Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notifica a interessat. Exp. 2015/183 ME de llicència d'obra menor per a la instal·lació suport de formigó i estesa de 65m de conductor aeri. Termini compareixença
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08045 Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp tramita els expedients de protecció de la legalitat urbanística que es descriuen, en extracte, a l'annex d'aquest Edicte. La notificació d'aquests actes que s'hi detallen, no s'han pogut dur a terme atès que els interessats en els procediments són desconeguts, s'ignora el lloc de notificació, o bé, intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut efectuar.

En conseqüència i d'acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats i per si hi volen presentar al·legacions o recursos en la seva defensa, poden comparèixer a l'Oficina de Miami Platja, al carrer Sòria, 14 de Miami Platja, Terme municipal de Mont-roig del Camp, a partir del dia següent de la publicació del present Edicte al BOPT, amb la seva identificació simultània. Fran Morancho López, alcalde Mont-roig del Camp, 4 d'octubre de 2016

ANNEX:

Notifica a:

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.Rep. Joan Pouget Alberich

Domicili:

Polígon 53 Parcel·la 97 de Mont-roig del Camp

Tràmit ofert

Aprovació prèvia de la llicència sol·licitada

Expedient número: 2015/183 ME

Llicència d'obra menor per a la instal·lació suport de formigó i estesa de 65m de conductor aeriS'inicia el còmput d'1 mes per a presentar al·legacions i es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme per tal que faci l'aprovació definitiva del projecte.

CIE: BOPT