Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Concurs per a l'arrendament de 2 locals. Procediment obert. Exp. 2016/4
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08192 Ajuntament de Móra la Nova

ANUNCI

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 06/10/2016, per mitjà d'aquest anunci s'efectua la convocatòria del concurs per a l'arrendament de 2 locals, amb el fi de que es pugui obtenir un rendiment econòmic, essent l'objecte complementari d'aquest contracte d'arrendament el foment de l'ocupació, conforme a les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació: a) Organisme: Ajuntament de Móra la Nova b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria 2) Domicili: C/Major, 88 3) Municipi i codi postal: Móra la Nova, 43770 4) Telèfon: 977400347 5) Telefax: 977414274 6) Correu electrònic: ajuntament@moralanova.cat 7) Direcció d'Internet del perfil del contractant: www.moralanova.cat

d) Número d'expedient: 2016/4

2. Objecte del contracte: a) Tipus: Arrendament de 2 locals b) Descripció: Local per destinar-lo a activitats econòmiques

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació. Ordinària b) Procediment. Concurs amb varis criteris d'adjudicació c) Criteris d'adjudicació.

Criteri

Tipus de criteri

Puntuació

1) Proposició econòmica

Objectiu: valoració utomàtica

fins a 70 punts

2) Contractació de personal

Objectiu: valoració automàtica

fins a 30 punts

Total

100 punts

4. Import de l'arrendament: a) Import net local 3: 3.960 euros/any, IVA Inclòs. b) Import net local 4: 2.400 euros/any, IVA Inclòs.

5. Presentació d'ofertes: a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils posteriors a l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona b) Lloc de presentació: 1. Dependència: Oficina d'Atenció Ciutadana 2. Domicili: C/ Major, 88 3. Municipi i codi postal: Móra la Nova, 43770 4. Direcció electrònica: ajuntament@moralanova.cat

6. Obertura d'ofertes: a) Descripció: Obertura dels Sobres B b) Direcció: C/ Major, 88

CIE: BOPT c) Municipi i codi postal: Móra la Nova, 43770 d) Data i hora: es comunicarà prèviament per correu electrònic

Móra la Nova, 10/10/2016 L'alcalde. Francesc X. Moliné Rovira

CIE: BOPT