Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Euroports Ibérica General Cargo Terminal, S.L., sol·licita llicència ambiental per a la implantació de l'activitat d'emmagatzematge a l'aire lliure de residus situat al Moll de Cantabria, s/n del Port de Tarragona. Exp. 748/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08039 Ajuntament de Tarragona Departament d'Obertura d'Establiments

Assumpte: Informació Pública, annex II Exp. 748/16

ANUNCI D'INFORMACI?" PÚBLICA

Sol·licitada per part de EUROPORTS IBÉRICA GENERAL CARGO TERMINAL, SL, representada pel Sr. Rafael Cabré Villalobos, llicència ambiental - Annex II, per a la implantació de l'activitat d'emmagatzematge a l'aire lliure de residus CER 191210 i 191212, situada al Moll de Cantabria, s/n del Port de Tarragona, es sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de TRENTA (30) DIES, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest Anunci, al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que disposa l'art. 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Els interessats poden consultar aquesta documentació a les dependències de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la Rambla Nova, núm. 59, d'aquesta ciutat i a la pàgina web https://seu.tarragona.cat i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Tarragona, 5 d'octubre de 2016 El secretari general, Joan Anton Font Monclús

CIE: BOPT