3.b i 59.3.c, de l'ordenança municipal de protecció, tinença i venda d'animals de 14 de juny de 2011, així com qualsevol altra infracció de qualsevol reglament o ordenança previ a l'entrada en vigor de la present, en quant que contradigui les definides per a un mateix fet en aquesta Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Torredembarra.

DISPOSICIONS fiNALS Primera. Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l'Ajuntament en farà una edició preparada per ser distribuïda

CIE: BOPT

àmpliament en diferents punts de la ciutat, com ara oficines municipals, oficina d'atenció ciutadana, casals, centres educatius, platges, places i mercats, oficines de turisme, establiments de pública concurrència, associacions veïnals i entitats ciutadanes i nouvinguts, entre d'altres.

Segona. Cada dos anys es procedirà a revisar i actualitzar les conductes i previsions contingudes en aquesta Ordenança per si calgués incorporar-hi alguna nova conducta o previsió addicional, o modificar-ne o suprimir-ne alguna. Tot aquest procés es desenvoluparà, en la mesura del possible, a través dels diversos òrgans de participació ciutadana.

Tercera. Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s'hagi publicat completament el text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

ANNEX 1

TAULA D'INFRACCIONS I SANCIONS D'?EURMBIT GENERAL

ARTICLE SUP?'SIT CONDUCTA

GRAVETAT

6.a

1

Escopir a la via pública

Lleu

6.a

2

Escopir als espais i instal·lacions públics o transports públics

Greu

Fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi dins la

6.a

3

Lleu

via pública Fer necessitats fisiològiques espais i instal·lacions públics o transports

6.a

4

Greu

públics Manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d'enllumenat públic i de subministrament d'aigües i xarxa de reg o qualsevol altra

6.b

Greu

tipus d'instal·lació de qualsevol companyia i/o operador de serveis sense autorització municipal

6.c

1

Abocar a la xarxa de clavegueram restes d'obres

Greu

Abocar als contenidors de brossa, a les papereres, a la calçada a les

6.c

2

voreres, als solars i als escocells dels arbres elements corrosius, pintures,

Greu

olis de cuina i lubricants de cotxes o màquines

6.c

3

Abocar a la xarxa de clavegueram olis de cuina o lubricants

Molt greu

Malmetre els bancs, els seients, els gronxadors, i altres elements del

6.d

Greu

mobiliari urbà de la via pública Banyar-se o rentar-se en fonts públiques o permetre que ho facin gossos

6.e

1

Lleu

o animals

6.e

2

Permetre que els animals beguin directament de les fonts públiques

Lleu

Llençar-hi qualsevol mena de substància que pugui obturar el desguàs de

6.e

3

Lleu

les fonts públiques Consumir begudes alcohòliques de qualsevol tipus, en espais públics i,

6.f

1

en especial, als carrers, places, platges i aquells llocs que puguin alterar

Lleu

la convivència ciutadana o la tranquil·litat de l'entorn. Consumir begudes alcohòliques quan el consum alteri greument la

6.f

2

convivència o es faci davant de menors o dels centres educatius o esbarjo

Molt greu

en l'horari d'obertura. Agafar ? ors, fruits o plantes; trepitjar o malmetre talussos, parterres i plantacions així com maltractar les plantes, ? ors o arbres. Regar, podar i

6.g

1

Lleu

talar en parcs, jardins, en zones enjardinades d'ús públic o zones verdes senyalitzades Pujar-se als arbres, sacsejar-los o realitzar qualsevol activitat que pugui

6.g

2

Lleu

CIE: BOPT

malmetre'ls ARTICLE SUP?'SIT CONDUCTA

GRAVETAT

Encendre o mantenir foc encès amb qualsevol finalitat als espais i vies

6.h

1

Lleu

públiques urbanes sense autorització expressa de l'ajuntament

6.h

2

Encendre o mantenir foc encès, en zones arbrades

Molt greu

Fer ús de material pirotècnic a la via i als espais públics, sense la

6.i

1

Lleu

corresponent autorització

6.i

2

Fer ús de material pirotècnic en zones arbrades

Molt greu

Llançar o dirigir petards sobre persones, animals o béns així com

6.i

3

col·locar-los sobre la vegetació, espais verds, el mobiliari urbà i els béns

Molt greu

privats perquè hi explotin Practicar la compravenda ambulant a l'espai públic de qualsevol tipus de

6.j

1

Lleu

mercaderies.

6.j

2

Col·laborar als espais públics amb els venedors ambulants no autoritzats

Greu

6.k

Apostar amb diners o béns a la via o espais públics

Lleu

Llençar papers, xiclets, pipes o deixalles fora de les papereres o contenidors

6.l

1

Lleu

d'escombraries; llençar burilles fora dels cendres corresponents Abandonar trastos, estris o similars a la via pública o als espais oberts

6.l

2

Lleu

sense edificar Abandonar trastos, estris o similars a la via pública o als espais oberts

6.l

3

Greu

sense edificar Abandonar vehicles a la via pública o als espais naturals, estiguin o no

6.m

1

Greu

fora d'ús

6.m

2

Netejar vehicles amb sabó, vendre'ls o reparar-los a la via publica

Lleu

No netejar la via pública després de les operacions de càrrega i descàrrega,

6.n

1

o de sortida o entrada a obres o magatzems de vehicles, quan aquestes

Greu

operacions generin brutícia. Circular per la via pública sense portar la càrrega coberta quan aquesta

6.n

2

Greu

sigui susceptible de generar pols o partícules. Lligar objectes a elements situats a la via publica o limítrof amb ella que

6.o

1

Lleu

dificultin la mobilitat Lligar objectes a arbres, fanals o altres elements ornamentals de la via

6.o

2

Greu

pública Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització

6.p

Greu

de la Policia Local Exercir conductes, sota l'aparença de mendicitat, de forma coactiva o mitjançant assetjaments, que obstaculitzin o impedeixin de manera

6.r

intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais

Greu

públics, o la que pretengui oferir productes o serveis als conductors de vehicles

6.s

Establir campaments o acampar sense permís

Greu

Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que

6.t

Lleu

impedeixi o dificulti la mobilitat per la resta d'usuaris Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis

6.u

1

Greu

sexuals retribuïts a l'espai públic.

6.u

2

Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l'espai públic

Molt Greu

Romandre a les vies públiques, edificis municipals, transports públics i/o

6.v

platges sense observar unes condicions mínimes de neteja, higiene o

Lleu

vestimenta adequada. Alterar el descans dels veïns, durant l'horari nocturn, mitjançant càntics,

CIE: BOPT

11

Lleu

crits, per fer funcionar aparells o instruments a la via pública. ARTICLE SUP?'SIT CONDUCTA

GRAVETAT

Realitzar espectacles públics o activitats recreatives, tant a l'espai públic

13

com en espais oberts al públic, sense la corresponent autorització

Lleu

municipal. Reproduir música o missatges publicitaris a la via pública sense

14

Lleu

autorització municipal Produir sorolls originats per acceleracions brusques o estridents o per

16.1

Lleu

d'excessiu volum dels equips musicals, tant permanents com provisionals Produir sorolls per tubs d'escapament alterats, ineficaços, incomplets o

16.2

Lleu

deteriorats, o altres circumstàncies anòmales Fer ús d'altaveus en els vehicles amb finalitat comercial sense autorització

17.1

Lleu

municipal Fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís amb alarmes

17.2

Lleu

o sirenes Fer ús de vehicles teledirigits, de radiocontrol o no, en zones habitades,

18

Lleu

sense autorització municipal Produir sorolls innecessaris com aparells d'alarma o senyalització

20

Lleu

d'emergència els vehicles estacionats a la via pública o espais privats Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o vidres d'immobles, parets, instal·lacions, elements de transport públic,

26.1

1

Greu

monuments, edificis, elements de paisatge urbà i de les vies públiques en general, sense autorització Realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes

26.1

2

Molt greu

o vidres d'edificis o elements del patrimoni cultural o artístic de la ciutat Realitzar qualsevol pintada, grafit sobre un bé privat que es trobi instal·lat

27

de forma permanent en la via pública sense l'autorització expressa de

Greu

l'Ajuntament i del seu propietari/a Espolsar tapissos, catifes, llençols i qualsevol roba o objecte d'ús domèstic en balcons i finestres que donin a la via pública fora de l'horari comprès

30.1

Lleu

entre les 22'00h i les 7'00h del dia següent, i sempre que amb l'acció es produeixin vessaments sobre la via pública Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis fora de l'horari

30.2

1

comprès entre les 22'00h i les 7'00h del dia següent, i sempre que amb

Lleu

l'acció es produeixin vessaments o esquitxades sobre la via pública Instal·lar testos o jardineres als balcons o finestres que sobresurtin dels

30.2

2

Greu

seus límits o sense fixar-los Estendre i eixugar roba a la vista del públic als balcons, les finestres i les baranes exteriors de les terrasses; penjar qualsevol altre objecte

30

4

que sigui contrari a l'estètica de la via pública o que sobresurti de les

Lleu

façanes de les cases o de les portes de les botigues, llevat d'autorització municipal. Ocupar o prestar serveis a la via pública sense la corresponent llicència Lleu / Greu /

31

municipal en els supòsits establerts en aquest article

Molt greu

No mantenir els immobles com edificis, instal·lacions, edificacions amb

34

jardí, terrenys o solars en perfecte estat de neteja salubritat, seguretat i

Lleu

ornament públic

No mantenir en un estat correcte els jardins i les plantacions privades, així

35

com els espais lliures no urbanitzats, provocant problemes de mobilitat a

Greu

les persones No facilitar la instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres elements

CIE: BOPT

37

Greu

de mobiliari urbà en finques limítrofs amb la via pública ARTICLE SUP?'SIT CONDUCTA

GRAVETAT

No adaptar, la persona responsable d'establiment de pública concurrència,

40.1

les mesures adequades per evitar actes no cívics o molestos de la seva

Lleu

clientela a l'entrada o sortida del local No avisar, la persona responsable d'establiment de pública concurrència,

40.2

als cossos de seguretat per evitar conductes incíviques o molestes quan

Greu

per ella mateixa no pugui evitar-les Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals tant a

48.a

la calçada com a les voreres, clots, solars sense edificar i la xarxa de

Lleu

clavegueram sense autorització municipal Vessar qualsevol mena d'aigua bruta damunt les calçades, voreres, clots

48.b

Lleu

i solars sense edificar. Abocar qualsevol mena de producte industrial, líquid, sòlid o solidificable

48.c

susceptible de produir danys als paviments o afectar a la integritat i

Greu

seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament

48.d

La neteja d'animals a la via pública, i abandonament d'animals morts

Lleu

48.e

Rentar o reparar vehicles a la via pública

Lleu

Realitzar qualsevol acte que produeixi brutícia o sigui contrari a la neteja

48.f

Lleu

i ornat de la via pública

49

Abandonar mobiliari i moblaments particulars a la via pública

Lleu

51

Evacuar residus sòlids per la xarxa de clavegueram

Greu

No dipositar els residus dels comerços en els llocs i horaris establerts per

53

Lleu

a cada zona

55

No dipositar les escombraries per fraccions als contenidor corresponents

Lleu

Permetre el propietari o portador d'un animal domèstic que aquest

57

Greu

accedeixi als espais, sorrals i zones de joc infantil, estiguin o no delimitades Omissió del portador d'un animal de recollir els excrements de la via

58

pública i/o de no netejar els orins fets per animals en arbres, façanes,

Lleu

mobiliari urbà o elements ornamentals de la via pública Omissió de portar els gos lligat a la via, espais o transport públics o per

59

Lleu

instal·lacions municipals, llevat dels espais habilitats per a gossos. Omissió del propietari d'un animal de companyia d'inscriure'l al cens

60

Lleu

municipal Circular amb bicicleta, patins, patins de línia o monopatins per espais

63

Lleu

compartits amb vianants a una velocitat superior a la del pas humà Dur a terme, dins dels immobles, edificis, construccions, instal·lacions

65

o altres béns de titularitat privada, conductes o activitats que alterin

Lleu

innecessàriament el descans i el benestar de les altres persones Produir sorolls a l'interior dels edificis des de les 22 h fins les 7 h de

66

1

Lleu

l'endemà.

66

2

Produir sorolls a l'interior dels edificis fora de les hores de descans nocturn.

Lleu

Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts animals

69.1

domèstics que des de les 22'00h fins a 8'00 de l'endemà destorbin el

Lleu

descans veïnal No mantenir en òptimes condicions d'higiene i salubritat els patis o

69.2

Lleu

terrasses on estiguin els animals a fi d'evitar males olors. No adoptar les mesures necessàries per mantenir l'habitatge lliure

72.1

Lleu

d'insectes i/o rosegadors

No assumir a càrrec seu el requeriment que l'ajuntament faci per impedir

72.2

o corregir els efectes molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin als

Greu

altres habitatges.

CIE: BOPT ANNEX 2

TAULA D'INFRACCIONS I SANCIONS EN L'?EURMBIT DE LA PLATJA

ARTICLE SUP?'SIT INFRACCIONS LLEUS

Passejar o romandre amb animals a les platges en les zones degudament senyalitzades

9.a

i durant la temporada de bany, llevat dels gossos pigall Llençar brosses, papers, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles o

9.c

qualsevol tipus de residus a la sorra o a l'aigua Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar

9.e

aliments i/o altres matèries, al mar o a les dutxes, a les fonts o als rentapeus Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres

9.f

productes similars

9.g

Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta d'usuaris o veïns

ARTICLE SUP?'SIT INFRACCIONS GREUS

7.3

No respectar la prohibició de banyar-se quan hi hagi bandera vermella

9.b

1

Llançar-se a l'aigua en zones rocalloses, amb espigons o des d'estructures fixes Banyar-se en els espigons i en altres zones senyalitzades en aquest sentit o on el pas

9.b

2

estigui restringit Dipositar i/o abandonar objectes punxants, de vidre, amb arestes tallants o que puguin

9.c

representar un risc per als usuaris

9.d

Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com d'animals

9.h

L'exhibicionisme, assetjament i molèsties envers els visitants

9.i

Pràctica, publicitat, incitació o activitat sexual

9.j

Instal·lar conduccions aèries o subterrànies sense autorització

9.k

Disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc susceptible de causar lesions

9.l

Acampar, en qualsevol de les seves modalitats

9.m

Extreure sorres de la platja o de l'espai natural

9.n

Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes

9.o

Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals

9.p

Accés o estada de qualsevol tipus d'embarcació, incloses les "motos d'aigua" Circular o romandre a una distància inferior a 100 m. de qualsevol de les persones que

9.q

prenen el bany o resten a la platja amb arpons, fusells de pesca submarina o qualsevol estri susceptible de causar ferides Les accions o omissions que causin danys o menyscapte als béns de domini públic

9.r

marítim-terrestre o al seu ús, així com l'ocupació sense el degut títol administratiu

9.s

Qualsevol ús privat de la platja, llevat autorització

CIE: BOPT