Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases atorgament de subvencions per activitats educatives dels centres educatius i AMPA, 2016. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08047 Ajuntament de Salou

ANUNCI

Aprovació definitiva bases reguladores per a la concessió de diversos ajuts.

Aprovades definitivament les bases que han de regir la concessió d'ajuts a les famílies per a les llar d'infants municipals curs 2015-2016, per als centres educatius i AMPAS curs 2015-2016 i per a estudis universitaris 2016, seguint els tràmits que preveuen l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament el seu text:

BASES REGULADORES ESPECÍfiQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS PER ACTIVITATS EDUCATIVES DELS CENTRES EDUCATIUS I AMPAS 2016.

1. Objecte de la subvenció És objecte de la present convocatòria subvencionar i donar suport als projectes educatius realitzats durant l'any 2016 o curs 2015-2016, de les llar d'infants, escoles públiques i concertades d'infantil, primària, secundària i instituts i AMPAS dels centres i de l'EMM del municipi de Salou. Cada centre educatiu podrà presentar un nombre màxim de projectes pedagògics, bé siguin de continuïtat, iniciats el curs passat, o bé nous projectes. Els projectes presentats podrà ser complementari del que presenti l'AMPA del centre. Podran ser objecte de subvenció els programes, activitats o projectes que contemplin activitats i recursos socioeducatius i d'innovació que es realitzin en el marc del projecte educatiu del centre i que tinguin relació amb els temes següents: - Coneixement de l'entorn i la interrelació social i cultural amb el medi ambient. - Els projectes que fomenti la innovació i la investigació científica o tecnològica. - L'educació per la diversitat, - L'educació per la Pau. - L'educació en valors. - Activitats educatives i dinamitzadores que promoguin l'augment de la participació dels pares i mares a la comunitat

educativa.

- Activitats que impulsin la promoció dels valors com el civisme, el respecte als altres en tots els àmbits, els drets

humans, la participació, etc...

- Activitats per promoure la participació de les mares i pares a l'AMPA i a la comunitat educativa en general. En cap cas són objecte de subvenció les obres d'infraestructura o la part dels projectes que en el seu cas, es refereixen a les mateixes. Les subvencions es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària 14 320 48905 "Escoles ensenyament" de pressupost de despeses del Departament d'ensenyament per a l'exercici 2016. Les subvencions concedides tenen caràcter voluntari i discrecional i s'atorgaran en funció de cada convocatòria. En cap cas, generaran drets per obtenir altres subvencions en anys consecutius, de manera que no es podran al·legar com a precedent en futures sol·licituds.

2. Inici del procediment: Convocatòria El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent La convocatòria es farà pública a través del tauler d'edictes i del web municipal. L'extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Tarragona.

3. Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditació.

Podran sol·licitar subvenció els centres educatius els quals hauran de: a) Estar al corrent de les justificacions d'altres subvencions b) No tenir deutes amb l'ajuntament.

CIE: BOPT

c) No estar inclosos en els supòsits de prohibició per a obtenir subvencions que preveu l'article 13.2 de la Llei

38/2003, General de subvencions. d) Que hagin actualitzat les dades al Registre Municipal creat a l'efecte (composició òrgans Junta directiva, etc. i,

en especial, pressupost, programa d'activitats del present exercici).

La comprovació anirà a càrrec de l'Ajuntament (subvencions no justificades i deutes) i la resta mitjançant declaració responsable.

4. Import i percentatge de la subvenció. 4.1. Les subvencions es formularan els/les directors/res del centres respectius/ respectives i els presidents/tes de les AMPAS i aniran dirigides al Sr. Alcalde i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Salou. L'inici de la presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPT i per un període de 15 dies. 4.2. A la sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent (Annex I- Doc. 1). - La instància de sol·licitud ha d'incloure les dades següents:

- Dades personal del representant legal de l'escola: nom, cognoms, DNI, domicili social, etc. - Dades de l'escola: NIF adreça, número del registre, etc. - Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria, denominació del projecte o activitat,

import sol·licitat, etc.

- Documentació que s'aporta. - Data i signatura. - Fotocòpia del DNI del representant - Fotocòpia del NIF de l'escola.

- fitxa tècnica del projecte, activitat o programa per a la qual es demana subvenció amb el pressupost (Annex I-

Doc. 2).

- Declaració responsable de les sol·licituds d'altres subvencions i declaració responsable que l'entitat no està

inclosa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de subvencions (Annex I- Doc. 3).

- Sol·licitud de transferència bancària (Doc. Annex I- Doc. 4). - Certificat del Consell Escolar aprovant la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Salou (Annex I- Doc. 5). - D'acord amb el que disposa per la legislació vigent segons estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions, així com l'article24 del Reglament de l'esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, amb la sol·licitud de subvenció cal aportar els certificats d'estar estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la TGSS.

- En el cas d'estar exempt d'obligacions tributàries davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i

amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) cal aportar Declaració responsable (Annex I- Doc. 6).

La presentació dels documents anteriorment relacionat serà condició necessària per a la tramitació de la sol·licitud. Prèvia verificació de que les subvencions anteriorment concedides i de les quals hagi finalitzat el termini de justificació han estat justificades, en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. La proposta de resolució de les subvencions serà dictaminada, si s'escau, per la Comissió informativa de serveis als ciutadans i resolta per la Junta de Govern Local.

5. Procediment per a la concessió de subvenció. El procediment general de concessió de la subvenció consisteix en una quantitat fixa, sempre que es compleixi els objectius generals de la subvenció. finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i verificades pels serveis tècnics del Departament d'ensenyament, la proposta de resolució serà sotmesa, si s'escau, a Dictamen de la comissió informativa de serveis als ciutadans. El Dictamen de la comissió informativa o la proposta de resolució es sotmetrà a aprovació davant de l'òrgan competent (Junta de Govern) que resoldrà el procediment en el termini màxim de 15 dies des de la data d'elevació

de la proposta de resolució.

Una vegada notificada l'acord de concessió de la subvenció, els beneficiaris hauran de signar el respectiu document d'acceptació de la subvenció atorgada, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de l'acord de la seva adjudicació. Transcorregut l'esmentat termini sense que renunciï a la mateixa, s'entendrà acceptada.

CIE: BOPT 6. Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació. La quantia individualitzada de la subvenció consisteix en un import fix, independentment de la despesa efectivament justificada, amb el límit d'aquesta. En aquest cas, la diferència entre la despesa efectivament justificada i l'import de la subvenció atorgada, si és positiu, haurà de ser finançat per l'entitat i si n'és negatiu, s'haurà de reintegrar amb els corresponents interessos de demora si ja ha estat atorgat i pagat, en cas contrari s'haurà de fer servir el procés de reintegrament. - Una

quantitat

fixa per a cada AMPA de 900,00 euros.

- Una

quantitat

fixa de 450,00 euros per a centre educatius públics de Batxillerat.

- Una

quantitat

fixa de 450,00 euros per a centre educatius públics amb cicles formatius.

- Una

quantitat

fixa de 315,00 euros per a cada aula d'educació especial.

- Una

quantitat

fixa per als centres d'educació públics d'infantil i primària de 1.000,00 euros per a la Festa de fi de

curs.

- Una

quantitat

fixa per a projecte/s pedagògic/s com a màxim de:

- Per les llar d'infants de 600,00 euros. - Per a les escoles d'infantil i primària com a màxim 4.278,00 euros. - Per a centres de secundària i batxillerat 4.278,00 euros.

La quantitat que es destina a la convocatòria de les Bases de concessió de subvencions per a centres d'educació infantil, primària, secundària i AMPAS regulats a les bases específiques de cadascuna d'elles anirà a càrrec de la partida pressupostària 320/48905 amb el límit màxim de la consignació pressupostària existent per import de 50.000,00 euros.

7. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables aquelles que sense dubte responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, generades directament per la realització del projecte subvencionat, produïdes en el desenvolupament de l'activitat, que es realitzi el curs escolar 2015-2016 i el pagament de les quals s'hagi efectuat i hagi estat pagada efectivament abans de la data límit de la justificació. No són despeses subvencionables: - Els interessos deutors dels comptes bancaris. - Interessos, recàrrecs i sancions administratives penals o administratives. - Les despeses de procediments judicials. - Els tiquets o rebuts que no reneixin els requisits legals. No es consideraran despeses subvencionables: - Les activitats confessionals i/o polítiques o amb exclusiva finalitat lucrativa per a persones físiques o entitats. - La compra de material d'ús privat. - I en general totes aquelles activitats que no tinguin un interès general o d'interès públic, com projectes

socioculturals, o d'altres degudament justificades.

- Els menjars i les begudes exclusivament sinó són dintre d'actes d'interès social. - Autofactures.

8. Mesures de difusió del finançament públic. Tota subvenció concedida portarà implícita la condició de què en tota documentació i propaganda escrita i gràfica de l'activitat subvencionada, es consigni la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Salou", i el logotip de l'Ajuntament d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.

9. Composició de la Comissió qualificadora. Si s'escau, el Regidor d'Ensenyament pot constituir una Comissió de valoració de subvencions integrada com a òrgan instructor. Les activitats d'instrucció comprendran les següents activitats: - Petició de tots els informes que estimi necessaris per a resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen

la subvenció. En la petició es farà constar el caràcter determinant d'aquells informes que siguin preceptius. El termini per a la seva emissió serà de 10 dies, excepte que l'òrgan instructor, atenent a les característiques de l

'informe sol·licitat o del propi procediment, sol·liciti la seva emissió en un termini menor o major, sense que en

aquest últim cas pugui excedir de dos mesos.

Quan en el termini assenyalat no s'hagi emès l'informe qualificat per disposició legal expressa com a preceptiu i

determinant, o, si s'escau, vinculant, es podrà interrompre el termini dels tràmits successius.

CIE: BOPT

- Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme amb els criteris, formes i prioritats de valoració

establerts en la norma reguladora de la subvenció o, si s'escau, en la convocatòria. Si s'escau, es podrà preveure la possibilitat de constituir una fase de pre-avaluació en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

10. Publicitat L'Ajuntament publicarà, si s'escau, les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, així com els beneficiaris, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, e els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import: - Inferior a 3.000 euros: En el Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Salou i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament. - Superior a 3.000,00 euros: En el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

al Butlletí Municipal i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

11. Termini i forma de justificació. Per tal de justificar les quantitats concedides caldrà presentar fins el dia 2 de desembre de 2016 inclòs els documents següents: 1) Sol·licitud justificació (Annex II- Doc. 1) a) Dades personals del representant de l'escola: nom i cognoms, DNI, domicili, etc. b) Dades de l'escola: NIF, adreça, etc. c) Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la convocatòria, denominació del projecte i/o activitat, import

concedit i justificat.

d) Documentació que s'aporta. e) Data i signatura. 2. Compte justificatiu. (Annex II- Doc. 2) a) Memòria d'actuació de l'activitat i/o projectes realitzada/ts. b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats i/o projectes realitzats

a. Balanç econòmic de despeses i ingressos de l'activitat i/o projecte. b. Relació de les despeses i ingressos amb identificació del proveïdor, número de document, import, data

d'emissió i data de pagament de la factura).

c. Justificants de les despeses (factures originals o còpies compulsades). Acreditació del pagament dels

justificants de despesa: per transferència bancària, xec o efectiu (En aquest últim cas, a la factura, minuta o rebut haurà de constar que s'ha procedit al seu pagament mitjançant el text "rebut"; "cobrat" o "venda al comptat", el qual anirà acompanyat per la signatura de l'entitat perceptora identificada de forma clara amb nom i cognoms, representació mitjançant la qual actua i la data de pagament).

d. Si s'escau, carta de pagament del reintegrament de les quantitat no aplicades, si s'escau. e. Declaració de la publicitat del finançament públic del projecte i/o activitat. (cal adjuntar exemplar de la publicitat,

dossier editada per l'entitat, pàgina web, cartell enunciatiu, etc...)

Requisits que han de complir els documents justificatius: Una factura per ser vàlida, haurà de contenir com a mínim - Número i sèrie, si s'escau. - Nom i cognoms o denominació social, - Número

d'identificació fiscal i domicili de la persona que expedeixi la factura i de l'entitat destinatària.

- Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació total. - Base

imposable.

- Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència "Iva inclòs). - Lloc i data d'emissió

En el supòsit que s'emeti una factura exempta de l'IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció (Exemple; "Operació exempta de l'IVA, segons art. XX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l'Impost sobre el valor afegit) La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. En aquests pagaments, l'aplicació de les retencions de l'IRPF, es farà d'acord amb el que disposi la Llei i el Reglament d'impost sobre la Renda de les Persones Físiques o altres normes que regulin aquesta matèria.

Els salaris es justificaran mitjançant la nòmina pel líquid rebut. En cap cas no es consideren despeses subvencionables

els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF). La justificació dels pagaments a la Seguretat Social es realitzarà mitjançant la presentació dels documents originals

CIE: BOPT

TC1 i TC2, corresponents a les nòmines imputades. La justificació de les despeses de desplaçament en avió, tren, autobús o altres mitjans de transport es farà amb factura o bitllet dels serveis contractats, a nom de l'entitat beneficiaria i amb relació de les persones que han viatjat. S'admetran com a justificants els denominats "bitllets electrònics" que compleixin la regulació anteriorment detallada. No s'admetran com a justificants els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars. Aquestes despeses han d'haver estat pressupostades i relacionades amb el projecte. L'instructor del procediment podrà estampillar a les factures i altres documents justificatius, un segell per fer constar que s'ha destinat a justificar aquesta subvenció i evitar que es torni a presentar per a altres subvencions concurrents. Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts al Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per RD 1496/2003. La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida i, en conseqüència la devolució dels fons públics no justificats. 3. Certificació de la realització del/s projecte/s i/o activitat/s (Annex II- Doc. 3)

12. Forma de pagament El pagament s'efectuarà en la seva totalitat. D'acord amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions i atesa la naturalesa de les activitats que porten a terme les associacions i/o entitats beneficiaries i el període desenvolupament de les mateixes, l'Ajuntament podrà acordar a sol·licitud dels beneficiaris abonaments a compte en concepte de pagaments fraccionats que hauran de respondre al ritme d'execució de les accions subvencionades, i que s'hauran d'abonar per una quantia equivalent a la justificació presentada. El pagament està condicionat a l'acceptació de la subvenció per part del beneficiari.

13. Mesures de garantia Els beneficiaris quedaran exempts de la presentació de fiança en garantia del pagament anticipat de la subvenció, en atenció a l'import i el caràcter de la mateixa, i d'acord amb el que estableix als articles 42 i següents del Reglament de la Llei General de Subvencions.

14. Modificació de la resolució de la concessió. L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, quan es produeixi una alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts d'altres administracions públiques que superin el cost de l'activitat subvencionada, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de les despeses, donarà lloc a la modificació de la resolució d'atorgament. Si la modificació de la concessió té lloc amb posterioritat al lliurament dels imports concedits es procedent aplicar el règim de reintegrament de subvencions.

15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos i recursos per a la mateixa finalitat. La subvenció municipal és compatible amb altres ajuts o subvencions públiques o privades, o qualsevol tipus de finançament propi o aliè a l'entitat, sense perjudici del que s'estableixi a la base catorzena.

16. Obligacions del beneficiari Són obligacions dels beneficiari: f. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que s'estableixin per part de l'Ajuntament de Salou

així com, per part dels òrgans de control competents, tant nacional com comunitaris, i aportar tota la informació requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

g. Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció mentre puguin ser objecte de les actuacions

de comprovació i control.

h. Disposar dels estats comptables, llibres de comptabilitat, registre diligenciats i altres documents auditats d'acord

amb la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.

i. Complir els objectius, executar el projecte, realitzar l'activitat pel qual s'ha sol·licitat la subvenció. j. Justificar davant l'Ajuntament de Salou el compliments dels requisits i condicions, així com la realització de

l'activitat i el compliment de les finalitats que determinen la concessió de la subvenció.

k. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment del procediment, la concessió d'altres subvencions, ajuts,

ingressos o recursos que ajudin a finançar l'activitat, programa i/o projecte objecte de la subvenció. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se en el termini improrrogable de 5 dies des de la data de recepció de la notificació de concessió de l'ajut, subvenció o qualsevol altre font de finançament.

CIE: BOPT 17. Seguiment i difusió de les activitats i/o programes, projectes subvencionats L'Ajuntament de Salou mitjançant el Departament d'ensenyament, podrà realitzar, si s'escau, un seguiment dels projectes, programes i/o activitats subvencionats. En el marc d'aquests seguiment, l'entitat beneficiària podrà ser requerida en qualsevol moment per l'Ajuntament per a la presentació i acreditació dels resultats de l'activitat i/o projecte realitzat i subvencionat. Aquests resultats podran ser utilitzats per l'Ajuntament de Salou a efectes de difusió de l'activitat.

18. Reintegrament de la subvenció. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, prèvia revocació de la subvenció total o parcial, de conformitat amb les bases d'execució del pressupost, en particular, quan el beneficiari incompleixi l'obligació de justificar, quan l'import de la subvenció determinat en la justificació sigui inferior a l'import pagat o quan el beneficiari ha rebut una bestreta a compte per import superior al que correspondria un cop revisada la subvenció per haver concorregut qualsevol causa modificativa o quan el beneficiari es negui a facilitar les dades a les que fa referència la base dissetena. El beneficiari pot realitzar aquest reintegrament voluntàriament, sense requeriment previ.

19. Obligacions al reintegrament Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les escoles que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva competència per al compliment de les obligacions incomplertes, adoptessin els acords que fessin possible incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix, seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

20. Infraccions i sancions En aquesta matèria s'aplicarà el que disposa el Títol IV de la Llei general de subvencions i el Títol IV del seu Reglament.

21. Normativa d'aplicació En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per RD 887/2006; les Bases d'execució del pressupost municipal per al present exercici;la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la resta de legislació concordant en la matèria.

22. Recursos La convocatòria i les seves bases, poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte, davant l'alcaldia de l'Ajuntament de Salou, sense perjudici que es puguin interposar altres recursos que es creguin convenients. Les notificacions de la resolució de la convocatòria inclouran el peu de recurs següent: Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Salou en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d'aquesta notificació. Potestativament podeu interposar prèviament un recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al d'aquesta notificació, sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que cregueu més oportuns. Els actes de tràmit de la comissió avaluadora no podran ser objecte de recurs, sens perjudici que s'hi puguin interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials, aritmètics o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pel responsable de la instrucció del procediment." 2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes de la Corporació

per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient a disposició de qui vulgui examinar lo, i presentar, si s'escau, les al·legacions pertinents. Si en aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència s'entendrien aprovades definitivament sense necessitat d'adopció d'un nou acord exprés.

CIE: BOPT Peu de recurs Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

BASES PER A LA CONCESSI?" DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ESCOLARITZACI?" DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS A LES LLAR D'INFANTS MUNICIPALS DE SALOU.

Primera: Objecte de les bases. 1. Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Salou per al foment de l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llar d'infants municipals. 2. D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració que apareixen en l'articulat de les Bases reguladores, i adjudicar, amb el límit fixat dins del crèdit disponible. 3. L'atorgament de les subvencions, que es regeixen per aquestes bases, s'efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació. 4. Les subvencions que s'atorguin estaran destinades a disminuir les quotes d'escolarització que han pagat les famílies usuàries del servei.

Segona: Destinataris. 1. Podran ser destinataris d'aquesta subvenció les unitats familiars que tenen al seu càrrec un infant de 0 a 3 anys matriculat a una llar d'infants municipal i que compleixin els requisits següents: a) Hagin estat matriculats en una llar d'infant municipal el curs 2015-2016. b) Que un dels progenitors hagi estat empadronat al municipi de Salou amb una antiguitat mínima de dos anys a

comptar des de l'inici de curs 2015-2016.

c) No ser deutor/a per cap concepte de l'Ajuntament de Salou. d) No superar els llindars de renda que seguidament es determinen en funció dels membres de la unitat familiar

Numero de membres unitat familiar

Llindar econòmic màxim

2 membres

17.377,00

3 membres

22.820,00

4 membres

27.069,00

5 membres

30.717.00

6 membres

34.241,00

7 membres

37.576,00

8 membres

40.882,00

A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.875,00 EUR per cada nou membre computable. La renda de les unitats familiars, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents

al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de

la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 155.500,00 euros.

e) No trobar-se en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d'una subvenció,

d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercera: Administració atorgant. Aquestes subvencions s'atorguen per l'Ajuntament de Salou, el qual n'assumirà el pagament mitjançant els fons propis, que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s'especifiquin en les respectives convocatòries.

CIE: BOPT Quarta. Compatibilitat de les subvencions. La percepció d'una subvenció en aplicació d'aquestes bases és compatible amb la percepció d'altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat provinent d'altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals; en aquests casos l'import de les subvencions mai no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l'activitat subvencionada. En cas que es produís superàvit, aquest s'ha de deduir de la subvenció atorgada. La percepció d'una subvenció no serà compatible amb la percepció d'altres subvencions o ajuts de naturalesa anàloga per la mateixa finalitat provinents de l'Ajuntament o de qualsevol dels seus ens instrumentals, llevat que concorrin causes d'interès públic i social que resultin suficientment acreditats.

Cinquena: Sol·licituds. 1. Per poder optar a una subvenció, les persones interessades hauran de formalitzar una sol·licitud que presentaran al Registre General de l'Ajuntament, al Passeig 30 d'Octubre, núm. 4 o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En aquest escrit, s'haurà de fer referència a la convocatòria per a la qual es presenta sol·licitud. 2. Les sol·licituds s'hauran de fer en el model normalitzat que l'Ajuntament tindrà a disposició dels ciutadans al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament i de les llar d'infants municipals, si s'escau. 3. A aquestes sol·licituds s'haurà d'acompanyar, a més, la següent documentació: 3.1. Documentació general: - Fotocòpia del DNI del sol·licitant. (*) - Certificat d'empadronament del sol·licitant i volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar (*) - Acreditació mitjançant el carnet de la condició de família monoparental i/o nombrosa. (*) Als efectes d'aquestes bases, conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar. (*) D'acord amb el que disposa Llei 11/2007, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics, sempre que es signi l'autorització que consta a la instància per cadascun dels membres de la unitat familiar, des de la regidoria d'ensenyament es farà la consulta de dades al Padró Municipal d'habitants a fi i efecte de comprovar la residència del persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar, D.N.I, la condició de família monoparental i/o nombrosa. 3.2. Documentació econòmica: - Una fotocòpia de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de cada un dels membres

computables de la unitat familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF. Conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

- Si no s'ha efectuat declaració de l'IRPF, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral

emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i una fotocòpia del/s certificat/s d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat que la prevista en el paràgraf anterior, i un certificat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

- Si no s'ha treballat, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral i un certificat de

l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin.

- En el cas que es rebin prestacions socials. Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe

de vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i/o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

- En el cas que es tracti de treballadors, per compte aliè: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat,

emès per la Seguretat Social. Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2015 (tot l'any).

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris: Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia:

declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA, exercici 2015.

- En el cas de persones separades i/o divorciades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de

CIE: BOPT

presentar sentència judicial i/o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques. En els casos de custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos progenitors. - En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol

altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple: Rendes de capital i de propietat, transferències rebudes o pagades, ingressos, resultats de les declaracions d'impostos, entre altres.

En qualsevol de les situacions anteriors, i des del moment en el que l'Agència Estatal Tributària posi a disposició

de l'administració local les dades fiscals corresponents al darrer exercici fiscal liquidat, es podrà portar autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a les dades econòmiques del les persones sol·licitants. En els supòsits previstos als apartats anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

- En cas de discapacitat de l'infant, el pare, mare, tutor/a o germans, un original o fotocòpia del certificat emès pel

Departament pertinent de la Generalitat de Catalunya que acrediti aquesta discapacitat, i on es determini el grau o percentatge de discapacitat i/o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

- Declaració responsable conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de

beneficiari, d'acord amb la normativa vigent (inclosa en la sol·licitud).

- Declaració responsable conforme no s'han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen

sol·licitar. En el cas que s'hagin sol·licitat cal especificar-ho amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (inclosa en la sol·licitud).

3. Serà la mateixa administració local podrà acreditar si la família té dos o més fills escolaritzats simultàniament en una mateixa llar d'infants municipal. 4. Tota la documentació que es presenti mitjançant fotocòpia, haurà d'ésser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal del Registre General de la Corporació. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies. 5. Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en aquest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 6. Tampoc no serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per l'Agència Tributària en virtut dels convenis formalitzats entre aquesta administració i l'Ajuntament de Salou per tal de tenir accés a la seva consulta, i que estiguin a disposició de l'Ajuntament dins del calendari establert . En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d'autoritzar de forma expressa l'accés a les dades que ostenta aquesta administració. 6. La Regidoria d'Ensenyament encarregada de la valoració i qualificació de la documentació presentada, podrà requerir a les persones sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les circumstàncies concurrents en cada cas. 7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s'hagi dictat la corresponent resolució.

Sisena: Termini de presentació de les sol·licituds. 6.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT i per un termini de 20 dies. 6.2. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases. 6.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Salou per obtenir, contrastar les dades necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics, les universitats o els centres d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i/o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran

requerir els documents a la persona sol·licitant. 6.4. finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats disposen de

CIE: BOPT

10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Setena: Valoració de les peticions 1. L'ordenació i la instrucció del procediment corresponent a l'atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva previstes en aquestes bases correspon a la Regidoria d'Ensenyament, que emetrà els informes tècnics pertinents, els quals seran objecte d'estudi i valoració per part d'una comissió que pot crear "ad hoc" la Regidora d'Ensenyament integrada pel tècnic de l'àrea d'ensenyament i la resta de membres que determini la regidora. 2. Aquesta comissió, si s'escau, o l'informe del tècnic de l'àrea d'Ensenyament, haurà de tenir en compte, per emetre la corresponent proposta de resolució, els criteris establerts a continuació:

A. Capacitat econòmica de la unitat familiar: Per al càlcul de la capacitat econòmica corresponent a cada unitat familiar, es tindrà en compte el nombre de membres que la constitueixen, i els llindars econòmics de la unitat familiar i dels membres que la constitueixen; en aquest sentit, s'aplicarà el percentatge corresponent en funció dels ingressos econòmics.

B. Situacions familiars: Per tal de donar suport a aquestes situacions familiars especials, es comptarà un membre de més en la unitat familiar per cada criteri que estigui documentat. - Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora o germans superior a un 33% - Per ser família nombrosa - Per ser família monoparental - Per tenir escolaritzats simultàniament dos o més fills en una escola bressol municipal.

Vuitena: Criteris per a l'atorgament de la subvenció. L'atorgament d'aquests ajuts es realitzarà mitjançant la valoració dels criteris objectius següents: a.- Criteris de renda: Per reunir els requisits de renda establerts al punt 2 d'aquestes bases, al peticionari de l'ajut se li atorgaran 2 punts. b.- Existència de circumstàncies especials o dificultats a la família. - Quan els pares, tutors legals o els germans acreditin una discapacitat mitjançant el corresponent informe: 1 punt. - Per ser família nombrosa, monoparental (formada pel mare/mare sol/a amb infant/s sempre que aquests

convisquin amb aquell/a i en depenguin econòmicament de forma exclusiva: 1 punt.

- Per família amb infant en acolliment: 1 punt. - Per germans al centre: 1 punt.

Novena : Resolució i notificació de les subvencions. 1. Efectuat l'estudi per la Comissió abans esmentada, aquesta elevarà una proposta a la regidora delegada de l'?EURrea d'Ensenyament per tal que resolgui sobre la concessió de les subvencions. La resolució del procediment es notificarà als interessats. 2. El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de subvenció. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Desena: Dotació pressupostària dels ajuts Aquests ajuts tenen una dotació pressupostària de 11.000 euros, previstos a la partida 14 326 48901 del pressupost municipal per a l'exercici 2016. Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l'Ajuntament de Salou. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d'atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària. Les sol·licituds que, complint amb els requisits establerts a les bases, no obtinguin subvenció mantindran l'ordre

de prelació i quedaran com a reserva per als casos previstos en l'article 63 del Reial decret 887/2006, de 21 de

juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions, de tal manera que si es disposa de crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds, l'òrgan concedent resoldrà sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant següent segons l'ordre de prelació establert.

CIE: BOPT Onzena: Quantia individualitzada dels ajuts La capacitat econòmica es puntuarà d'acord amb el següent quadre:

Membres

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Bonificació 20%

Bonificació 30%

Bonificació 40%

De

A


A

< De

2

17.377,00

12.152,00

12.152,00

8.688,00

8.680,00

3

22.820,00

15.960,00

15.960,00

11.424,00

11.424,00

4

27.068,00

18.928,00

18.928,00

13.552,00

13.552,00

5

30.717,00

21.490,00

21.490,00

15.330,00

15.330,00

6

24.241,00

23.940,00

23.940,00

17.136,00

17.136,00

7

37.576,00

26.264,00

26.264,00

18.816,00

18.816,00

8 o més

40.882,00

28.672,00

28.672,00

20.496,00

20.496,00

Als sol·licitants que hagin obtingut 2 punts amb l'aplicació dels criteris objectius previstos a la base vuitena, se'ls aplicarà les bonificacions segons el tram de renda del quadre anterior. En el cas de les famílies que tinguin tres o més punts, se'ls aplicarà el tram immediatament superior al que els correspongui amb el càlcul exclusiu de renda. Les famílies que només amb el criteri econòmic ja els correspongui la bonificació prevista al Tram 3, no tindran dret a una bonificació superior encara que tinguin més de 2 punts. En ambdós casos l'import bonificat ho serà exclusivament sobre la quota base d'escolarització. En cas que les sol·licituds acceptades i valorades donin un resultat que superi la dotació pressupostària per a cada tram (jornada reduïda i jornada complerta), s'ordenaran per ordre de puntuació fins a esgotar la dotació de la convocatòria. En el cas d'empat en les puntuacions finals, els criteris de desempat serà en primer lloc, la puntuació en les rendes familiars o personals més baixes i, en segon lloc el dia i hora de presentació de la sol·licitud.

Dotzena: Acceptació de la subvenció L'acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d'atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar de forma expressa a l'ens concedent la seva renúncia. Tot l'esmentat , sens prejudici del dret que ostenta l'eventual beneficiari d'impugnar la resolució d'atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

Tretzena: Pagament de la subvenció. La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la notificació de la resolució d'atorgament, un cop comprovat que la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Catorzena: Obligacions dels beneficiaris de les subvencions 1. Atorgada la subvenció, les persones beneficiàries estan obligades a comunicar expressament a l'Ajuntament de Salou qualsevol altre ajut o aportació de tota classe que rebi o demani d'altres institucions i organismes per a l'escolarització en els serveis educatius del primer cicle d'educació infantil de l'Ajuntament de Salou. 2. L'incompliment d'aquest requisit podrà ésser motiu de la revisió i, si s'escau, pèrdua de la subvenció i, en el seu cas, del reintegrament parcial o total de la subvenció abonada a través de la reducció de la quota a abonar. Això també es produirà en cas que concorri qualsevol altra de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable. 3. Igualment, si la persona beneficiària de la subvenció esdevingués deutora de la hisenda municipal, aquest deute es compensarà amb la subvenció atorgada. 4. A més de les obligacions establertes a l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris estan obligats a acceptar l'ajut concedit en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació de la resolució del procediment. El podran acceptar de forma implícita o rebutjar-la de forma explícita. 5. Les persones beneficiaries de l'ajut que durant el curs escolar en donin de baixa de la llar d'infants municipal perdran el dret a percebre l'ajut.

Quinzena: Facultats de l'Ajuntament de Salou 1. La Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou, en qualsevol moment, pot sol·licitar a la persona beneficiària de la subvenció documentació complementària de la que aquesta hagi presentat.

CIE: BOPT 2. L'Ajuntament de Salou es reserva el dret de verificar, en qualsevol moment, les dades aportades per a l'obtenció de la subvenció, i podrà procedir, si escau, a la revocació total o parcial de l'ajut atorgat en el cas que es detecti una ocultació o falsedat de les dades aportades, prèvia tramitació del corresponent expedient. 3. Així mateix, des de l'esmentada regidoria es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que legalment corresponguin, si arran d'aquesta activitat de comprovació es detecta la comissió d'alguna infracció en matèria de subvencions per part de la persona beneficiària.

Setzena: Tractament de dades de caràcter personal La persona interessada, en el moment de presentació de la sol·licitud, dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient. D'acord amb l'art. 5 de la LO de Protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, les dades d'aquest caràcter subministrades per la persona interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l'ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Les persones interessades han de dirigir-se al personal responsable del tractament de l'Ajuntament, per exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, sent utilitzades aquestes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Dissetena: Normes supletòries. Per tot allò no previst en aquestes bases i en la corresponent convocatòria, regirà el que disposa l'articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Salou (publicada íntegrament al BOP de Tarragona número 99 de data 29 d'abril de 2013) i la resta de normativa aplicable en matèria de foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

Divuitena. Principis ètics i regles de conductes als quals s'han d'adequar els sol·licitants 13.1. Comunicar immediatament a l'òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de con? icte d'interessos. 13.2. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitat i lliure concurrència. 13.3. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 13.4. Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l'obtenció de la subvenció o contracte. 13.5. No realitzar pagaments, ofertes, ni exigir o acceptar suborns, ni participar amb els altres aplicants competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la lliure concurrència 13.6. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o l'avaluació del compliment de l'objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats. 13.7. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquest condicionat. 13.8. L'incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.

Dinovena. Recursos En compliment de l'esmentada llei 30/1992 en els seus art. 89.3, 116 i 117, contra l'acord de concessió, que es definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant de l'òrgan que ha dictat la resolució o bé, directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós

administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notificació o publicació de l'acte que

posa fia la via administrativa, si fos exprés; si l'acte no fos exprés, el termini serà de sis mesos i es comptarà a partir del dia següent a aquell en que, d'acord amb el que es disposa en aquestes bases, es produeixi l'acte presumpte. Així mateix, les persones interessades poden exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent."

CIE: BOPT

2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes de la Corporació per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient a disposició de qui vulgui examinar- lo, i presentar, si s'escau, les al·legacions pertinents. Si en aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència s'entendrien aprovades definitivament sense necessitat d'adopció d'un nou acord exprés.

Peu de recurs

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

BASES ESPECÍfiQUES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LES BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS 2016

1. Objecte i àmbit d'aplicació Atès el compromís que any rere any renova l'Ajuntament de Salou amb l'objectiu de compensar les desigualtats i la formació de la ciutadania es convoquen per aquest any 2016, les beques per a tots aquells estudiants que iniciaran els seus estudis universitaris el curs 2016-2017. L'atorgament d'aquestes beques té com a objectiu donar suport als projectes de formació dels estudiants que la sol·licitin i premiar el bon rendiment acadèmic amb la pretensió de ser un incentiu per a la continuïtat dels seus estudis, tot tenint en compte la situació socioeconòmica familiar. Les beques universitàries s'atorgaran anualment mitjançant la convocatòria establerta.

2. Persones beneficiàries Es poden beneficiar els i les estudiants que compleixin els requisits següents: Requisits generals: 2.1 Els estudiants que sol·licitin la beca han d'estar empadronats a Salou almenys durant els dos anys previs al moment de la sol·licitud de la beca. (*). 2.2. Aportar la documentació requerida en el termini establert. Requisits acadèmics: 2.3. Han de ser estudiants que durant el curs 2015-2016 hagin cursant 2n de BAT complet o l'últim curs d'un Cicle Formatiu de Grau Superior de forma presencial. 2.4. Han de ser alumnes que estiguin cursant els estudis en un centre de Salou. Només s'admetran sol·licituds d'estudiants de centres d'altres indrets si corresponen a estudis que no s'imparteixen a Salou. 2.5. Així mateix han de ser estudiants que s'hagin matriculat en centres integrats o adscrits a una universitat pública catalana o pública de qualsevol altre indret de l'estat espanyol en el curs 2016-2017. Les sol·licituds rebudes es classificaran en les modalitats de batxillerat i de CFGS, per a la seva valoració. Requisits econòmics: No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen.

3. Termini per a la presentació de sol·licituds 3.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT i per un termini de 20 dies. 3.2. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases. 3.3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de Salou per obtenir, contrastar les dades necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics, les universitats o els centres d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i/o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En el cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a la persona sol·licitant. 3.4. finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en cas que la sol·licitud o documentació presentades siguin

incorrectes o incompletes, es requerirà d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, per esmenar la sol·licitud, amb l'advertiment de que si així no ho fan, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud prèvia resolució que

CIE: BOPT

haurà de ser dictada en els termes establerts a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 4. finançament El finançament va a càrrec de l'aplicació pressupostària del pressupost de despeses de l'àrea d'ensenyament 14 320 48100, amb un import màxim de 10.260,00 euros. 1 de les beques de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i 1 de les beques de Ciències i Tecnologia s'atorga amb el patrocini de REPSOL PETROLEO, S.A, a l'empara del conveni signat en data 9 d'octubre de 2013.

5. Sol·licitud i documentació: 5.1. Cal formalitzar l'imprès de sol·licitud que es posarà a disposició dels interessats a l'àrea d'ensenyament de l'Ajuntament de Salou (Passeig del 30 d'Octubre, 4) o a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Salou. 5.2. A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: Documentació general: - Fotocòpia del DNI del sol·licitant. (*) - Certificat d'empadronament del sol·licitant i volant de convivència de tots els membres de la unitat familiar (*) - Acreditació mitjançant el carnet de la condició de família monoparental i/o nombrosa. (*) Als efectes d'aquestes bases, conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar. (*) D'acord amb el que disposa Llei 11/2007, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics, sempre que es signi l'autorització que consta a la instància per cadascun dels membres de la unitat familiar, des de la regidoria d'ensenyament es farà la consulta de dades al Padró Municipal d'habitants a fi i efecte de comprovar la residència del persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar, D.N.I i la condició de família monoparental i/o nombrosa, sempre que s'hagi l'autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a aquestes dades de les persones sol·licitants.

Documentació acadèmica: - Fotocòpia confrontada del certificat acadèmic dels estudis i les qualificacions obtingudes. - Fotocòpia confrontada del document acreditatiu de les qualificacions de les PAU. - Fotocòpia confrontada que acrediti que l'estudiant ha estat admès al primer curs de la universitat (imprès de

la matricula universitària al curs 2016-2017 amb l'acreditació que s'ha fet efectiu el pagament). Si s'opta per matricula semestral, cal presentar la dels dos semestres.

Documentació econòmica: - Una fotocòpia de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de cada un dels membres

computables de la unitat familiar, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF. Conformen la unitat familiar el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant matriculat i els fills o infants en acolliment, tots ells solters, menors de 18 anys i que convisquin en el domicili familiar.

- Si no s'ha efectuat declaració de l'IRPF, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral

emès per la Tresoreria de la Seguretat Social a nom de cada un dels membres computables de la unitat familiar, i una fotocòpia del/s certificat/s d'empresa o de les nòmines dels mesos treballats corresponents a la mateixa anualitat que la prevista en el paràgraf anterior, i un certificat d'hisenda o de l'atur (si s'ha cobrat) on constin els ingressos i les retencions practicades.

- Si no s'ha treballat, s'ha de presentar un original o fotocòpia de l'informe de la vida laboral i un certificat de

l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin.

- En el cas que es rebin prestacions socials. Les persones en situació d'atur: Original i fotocòpia de l'informe

de vida laboral i un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social que ho confirmin, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. Els pensionistes: Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral i un certificat dels ingressos expedit per l'organisme competent (Institut Nacional de la Seguretat Social i/o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

- En el cas que es tracti de treballadors, per compte aliè: Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat,

emès per la Seguretat Social. Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2015 (tot l'any).

- Els treballadors per compte pròpia, autònoms o empresaris: Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia:

declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA, exercici 2015.

- En el cas de persones separades i/o divorciades, a més de la documentació relativa al punt anterior, s'haurà de

CIE: BOPT

presentar sentència judicial i/o conveni regulador on hi constin les prestacions econòmiques. En els casos de custòdia compartida, es computaran les rendes dels dos progenitors. - En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol

altra documentació fefaent que serà valorada per la Regidoria d'ensenyament o la Comissió d'adjudicació, com per exemple: Rendes de capital i de propietat, transferències rebudes o pagades, ingressos, resultats de les declaracions d'impostos, entre altres.

En qualsevol de les situacions anteriors, i des del moment en el que l'Agència Estatal Tributària posi a disposició

de l'administració local les dades fiscals corresponents al darrer exercici fiscal liquidat, es podrà portar autorització signada per cada un dels membres per tal que l'Ajuntament de Salou pugui accedir a les dades econòmiques del les persones sol·licitants. En els supòsits previstos als apartats anteriors, sens perjudici de la documentació presentada pels sol·licitants, l'Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

- En cas de discapacitat de l'infant, el pare, mare, tutor/a o germans, un original o fotocòpia del certificat emès pel

Departament pertinent de la Generalitat de Catalunya que acrediti aquesta discapacitat, i on es determini el grau o percentatge de discapacitat i/o autorització d'obtenció de dades per a procediments electrònics degudament signada.

- Declaració responsable conforme no concorre en cap dels supòsits que impedeixin obtenir la condició de

beneficiari, d'acord amb la normativa vigent (inclosa en la sol·licitud).

- Declaració responsable conforme no s'han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions, o no es pretenen

sol·licitar. En el cas que s'hagin sol·licitat cal especificar-ho amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l'Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció (inclosa en la sol·licitud).

5.3. Tota la documentació que es presenti mitjançant fotocòpia, haurà d'ésser legitimada o compulsada, o podrà ésser confrontada pel personal del Registre General de la Corporació. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar la documentació original per tal de poder confrontar-la amb les fotocòpies. 5.4. Els sol·licitants no estaran obligats a presentar els documents que ja es trobin en possessió de l'Ajuntament de Salou, si bé en aquest cas hauran de fer constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o en el seu cas emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, i s'haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 5.5. No serà preceptiva la presentació d'aquells documents emesos per l'Agència Tributària i pel Servei d'Ocupació de Catalunya d'en virtut dels convenis formalitzats entre aquesta administració i l'Ajuntament de Salou per tal de tenir accés a la seva consulta, i que estiguin a disposició de l'Ajuntament dins del calendari establert . En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d'autoritzar de forma expressa l'accés a les dades que ostenta aquesta administració. 5.6. La Regidoria d'Ensenyament encarregada de la valoració i qualificació de la documentació presentada, podrà requerir a les persones sol·licitants els documents complementaris que consideri necessaris per tal de conèixer de forma adequada les circumstàncies concurrents en cada cas. 5.7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s'hagi dictat la corresponent resolució. L'Ajuntament de Salou podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud. 5.8. Qualsevol aspecte que no estigui previst serà resolt per la Comissió Avaluadora. 5.9. Per a qualsevol consulta o aclariment caldrà adreçar-se a l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou, passeig del 30 d'Octubre, 4 tel. 977-309204, fax 977-309229, en horari de 10 a 14 hores.

6. Criteris de valoració de les sol·licituds. Atorgament i quantia de les beques 6.1. Se seleccionaran tres grups de sol·licitants: GRUP A: els estudiants de 2n de BAT i últim curs de Cicles Formatius de Grau Superior que hagin estat qualificats amb Matrícula d'Honor per les seves Juntes d'Avaluació. Aquests estudiants rebran una beca de 700,00 EUR.

La qualificació de matricula d'honor exclou poder ser qualificat a la resta de grups.

GRUP B: a aquesta categoria pertanyen la resta d'estudiants dels quals es seleccionaran els de Batxillerat, 3 per a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, 3 per a la modalitat de Ciències i Tecnologia i 1 per a la modalitat de Batxillerat Artístic. L'import de cadascun d'ells serà de 1.150,00 EUR.

CIE: BOPT

1 de les beques de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i 1 de les beques de Ciències i Tecnologia s'atorga amb el patrocini de REPSOL PETROLEO, S.A, a l'empara del conveni signat en data 9 d'octubre de 2013. GRUP C: I 2 beques de Cicles Formatius de Grau Superior, per un import de 1.150,00 EUR. En l'adjudicació de les beques del grup B i C es tindrà en compte els següents criteris: - Les condicions socioeconòmiqes personals i/o familiars:

- Renda per càpita inferiors a 9.000 euros: 5 punts. - Renda per càpita entre 9.000 i 12.000 euros: 4 punts. - Renda per càpita entre 12.001 i 15.000 euros: 3 punts. - Renda per càpita entre 15.001 i 20.000 euros: 2 punts. - Renda per càpita entre 20.001 i 25.000 euros: 1 punt. - Renda per càpita superiors a 25.001 euros: 0 punts.

- Els currículums acadèmics de les persones sol·licitants:

- Nota mitjana del currículum acadèmic entre 9 i 9,99: 5 punts. - Nota mitjana del currículum acadèmic entre 8 i 8,99: 4 punts. - Nota mitjana del currículum acadèmic entre 7 i 7,99: 3 punts. - Nota mitjana del currículum acadèmic entre: 6 i 6,99: 2 punt. - Nota mitjana del currículum acadèmic entre 5 i 5,99: 1 punt.

En el cas que en el certificat no hi constin les qualificacions numèriques, a criteri de la Comissió de selecció, s'aplicaran les equivalències següents: - Suficient: 5 a 5,99 - Bé: 6 a 6,99 - Notable: 7 a 7,99 - Excel·lent: 8 a 9,99 - Matrícula:

10

- Per família nombrosa o monoparental: 1 punt. L'import de les beques serà únic i estarà subjecte a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent. Les beques es concediran en un sol lliurament, en el decurs d'un acte que s'anunciarà oportunament. Aquesta convocatòria es resoldrà abans del 31 de desembre de 2016. L'Ajuntament de Salou ho notificarà als estudiants guardonats mitjançant una notificació on es comunicarà el dia de l'acte de lliurament de les beques. 6.2. En el cas d'empat en la puntuació final resultant del criteri de desempat serà el següent: Primer: Les rendes familiars o personals més baixes. Segon: les qualificacions acadèmiques més altes. 6.3. Atorgament d'un premi extraordinari de l'Antena del Coneixement de la URV a Salou. L'Antena del Coneixement de la URV a Salou farà lliurament d'un ordinador portàtil tipus netbook a l'alumne/a de Batxillerat que, havent sol·licitat aquestes beques i complint els requisits que s'hi exigeixen, hagi obtingut la millor nota mitja a la fase general de les proves d'accés a la universitat (PAU) del curs 2015-2016. Poden optar al premi tots/es aquells/es alumnes que presentin la fotocòpia del document acreditatiu de les qualificacions de les PAU i compleixin els requisits exigits. En el cas que una o diverses beques quedin desertes, la Comissió Avaluadora per unanimitat por acordar atorgar les beques desertes a les següents sol·licituds que hagin obtingut una major puntuació, indistintament del Grup i de la modalitat d'estudis.

7. Comissió Avaluadora 7.1. finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i si s'escau, d'esmena de documentació i verificades pels serveis tècnics del Departament d'ensenyament, la proposta de resolució serà sotmesa, si s'escau, a Dictamen de la Comissió Avaluadora. El Dictamen de la comissió Avaluadora o la proposta de resolució es sotmetrà a aprovació davant de l'òrgan competent. Aquesta Comissió té la facultat de resoldre aquesta convocatòria seleccionant els candidats o candidates que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases. La Comissió Avaluadora estarà formada per les següents persones: Presidenta: Júlia Gómez, Regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Salou Vocals:

Directora de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.Director de l'Escola Elisabeth o persona en qui delegui.Directora de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.Cap d'estudis de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.Cap d'estudis de l'Escola Elisabeth o persona en qui delegui.

CIE: BOPTCap d'estudis de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.

President/a AMPA de l'Institut Jaume I o persona en qui delegui.President/a AMPA de l'Institut Marta Mata o persona en qui delegui.President/a AMPA Escola Elisabeth o persona en qui delegui.Representant de la URV.Representant de REPSOL PETROLEO, S.A

Secretària: El de l'Ajuntament o persona amb qui delegui.

8. Unitat competent per a la gestió. La unitat d'ensenyament de l'Ajuntament de Salou.

9. ?'rgan competent per a la resolució. D'acord amb el que disposa el Decret de l'Alcaldia núm. 2443, de data 7 de juny de 2016, de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

10. Termini de resolució El termini legal màxim per a resoldre serà de sis mesos comptadors des de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

11. Lliurament de la beca Les beques es lliuraran als estudiants seleccionats en persona o bé als pares, prèvia identificació, al final d'un acte solemne del qual s'avisarà oportunament i que comptarà amb la presència dels membres del jurat.

12. Dades de caràcter personal Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Salou amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats en l'àmbit públic o privat, perquè la intervenció d'aquestes en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit a l'Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d'Octubre, 4 o al correu electrònic ensenyament@salou.cat. Cal adjuntar- hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda.

13. Principis ètics i regles de conductes als quals s'han d'adequar els sol·licitants 13.9. Comunicar immediatament a l'òrgan concedent de les subvencions les possibles situacions de con? icte d'interessos. 13.10. No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitat i lliure concurrència. 13.11. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 13.12. Revelar qualsevol pagament en concepte de comissió o similar en relació amb l'obtenció de la subvenció o contracte. 13.13. No realitzar pagaments, ofertes, ni exigir o acceptar suborns, ni participar amb els altres aplicants competidors per obtenir conjuntament la subvenció o contracte i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la lliure concurrència 13.14. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o l'avaluació del compliment de l'objecte de la subvenció, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats. 13.15. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquest condicionat. 13.16. L'incompliment de qualsevol de les obligacions descrites serà causa de revocació de la subvenció, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent.

14. Normativa reguladora.

En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel RD 887/2006; les Bases d'Execució del Pressupost municipal per al present exercici; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

CIE: BOPT

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i demés legislació concordant." 2. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant anuncis al BOP i al Tauler d'Edictes de la Corporació per un termini de vint dies hàbils. Durant aquest període restarà l'expedient a disposició de qui vulgui examinar- lo, i presentar, si s'escau, les al·legacions pertinents. Si en aquest termini no es presentessin al·legacions i/o reclamacions, les bases de referència s'entendrien aprovades definitivament sense necessitat d'adopció d'un nou acord exprés.

Peu de recurs Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini.

Pere Granados Carrillo, alcalde Salou, 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT