Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels ajuts individuals a estudiants de Perafort i Puigdelfí. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08044 Ajuntament de Perafort

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de data 29 de setembre de 2016 s'ha acordat:

L'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels ajuts individuals a estudiants de Perafort i Puigdelfí.

Tot el qual es fa públic per un termini de 30 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, durant els quals els interessats podran presentar a les oficines de l'Ajuntament, c/ Nou núm. 7 a 11, 43152 ?EUR" Perafort en hores de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, les al·legacions que considerin més adients als seus drets.

En cas que durant l'exposició al públic no es presentés cap reclamació, l'aprovació inicial esdevé definitiva.

Tot això en conformitat amb el que estableix l'art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Perafort, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Joan Martí Pla i Pla

CIE: BOPT