Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per l'ocupació de la via pública i terrenys d'ús públic i altra. + Ordenança reguladora del trànsit i de l'aparcament. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08058 Ajuntament de Ginestar

E D I C T E

Exhaurit el termini d'exposició pública (BOPT núm. 122 de data 28 de juny de 2016 i en el DOGC núm. 7146, de data 21 de juny de 2016) de la modificació d'un seguit d'ordenances fiscals i d'una ordenança reguladora, sense que s'hagin produït reclamacions, en compliment del que disposa l'art. 17.3 del RD 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació provisional i inicial es considera aprovat definitivament, tal com segueix:

1. Es modifiquen les següents taxes:

ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 21. Preu públic per l'ocupació de la via pública i terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.

"CAPÍTOL III. PREU PÚBLIC Art. 12. Quota tributària Per cada llicència d'ocupació de via pública amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars 20 euros/any"

ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 9. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i les seves instal.lacions

"Article 6. Quota tributària La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa PISCINA

MUNICIPAL

Entrada individual majors 4 anys

3,00 euros/dia.

Entrada jubilats majors 65anys

2,50 euros/dia.

Abonament mensual

30,00 EUR

Abonament temporada.

35,00 EUR

Abonament família nombrosa

30,00 EUR"

2. S'aprova l'ordenança reguladora que tot seguit es relaciona:

ORDENANÇA REGULADORA DEL TR?EURNSIT I L'APARCAMENT A GINESTAR

EXPOSICI?" DE MOTIUS La normativa existent en matèria de trànsit i seguretat viària és molt variada i extensa i es caracteritza per patir continus canvis a causa de la seva relació amb els avenços tecnològics i de les diferents polítiques que es decideix d'aplicar per les Administracions Públiques per lluitar contra l'elevada sinistralitat que pateixen les nostres carreteres. Així podem fer esment de:

- el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació

de vehicles a motor i seguretat vial

- el Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a

l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març

- el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria

de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

- el Reial Decreto 818/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de conductors

- Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles els quals van acompanyats per multitud d'altres normes (Decrets i Ordres Ministerials) que els desenvolupen o complementen.

CIE: BOPT

Amb l'aprovació d'aquesta Ordenança la voluntat del Govern municipal és regular només allò que es troba dins de les competències municipals d'acord amb els articles 7 i 21 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Amb això, a part de garantir la seguretat jurídica dels conductors, millorarem la base normativa sobre la que l'Administració municipal podrà treballar, dissenyar i aplicar les polítiques i actuacions de millora de la seguretat viària i de la mobilitat dins del terme municipal. Aquesta Ordenança tracta de millorar el marc normatiu i impulsar l'actuació municipal en matèria de vehicles abandonats, necessitats específiques de les persones amb mobilitat reduïda, reducció dels sorolls i control de les operacions a la via pública que puguin resultar molestes o perilloses per al trànsit de vehicles i vianants. Per tot això l'Ordenança Municipal de Circulació de Ginestar regularà els usos de les vies urbanes, tractant de fer compatible l'equitativa distribució dels estacionaments entre tots els usuaris amb la necessària seguretat i ? uïdesa del trànsit rodat i amb l'ús dels carrers per part dels vianants.

TÍTOL PRELIMINAR. COMPETÈNCIA I ?EURMBIT D'APLICACI?"

Article 1.- D'acord amb allò establert als articles 7 i 19 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària aprovada per RDL 339/1990, de 2 de març, l'Ajuntament de Ginestar té les següents competències sobre les vies urbanes de la seva titularitat: a) L'ordenació i el control del trànsit i la seva vigilància mitjançant agents propis, la denúncia de les infraccions que

es cometin i la sanció de les mateixes quan no estigui expressament atribuïda a una altra Administració.

b) La regulació mitjançant la corresponent Ordenança municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes i

l'establiment de mesures d'estacionament limitat.

c) La immobilització de vehicles en vies urbanes quan no estiguin proveïts de títol que habiliti l'estacionament en

zones limitades en temps o excedeixin de l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del seu conductor.

d) La retirada de vehicles de les vies urbanes i el posterior dipòsit quan obstaculitzin o dificultin la circulació o

suposin un perill per aquesta o es trobin incorrectament estacionats a les zones d'estacionament restringit, en les condicions exposades per a la immobilització en aquest mateix apartat. Així mateix, la retirada de vehicles a les vies interurbanes i el posterior dipòsit d'aquests, en els casos i condicions que reglamentàriament es determinin.

e) L'autorització de proves esportives quan discorrin íntegrament i exclusiva pel nucli urbà, exceptuades les

travesseres.

f) La realització de les proves, reglamentàriament establertes, per determinar al grau d'intoxicació alcohòlica, o

per estupefaents, psicotròpics o estimulants, dels conductors que circulen per les vies públiques en les que té atribuïda la vigilància i el control de la seguretat de la circulació viària.

g) El tancament de les vies urbanes quan sigui necessari. h) La possibilitat de rebaixar el límit màxim de velocitat genèrica establert per a les vies urbanes, i per a les

travesseres especialment perilloses d'acord amb el titular de la via.

Article 2.- Aquesta ordenança regula els assumptes competència de l'Ajuntament de Ginestar dins de l'àmbit de la Llei esmentada a l'article anterior, essent d'aplicació subsidiària en tot allò no disposat a la present Ordenança, la normativa estatal o autonòmica en la matèria.

Article 3.- 1. Els membres de la brigada municipal i, concretament, en tant que funcionari de la Corporació, l'agutzil municipal, són els agents de l'autoritat encarregats de la vigilància i control del trànsit en les vies urbanes de titularitat municipal i en els trams de les travesseres que siguin de la seva competència segons els acords establerts entre l'autoritat municipal i la Conselleria d'Interior de la Generalitat, de la funció inspectora en la matèria, i de la denúncia de les infraccions que es cometin en les esmentades vies i trams viaris. 2. En el desenvolupament d'aquesta labor, els esmentats Agents podran prendre les mesures cautelars immediates que considerin oportunes, sempre que siguin proporcionades i necessàries, per garantir la seguretat viària i la ? uïdesa del trànsit, com ara tallar al trànsit de vehicles o vianants determinades zones o carrers, procedir a la immobilització o retirada de vehicles, modificar o anular la senyalització existent o posar-ne de provisional, etc.

TÍTOL I - PARADES I ESTACIONAMENTS

Article 4.- La parada i l'estacionament de vehicles a les vies urbanes titularitat de l'Ajuntament de Ginestar es

CIE: BOPT

podrà portar a terme sempre que es compleixi amb les restriccions i limitacions establertes amb caràcter general a aquesta Ordenança i al Reglament General de Circulació, llevat que es trobés prohibit o restringit mitjançant la senyalització viària reglamentària, sempre que el vehicle no presenti desperfectes que el facin perillós per als vianants o per als conductors d'altres vehicles, com ara vidres o òptiques trencades, o elements que presentin cantells tallants sense protecció. Quan es constati la situació de perill esmentada al paràgraf anterior, els Agents municipals realitzaran les actuacions necessàries per tal que el vehicle pugui ésser retirat per l'aurtoritat competent.

Article 5.- L'actual estructura viària del nucli, presenta disfuncions significatives. L'eix vertebrador de la vialitat en el nucli ve determinat per l'eix conformat de ponent a llevant pel carrers de la Creu, Covadonga, i Ample. A partir de la plaça del Pou, aquest eix es perllonga cap a llevant pel Carrer de Reus i cap al sud est pel de Sant Isidre. El Carrer Ample que connecta la Plaça de l'Església amb la Plaça del Pou, recull en aquest tram la vialitat del nucli històric, que a la zona nord ve constituïda principalment pel Carrer de Sant Antoni, carrer estret i tortuós d'accés als immobles existents en aquella part del nucli, però sense capacitat d'integrar funció connectora dins la xarxa viària municipal. A la banda sud de l'eix principal abans esmentat, es troba l'àmbit més extens que constitueix el teixit urbà de Ginestar. Es tracta d'un eixample amb una estructura viària deficient des del punt de vista de la mobilitat. Això ve donat pel fet de que dels quatre carrers principals que el creuen en sentit ponent-llevant, només un, el Carrer Valleta connecta en els seus dos extrems amb l'eix principal més amunt descrit. Els altres tres carrers: Travessia de Les Sorts, Travessia d'Andrés Algueró i Travessia de filomena Pàmies, cap d'ells connecta actualment amb aquell eix principal, havent de esperar al desenvolupament de sectors previstos en el planejament per què puguin assolir els dos últims un paper connector i poder integrar una xarxa viària local. Per als trànsits en sentit nord-sud d'aquell mateix eixample només es disposa de carrers de escassa amplada (en molts dels cassos menors a 5 metres) i que connecten en el seu extrem nord majoritàriament amb el Carrer Valleta disposant amb aquest carrer cruïlles amb dificultat de gir. Amb la situació viària més amunt exposada, es fa evident la necessitat de racionalitzar i optimitzar en la mesura de lo possible la funcionalitat d'aquests carrers que hauran de ser entesos, d'una banda, com a parts integrants d'una xarxa viària local que, encara que deficient, ha de poder organitzar els trànsits de veïns i de subministrament a l'interior del seu teixit i, d'altra banda com a espais on s'ha de poder admetre dins les limitacions que ofereix el seu traçat algunes places d'aparcament per tal de poder donar resposta a necessitats expressades pels veïns. Per assolir aquests objectius, la present ordenança, incideix en la trama viària actual del nucli de Ginestar, en els aspectes següents: - Establiment de sentits de circulació en els carrers del nucli antic i eixample sud. - Establiment d'àmbit de prioritat invertida en els trams de carrers principals que travessen el nucli antic: Carrer

Ample i Carrer Valleta.

- Definició d'àmbits d'aparcament en línia autoritzats en els carrers Ample, Covadonga i Valleta. - Determinació del Carrer de Sant Antoni com a vial vianantitzat autoritzant únicament circulació de vehicles només

per a veïns.

Carrer Creu. Vial d'entrada al nucli des de la carretera C-12, es determinen dos sentits de circulació. Prohibir l'aparcament en el tram comprès entre el Carrer Verdaguer i el Carrer Cid, ambdós costats. La prohibició es realitzarà mitjançant línies grogues pintades a la calçada.

Carrer Covadonga. Enllaç de Carrer Covadonga amb Plaça de l'Església. Es mantenen els dos sentits de circulació. S'emplaça senyal de prohibició per a camions de gran tonatge, de gir a esquerra per prendre el Carrer de La Barca en direcció a l'Illa de Putxó. Prohibir l'aparcament a l'extrem nord i, concretament, a la cantonada amb el Carrer Barca i es senyalitzarà amb una línia groga tot i que es permetrà la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Carrer Ample. Connecta la Plaça de l'Església amb Plaça del Pou en tram on es situa l'Ajuntament i que recull també la vialitat interna del nucli històric. Es configura com a eix cívic, i per tant es considera com a vial de prioritat invertida amb limitació de velocitat a 30 km/h tot i mantenint els dos sentits de circulació i admetent l'aparcament en alguns dels seus trams i, actualment, sobre una de les voreres, sempre i quan es respecte un mínim per pas de vianants. La

banda de carrer on hi sigui prohibit l'aparcament es senyalitzarà amb una línia groga.

Carrer Valleta. Es potencia el seu paper de vial d'accés a l'eixample des de ponent, es a dir es considera d'un sol sentit cap a llevant

CIE: BOPT

entre el Carrer de la Creu i la Plaça de Catalunya. Es determinen bandes d'aparcament en trams determinats a la banda sud del carrer. Donat la reduïda dimensió dels carrers que es troben amb aquest vial, els trams d'aparcament mantenen una distància de 2 m respecte de les cantonades (marcar amb línies grogues les distàncies de prohibit aparcar). L'últim tram del Carrer Valleta, que connecta la Plaça de Catalunya amb la Plaça del Pou, es determina de doble sentit de circulació, podent fer servir la mateixa Plaça de Catalunya com a girador. Es considera que donada les característiques de la trama urbana en la qual s'insereix aquest carrer, la limitació de velocitat de circulació a 30 Km/h. Dins la Plaça Catalunya hi ha marcades zones d'aparcament.

Carrer Sant Antoni. És l'espai viari propi de la part més antiga del nucli, i per on s'accedeix a l'Esglesia Vella. De caràcter més apropiat per a vianants, per les seves característiques de traçat i dimensió, es considera amb restricció de trànsit només autoritzat per a veïns. Es determina la prohibició d'estacionar en tot el passatge que dóna accés a l'Església Vella, situant disc a la cantonada a l'entrada de passatge.

Carrer de Carme Vidal. Aquest carrer, límit a ponent del nucli històric, es mantindrà la banda d'aparcament actual així com també el doble sentit de circulació, tot i determinant prioritat per als trànsits de sortida en direcció sud. Es determina la prohibició d'estacionar en l'àmbit d'accés a l'Església Vella, situant disc a l'accés de l'àmbit d'entrada (pròxim al centre de transformació).

Carrer de Castelar. Es manté el doble sentit de circulació en tant i en quant no es faci efectiu un accés alternatiu a l'eixample sud des de carrers que actualment no assoleixen el paer connector necessari a manca de desenvolupament de sectors urbanístics. No s'admet l'aparcament.

Carrer de Colom. Carrer amb doble sentit de circulació. No s'admet aparcament.

Carrer del General Prim. Carrer amb doble sentit de circulació. No s'admet aparcament.

Carrer de Pau Casals. Carrer amb doble sentit de circulació. No s'admet aparcament.

Carrer de Reus. Es mantenen els dos sentits de circulació. En sentit d'accés al nucli, i a l'arribada a la Plaça de la Bàscula, es restringirà la velocitat als 30 km/h, i es senyalitzarà perill per la proximitat del centre escolar. Es podrien establir zones d'aparcament sobre vorera, respectant pas de vianants, en la banda dreta del carrer direcció Rasquera.

Plaça del Pou. Es configura com a girador i torbada de les circulacions principals que provenen de l'interior del nucli: Carrer Ample i Carrer Valleta, i les de sortida en direcció llevant: Carrer de Reus, i sortida cap al sud: Carrer de Sant Isidre. La limitació de velocitat en els tres primers carrers, modula la velocitat del girador-plaça que esdevé un espai urbà amable al vianant, tot i ser un nus d'itineraris principal en el nucli. S'estableixen zones d'aparcament marcades.

Carrer de Sant Isidre. Es mantenen els dos sentits de circulació així com les bandes d'aparcament existents. Donat que aquest carrer tot i ser de sortida del nucli en direcció sud, no connecta amb la carretera C-12 i per tant no esdevé tot i mantenint els dos sentits de circulació, un eix viari amb forta intensitat de trànsit.

Carrer del Riu. Dos sentits de circulació amb banda d'aparcament a la façana ponent.

Article 6.- Queda prohibit l'estacionament continuat en un mateix lloc de la via pública durant més de vint dies consecutius.

Article 7.- En el cas de l'article anterior, els Agents municipals que hagin observat la infracció, a més de trametre la corresponent denúncia, col·locaran al vidre davanter o en una part visible del vehicle, un adhesiu de colors cridaners amb l'advertiment que en el cas de persistir l'estacionament continuat. Passat un nou període de 20

dies sense que s'hagi fet cas a l'esmentat advertiment, es trametrà una nova denúncia i es procedirà a iniciar les

gestions per retirar el vehicle de la via pública.

Article 8.- El propietari o posseïdor de qualsevol vehicle estacionat a la via pública, té l'obligació cada 48 hores

CIE: BOPT

d'assegurar-se que el seu vehicle no ha quedat estacionat en lloc prohibit com a conseqüència de qualsevol canvi de senyalització o d'ordenació del trànsit. En tot cas, passades 48 hores de qualsevol canvi en aquest sentit, el propietari del vehicle incorrerà en infracció lleu, que se sancionarà en la seva meitat inferior, i serà responsable del pagament de les taxes corresponents a la retirada del vehicle del lloc, si s'escau.

Article 9.- Queda prohibit l'estacionament en els llocs reservats i senyalitzats per a la instal·lació de contenidors o altres elements destinats al servei públic. L'estacionament de vehicles en la zona de la via destinada al trànsit al costat d'aquests elements o altres utilitzats com a elements de abalisament o separació del trànsit es considerarà estacionament en doble fila a efectes sancionadors, llevat que comporti la comissió d'altra infracció de major gravetat.

Article 10.- Queda prohibit l'estacionament de camions amb una MMA superior a 3.500 kg. a les vies urbanes, excepte quan estiguin realitzant operacions de càrrega i descàrrega en les zones i horaris autoritzats. Els vehicles ressenyats en el paràgraf anterior podran ser autoritzats per l'òrgan corresponent per estacionar per un període de temps concret, en vies o espais determinats, per a la realització d'una determinada activitat o servei.

Article 11.- L'Autoritat amb competències en matèria de trànsit de l'Ajuntament, vetllarà perquè en la planificació de les zones d'estacionament hi hagi la quantitat suficient de places reservades per a vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda i que la seva distribució en el territori s'adapti a les necessitats d'aquest col·lectiu. També farà les oportunes gestions per arribar als acords que s'esmenten a l'article següent respecte de la Targeta provisional per a persones amb mobilitat reduïda.

Article 12.- Per l'òrgan corresponent de la Regidoria amb competències sobre Trànsit, es podran expedir targetes provisionals per dotar els vehicles conduïts o utilitzats per persones amb mobilitat reduïda residents en aquest municipi mentre duri la tramitació de l'expedient de concessió de la targeta definitiva, amb les següents condicions i limitacions: - L'interessat haurà d'acompanyar a la sol·licitud d'expedició o de pròrroga, un informe dels Serveis Socials

Municipals, en el que quedi acreditada la disminució física i l'estat de la tramitació de l'expedient de concessió de la targeta definitiva.

- La targeta provisional haurà d'incloure la marca, model i matrícula del vehicle autoritzat, i tindrà una durada de

sis mesos, prorrogables en períodes de tres mesos.

- La targeta provisional només tindrà efectes dintre de les vies sota la competència de l'Ajuntament de Ginestar,

llevat que s'arribi a acords amb altres ajuntaments veïns.

TÍTOL II - ZONES DE C?EURRREGA I DESC?EURRREGA DE MERCADERIES

Article 13.- Als efectes d'aquest títol, s'entén com a mercaderies els productes o eines que són objecte de trànsit comercial o suport de serveis.

Article 14.- 1. L'autoritat municipal podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega perquè els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a l'estacionament de vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o d'indústries, dotats de Targeta de Transports si la seva MMA és superior a 2000 kg., que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. L'horari de restricció i el període de temps màxim permès d'estacionament del vehicle per portar a terme aquestes tasques serà indicat en plaques informatives col·locades sota el senyal reglamentari. 2. Fora d'aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que es determini. 3. Els conductors de vehicles d'ús particular podran utilitzar durant el temps mínim imprescindible les zones de càrrega i descàrrega especificades en aquest article per carregar o descarregar articles pesants, sempre que

aquesta activitat sigui contínua i clarament perceptible en tot moment per als agents encarregats de la vigilància

del Trànsit. 4. Els vehicles al servei de persones amb mobilitat reduïda, dotats de la corresponent Targeta Identificativa, podran utilitzar aquestes zones de càrrega i descàrrega pel temps mínim imprescindible per recollir o traslladar les

CIE: BOPT

esmentades persones al domicili o lloc on vagin. Article 15.- 1. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar total ni parcialment les voreres, andanes, passeigs o zones excloses al trànsit, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada o l'estacionament. 2. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de la finca al vehicle i en cap cas no s'emmagatzemaran temporalment a la via pública. Aquesta prohibició s'estén als carros o altres elements destinats a traslladar les mercaderies entre els vehicles i la finca, que no podran romandre a la via pública encara que estiguin buits. 3. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls que puguin molestar els veïns, i es deixaran nets els espais utilitzats. 4. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i sense dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.

Article 16.- És necessari obtenir una autorització prèvia de l'autoritat municipal per qualsevol altre forma de càrrega i descàrrega que es faci fora de les zones i horaris autoritzats o que s'hagi realitzar de forma diferent a les que preveuen en els articles precedents.

Article 17.- Per a la descàrrega de pedres, ferros o altres mercaderies pesants, cal utilitzar els mitjans mecànics adequats per tal d'evitar que es deteriori el paviment o produeixin sorolls o altres molèsties als veïns. Si s'utilitzen carretons mecànics, cal tenir cura del seu ús i s'ha de donar preferència als transeünts que utilitzin la vorera.

Article 18.- Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades en llocs prohibits i durant el temps estrictament necessari per a efectuar les operacions de lliurament i recepció, si no hi ha lloc a prop per fer-ho correctament, sempre que no es creï perill o s'obstaculitzi greument el trànsit de persones o vehicles. Tanmateix hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents municipals i no estacionaran mai sobre la vorera.

TÍTOL III - RESERVES ESPECIALS DE LA VIA PÚBLICA

Article 19.- Les zones de reserva d'estacionament, de prohibició d'estacionament, les reserves temporals de determinats espais de la via pública i els talls de carrers constitueixen un ús privatiu especial dels béns de domini públic i estan subjectes a llicència municipal.

Article 20.- La llicència de reserva d'estacionament es pot atorgar: a) Per a persones amb mobilitat reduïda. b) Per facilitar la càrrega i descàrrega de materials en les obres d'edificació. c) Per a contenidors. d) Per vehicles oficials o del personal autoritzat d'organismes públics. e) Per vehicles dels serveis d'urgències. f) Per vehicles que realitzin treballs de mudances, o transport de mercaderies o materials. g) Per l'estacionament o parada de transports públics discrecionals de viatgers.

Article 21.- Les llicències per establir zones d'estacionament prohibit es podran atorgar: a) Als hotels, per facilitar-hi l'accés dels clients. b) Als locals de pública concurrència, per a preservar els accessos i les sortides d'emergència. c) Als edificis on la garantia de la seguretat col·lectiva ho recomani. d) Per facilitar els accessos dels malalts, ferits, persones d'avançada edat i persones discapacitades o amb mobilitat

limitada als hospitals, clíniques, ambulatoris, centres de dia, residències de tercera edat i altres centres similars.

e) Per a la realització de treballs o obres en la via pública.

Article 22.- Les reserves temporals de determinats espais de la via pública i els talls de carrers es podran autoritzar,

encara que sempre amb caràcter restrictiu: a) Per a la realització de treballs o obres en la via pública. b) Per a la realització de treballs o obres en edificis quan resulti afectada part de la via pública.

CIE: BOPT

c) Per realitzar treballs de mudances o carregues i descàrregues de mercaderies o materials. d) Pel muntatge de grues per a la construcció d'edificis. e) Per a la celebració d'actes públics o festes tradicionals. f) Per a la realització de qualsevol altra activitat pública o privada que ho requereixi, sempre que estigui degudament

justificat.

Article 23.- Entrades de garatge.- Per prohibir l'estacionament a la porta dels garatges o, si s'escau, a l'altre costat del carrer, i travessar les voreres per accedir-hi amb vehicles a garatges particulars, s'ha d'obtenir prèviament una llicència municipal d'acord amb la regulació feta per l'Ordenança reguladora de guals. S'entén per gual a la via pública, l'espai delimitat de la vorera o del vial destinat al pas de vianants, inclosos els vials de plataforma única, sobre el que es concedeix l'ús privatiu a una persona per tal de fer possible l'entrada i sortida de vehicles a recintes. Els guals degudament autoritzats hauran de tenir en lloc visible de la façana de l'entrada, la corresponent placa subministrada per l'Ajuntament. En el cas que la llicència hagi prescrit per manca de pagament o qualsevol altra causa, el titular ha de treure la placa i tornar-la a l'Ajuntament. Queda prohibit l'estacionament de vehicles, fins i tot els que són propietat del titular de la reserva, a les zones reservades per plaques de guals. El titular del gual estarà obligat a: - Recepcionar la senyalització vertical i horitzontal que l'Ajuntament estableixi com obligatòria. - Renovar el paviment quan resulti malmès per la negligència del titular o usuaris del mateix, o per la deficient

execució de les obres d'adaptació de la vorera i la vorada, o per l'incompliment de les condicions d'adaptació d'aquestes segons allò establert a l'article 6.4 i els annexos que el desenvolupen d'aquesta ordenança.

- Mantenir els elements de delimitació del gual en bon estat de conservació, visibilitat i comprensió. - Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries ordeni l'Ajuntament en funció de la

llicència atorgada.

- L'operació de substitució de la vorada anirà a càrrec del titular de la llicència i haurà de ser supervisada pels

tècnics de l'Ajuntament. La vorera s'haurà adaptar a l'homologada per l'Ajuntament, les característiques de la qual es facilitaran amb la llicència.

- Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s'hagi anul·lat o extingit la llicència de gual. - Abonar el tributs municipals previstos a les ordenances fiscals. - Constituir la fiança que s'estableixi d'acord amb la taxa de llicències urbanístiques.

Article 9. Prohibicions. - No és permesa la construcció de rampes, instal·lació d'elements mòbils, col·locació de rajoles o similars. Tan

sols és permesa la utilització momentània d'elements mòbils, limitada al moment d'entrada o sortida del vehicle al recinte, amb obligació de retirar-los tan bon punt hagi finalitzat la maniobra d'entrada o sortida.

- No es permet la modificació de la vorera fora del que estableix aquesta Ordenança; és a dir, l'estrictament

necessària per a la correcta adaptació de la vorada a la vorera i a la calçada.

- No es permet cap modificació de la calçada. - La senyalització dels guals s'efectuarà per l'Ajuntament. No es podrà senyalitzar l'existència d'un gual pels seus

usuaris, ni modificar la senyalització del gual fora de les condicions de la llicència i l'homologada per l'Ajuntament.

Article 24.- Les llicències per autoritzar els usos de la via pública descrits en aquest capítol, s'atorgaran per l'òrgan corresponent, per un període determinat, prèvia petició de l'interessat que n'haurà de justificar la necessitat, atenent sempre en primer lloc els interessos generals, i previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, si s'escau.

Article 25.- En les llicències relatives als articles 20, 21 i 22, es podran fixar els requisits escaients per garantir la comoditat i informació del veïnat, i la seguretat viària, com ara: - l'obligació de penjar en les zones afectades directament o indirecta, cartells informatius sobre l'afectació al trànsit

de vehicles o vianants, rutes alternatives en el seu cas, etc. i la retirada dels esmentats cartells quan finalitzi l'afectació o després d'un termini fixat a l'autorització

- l'obligació de col·locar a la via pública determinats elements com ara senyals de trànsit, semàfors, senyals

d'abalisament, rètols informatius, il·luminació, tanques o altres elements de separació o acotació, etc.

- la presència obligada en determinats llocs de personal amb suficient capacitat, per donar pas alternatiu al trànsit

o filtrar el pas de determinats vehicles o vianants

- l'aïllament de la zona amb tanques o altres elements - la limitació del temps d'execució i dels horaris - la vigilància especial o la regulació del trànsit per part d'Agents municipals per garantir la seguretat viària

CIE: BOPT

- la neteja de tota la zona afectada amb posterioritat a l'actuació L'incompliment de qualsevol dels requisits fitxats a la llicència comportarà la invalidesa d'aquesta. Article 26.- Qualsevol utilització privativa de la via pública de les descrites en aquest capítol sense haver obtingut la corresponent llicència o incomplint els requisits fixats per aquesta, comportarà que pels Agents municipals s'ordeni la paralització de les operacions que afectin a la via pública i aquesta quedi lliure de l'ús privatiu a que estava sent sotmesa, i torni al seu estat original de forma immediata.

Article 27.- La llicència podrà ser revocada per l'Autoritat que la va concedir, sense indemnització, pel canvi de les circumstàncies o per raons d'interès públic degudament justificades.

Article 28.- El titular de qualsevol de les llicències descrites en aquest capítol, haurà de pagar les taxes corresponents que seran fixades anualment en les Ordenances fiscals de l'Ajuntament.

Article 29.- El canvi de nom de la llicència, l'ampliació, reducció i trasllat de la reserva d'estacionament i dels estacionaments prohibits, estan sotmesos a nova autorització seguint el procediment establert en aquest capítol.

TÍTOL IV - LIMITACIONS D'ÚS DE LES VIES PÚBLIQUES

Article 30.- Queda prohibida de forma general la circulació de vehicles de motor de qualsevol classe per les voreres o per les zones destinades a l'ús exclusiu dels vianants. Quan s'hagi de fer per causes degudament justificades, s'haurà d'obtenir prèviament una autorització expressa de l'Autoritat amb competències sobre trànsit de l'Ajuntament, que haurà de portar el conductor o responsable de l'operació quan aquesta es porti a terme.

Article 31.- Les bicicletes i altres vehicles similars només podran circular per les voreres o altres zones dedicades exclusivament a l'ús dels vianants, quan siguin conduïdes per menors de 14 anys, no excedeixin la velocitat normal del pas de l'home i circulin en línia recta sense fer ziga-zagues o altres maniobres que puguin resultar perilloses per la proximitat de vianants, i sempre respectant la preferència d'aquests últims.

Article 32.- Els cotxets, motos, patins o similars, dotats de motors elèctrics de petita potència que els faci ser considerats com a joguines, podran circular per les voreres o altres zones dedicades exclusivament a l'ús dels vianants en les condicions establertes a l'article anterior respecte a forma de circular i edat del conductor.

Article 33.- Els conductors dels aparells esmentats als dos articles anteriors, tenen la consideració de vianants a tots els efectes sempre que la seva conducció s'adapti a les limitacions que s'hi estableixen.

Article 34.- Queda prohibida la utilització a la via pública de cotxes, motos o altres aparells teledirigits quan, pel soroll que emetin o per altres motius d'incomoditat per als veïns o els usuaris de la via o seguretat pel trànsit tant de vehicles com de vianants, puguin resultar molestos o perillosos.

Article 35.- Es prohibeix realitzar qualsevol operació mecànica o de manteniment de vehicles a la via pública com ara el canvi o desmuntatge de peces, canvi d'oli, etc., llevat de les que s'hagin de fer com a conseqüència d'una avaria produïda en un moment immediatament anterior i que sigui de fàcil reparació, com ara canviar un pneumàtic punxat o engegar el vehicle mitjançant un pont.

Article 36.- Es prohibeix rentar els vehicles a la via pública.

TÍTOL V - VELOCITAT

Article 37.- La velocitat genèrica màxima per a totes les vies urbanes dintre del terme municipal si no estan senyalitzades reglamentàriament amb velocitats específiques, queda fixada en 30 quilòmetres per hora. Es posicionaran senyals a les entrades del municipi.

TÍTOL VI - PROVES ESPORTIVES

CIE: BOPT

Article 38.- La realització de proves esportives, l'objecte de les quals sigui competir en espai o temps per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com la realització de marxes ciclistes o altres competicions que afectin la circulació de vehicles o persones, sempre que el recorregut transcorri íntegrament dintre del casc urbà, exceptuades les travesseres, requerirà autorització especial de l'òrgan corresponent de la Regidoria amb competències sobre Trànsit, que serà expesa d'acord amb les normes establertes en el present títol.

Article 39.- La tramitació de la sol·licitud, es farà d'acord amb tot allò establert a l'annex II del Reglament General de Circulació. Així mateix, pel que respecta a normativa aplicable, requisits dels responsables de la prova, utilització de les vies, control, obligacions dels organitzadors, del personal auxiliar i dels participants, vehicles de suport, senyalització d'itineraris, condicions de circulació, i serveis sanitaris, seran d'aplicació les disposicions de l'esmentat annex.

TÍTOL VII - SENYALITZACI?"

Article 40.- A les vies de titularitat municipal, els senyals de circulació, llevat de les excepcions que a continuació s'esmenten, s'adequaran al Catàleg oficial de senyals de circulació establert en el Reglament General de Circulació, constituït pels següents documents: a) Norma de carreteres 8.1-I.C Senyalització vertical b) Norma de carreteres 8.2-I.C Marques vials c) Norma de carreteres 8.3-I.C Senyalització d'obres. Catàleg de senyals verticals de circulació toms I i II

Article 41.- Als carrers que per la seva estretor, escassa amplada de les voreres, o altres circumstàncies ho facin aconsellable, es podran instal·lar senyals verticals que compleixin amb tots els requisits fixats al catàleg esmentat a l'article anterior, però amb les següents mides: - Les circulars, de 40 cm. de diàmetre com a mínim. - Les rectangulars, de 40 cm. d'amplada com a mínim. - Les triangulars, de 40 cm. de costat com a mínim. De la mateixa manera es podran reduir les distàncies i mides mínimes de les marques vials d'acord amb les necessitats i les característiques específiques de les vies urbanes, amb l'autorització i sota control de l'òrgan corresponent de la Regidoria amb competències sobre Trànsit.

Article 42.- En el cas que per motius degudament justificats no sigui possible instal·lar senyals temporals que compleixin la normativa establerta en aquest títol, quan sigui necessari, els agents municipals o els particulars interessats prèvia autorització i control de l'òrgan corresponent de la Regidoria amb competències sobre Trànsit, podran instal·lar senyals al més similars possible en colors, forma, disseny, símbols i dimensions, fetes en paper amb suport rígid, plàstic o altre material. La instal·lació d'aquests senyals tindrà un caràcter provisional i seran substituïdes per senyals reglamentaris tan bon punt sigui possible.

Article 43.- Les obres que dificultin o afectin de qualsevol manera la circulació viària de vehicles o vianants, hauran de complir les disposicions sobre senyalització establertes al Reglament General de Circulació, podent aplicar les excepcions esmentades al present títol amb les condicions establertes sobre autorització i control.

Article 44.- Quan els Agents municipals observin que, amb manca de llicència o incompliment de les clàusules d'aquesta, s'està produint una situació de molèsties greus o perill a causa d'obres o altres activitats o operacions a la via pública, podran ordenar a l'empresa responsable el cessament immediat de les operacions i el retorn immediat de la via pública a la situació original.

TÍTOL VIII ?EUR" TRACTAMENT RESIDUAL DEL VEHICLE

Article 45.- Als efectes de tramitació dels corresponents expedients, els vehicles es tractaran com a residu domèstic

ordenant el seu trasllat a un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i

descontaminació: a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada de la via

pública per l'autoritat competent.

CIE: BOPT

b) Quan romangui estacionat en un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que en facin

impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació. c) Quan recollit un vehicle com a conseqüència d'avaria o d'accident del mateix en un recinte privat, el seu titular no

l'hagués retirat en un termini de 2 mesos.

Article 46.- Amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle prevista en l'article anterior, l'Administració requerirà al titular del mateix advertint-li que, en cas de no procedir a la seva retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre de Tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació.

Article 47.- L'Alcalde o autoritat en que hagi delegat, podrà acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del tràfic, respectivament en cada àmbit.

Article 48.- Si el titular del vehicle o de les seves restes fos desconegut o no es pogués localitzar, la notificació es faria mitjançant la publicació en el Tauló d'edictes de la Corporació, l'etauler i la pàgina web municipal www.ginestar. cat .

TÍTOL IX - SOROLLS

Article 49.- L'autoritat amb competències sobre trànsit de l'Ajuntament de Ginestar, vetllarà perquè des de l'òrgan municipal corresponent s'implementin els plans o actuacions necessaris per rebaixar el soroll generat pel trànsit, sempre d'acord amb la llei 16/2002, de contaminació acústica i amb la normativa municipal en la matèria, amb la finalitat contribuir a fer una vila amb una major qualitat mediambiental.

Article 50.- Quan per avaria o altres causes, l'alarma d'un vehicle estacionat o en circulació causi molèsties per emetre sorolls innecessaris, el titular o conductor del vehicle seran responsables de la seva immediata desconnexió. En el cas que el vehicle es trobi estacionat i no sigui possible localitzar el propietari o conductor, els Agents municipals encarregats de la vigilància del trànsit podran procedir a retirar-lo de la via pública. La reincidència en aquest tipus de molèsties per negligència o manca d'interès per part del propietari o posseïdor del vehicle, comportarà infracció greu a la present ordenança.

TÍTOL X - INFRACCIONS I SANCIONS, MESURES CAUTELARS I RESPONSABILITAT

CAPÍTOL I - INFRACCIONS I SANCIONS

Article 51.- 1. Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança es classifiquen en infraccions lleus, greus i molt greus. 2. Són infraccions lleus les comeses contra les normes contingudes en aquesta Ordenança que no estiguin classificades expressament com a greus o molt greus en els números següents. 3. Es consideren infraccions greus les conductes tipificades en aquesta Ordenança relatives a: a) Circulació dels vehicles de motor a que es refereix l'article 29 per zones destinades a l'ús exclusiu de vianants

sense autorització, quan no constitueixi infracció molt greu.

b) Utilització privativa de la via pública sense haver obtingut prèviament la llicència municipal o amb incompliment

dels seus requisits, sempre que no sigui qualificada com a infracció molt greu.

c) La pràctica de les accions de manteniment mecànic, reparació o substitució de peces a la via pública a que es

refereix l'article 36 quan resulti perjudicat l'interès públic per l'extensió o situació de l'espai ocupat, per l'impacte visual negatiu, o per embrutar la via o el mobiliari urbà amb líquids o materials contaminants, corrosius o bruts.

d) Tenir instal·lats a les entrades de garatges senyals o plaques de gual o de prohibició d'estacionament sense tenir

vigent la corresponent llicència municipal.

e) Estacionar a la via pública vehicles que presentin desperfectes que els facin perillosos per als vianants o per als

conductors de altres vehicles, com ara vidres o òptiques trencades, o elements que sobresurtin del vehicle o que presentin cantells tallants sense protecció.

f) La reincidència en la producció de molèsties pel funcionament defectuós de l'alarma d'un vehicle causada per la

negligència o la manca d'interès del titular o posseïdor del vehicle a reparar l'avaria.

4. Es consideren infraccions molt greus les conductes tipificades en aquesta Ordenança relatives a: a) Circulació dels vehicles de motor a que es refereix l'article 29 per zones destinades a l'ús exclusiu de vianants,

CIE: BOPT

quan la conducció pugui produir una situació de perill o molèsties greus als veïns, o perjudici greu per a l'estat de conservació de la via pública atenent a les circumstàncies del cas. b) Utilització privativa de la via pública sense haver obtingut prèviament la llicència municipal o amb incompliment

dels seus requisits, ocasionant una situació de perill, greu perjudici al trànsit de vehicles o vianants, molèsties greus als veïns o perjudicant greument l'estat de conservació de la via.

c) Incompliment del deure del titular del vehicle d'identificar el conductor responsable de la infracció.

Article 52.- Sancions. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 90 euros, les infraccions greus amb multa de 150 euros i les infraccions molt greus amb multa de 300 euros.

Article 53.- Competències. La competència per sancionar les infraccions comeses contra aquesta Ordenança correspon a l'alcalde, que podrà delegar aquesta facultat d'acord amb la legislació aplicable.

Article 54.- Graduació de les sancions. La quantia econòmica de les multes establertes a l'article anterior es podran incrementar en un 30 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l'infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat.

CAPÍTOL II - MESURES CAUTELARS

Article 55.- Els agents municipals podran procedir a la immobilització dels vehicles i a retirar-los de la via pública, la qual cosa comportarà el càrrec de les taxes corresponents, quan es trobin dintre dels supòsits establerts al RDL 339/1990, de 2 de març, Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i d'aquesta ordenança. Llevat dels casos referits a l'article anterior també podran els esmentats agents procedir a la retirada dels vehicles de la via pública o canviar-los al lloc més proper possible, però sense generar cap cost per al posseïdor o titular, quan, sense incomplir cap precepte legal o senyalització definitiva o provisional, estiguin estacionats en un lloc on puguin afectar a la realització d'un acte públic degudament autoritzat, quan resulti necessari per a la neteja, poda, reparació i senyalització de la via, reserves temporals d'estacionament degudament autoritzades, manipulació de tapes de registre d'accés a instal·lacions de serveis essencials, o casos d'emergència justificats.

CAPÍTOL III - RESPONSABILITAT

Article 56.- La responsabilitat per les infraccions a allò disposat en aquesta Ordenança recaurà directament en l'autor dels fets en que consisteixi la infracció. En el cas de manca de llicència o incompliment de les seves clàusules, per fer un ús privatiu de la via pública, en serà responsable el titular de la llicència o, en cas de no haver-hi llicència, el responsable de l'activitat. Quan sigui declarada la responsabilitat dels fets comesos per un menor de 18 anys, respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet per aquest ordre, en raó a l'incompliment de l'obligació imposada als mateixos que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que sigui imputada als menors. La responsabilitat solidària quedarà referida estrictament a la pecuniària derivada de la multa imposada. Quan es tracti d'infraccions lleus, comeses per menors d'edat, a proposta de l'instructor, prèvia sol·licitud i consentiment de les persones esmentades al paràgraf anterior, podrà substituir-se la sanció econòmica per altres mesures també reeducatives, sempre que l'infractor no hagi estat sancionat per resolució ferma per altres infraccions relatives al trànsit en els sis mesos anteriors.

Article 57.- El titular del vehicle, degudament requerit per això, té el deure d'identificar el conductor responsable de la infracció i si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada serà sancionat pecuniàriament com a autor de falta molt greu. En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la denúncia al conductor que ell identifiqui, per causa imputable a l'esmentat titular. Les empreses de lloguer sense conductor acreditaran el compliment de l'obligació legal d'identificar el conductor responsable de la infracció mitjançant la remissió, a l'òrgan instructor corresponent, d'un duplicat o còpia del contracte d'arrendament on quedi acreditat el concepte de conductor de la persona que figuri en el contracte.

TÍTOL XI - PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 58.- El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a l'exposició de motius d'aquesta

CIE: BOPT

ordenança, i, amb caràcter supletori, pels principis generals recollits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú i en la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; així com per qualsevol altres normes superiors que puguin promulgar-se i que afectin el procediment sancionador en matèria de trànsit.

Article 59.- La instrucció i tramitació dels procediments sancionadors correspon, en els termes de la legislació abans esmentada, a l'alcalde, en el seu cas i en la part que correspongui segons la delegació efectuada, a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Tarragona.

Article 60.- 1. El procediment sancionador s'incoarà d'ofici per l'autoritat competent que tingui notícia dels fets que puguin constituir infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança o a la resta de l'ordenament en matèria de trànsit de la seva competència, o mitjançant denúncia formulada pels agents de l'autoritat encarregats de la vigilància i seguretat del trànsit. Així mateix, es podrà incoar un procediment per l'autoritat competent per denúncia formulada per qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. No obstant això, sense perjudici que els òrgans competents puguin comprovar els fets que es refereixin en el casos que puguin suposar un risc per a la seguretat viària, les denúncies de caràcter anònim seran arxivades sense que hagin d'efectuar- se ulteriors tràmits referents a això. 2. La denúncia formulada pels agents de l'autoritat encarregats del servei de vigilància del trànsit i notificada a l'acte al denunciat, constitueix l'acte d'iniciació del procediment sancionador, a tots els efectes.

Article 61.- Les denúncies efectuades pels agents municipals faran fe, llevat de prova en contrari, respecte dels fets denunciats, sense perjudici del deure d'aquells d'aportar tots els elements de prova que sigui possible sobre el fet denunciat.

Article 62.- El denunciat que no estigui d'acord amb els termes de la denúncia interposada, una vegada notificada la denúncia, disposarà d'un termini de quinze dies, per formular en el seu descàrrec un escrit d'al·legacions exposant tot el que consideri convenient per a la seva defensa i proposar o aportar les proves que estimi convenients. L'escrit d'al·legacions es dirigirà a l'alcalde, fent constar com a mínim el número de notificació, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle.

Article 63.- La proposta de resolució es presentarà per l'òrgan instructor a l'autoritat sancionadora, vist l'escrit de descàrrec i tenint en compte l'informe de l'agent denunciant quan s'escaigui. Si no es presenten al·legacions, la notificació de la denúncia tindrà el caràcter de proposta de resolució.

Article 64.- Les sancions de multa per infracció als preceptes regulats en aquesta ordenança podran fer-se efectives amb un descompte del 50 per cent sobre la quantia corresponent que s'hagi consignat correctament al butlletí de denúncia per l'agent o, en el seu defecte, a la notificació posterior de l'esmentada denúncia feta per l'instructor de l'expedient, sempre que el pagament es porti a terme dintre del termini de 15 dies naturals següents a aquell en que es faci l'esmentada notificació. El pagament anticipat amb la reducció anteriorment senyalada, només implicarà la renúncia a formular al·legacions i la terminació del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos corresponents davant l'ordre contenciós . administratiu. Quan l'infractor no acrediti la seva residència legal en el territori espanyol, l'agent denunciant ha de fixar provisionalment la quantia de la multa i, si no se'n diposita l'import, el conductor ha de traslladar el vehicle i immobilitzar-lo en el lloc indicat per l'agent denunciant. El dipòsit es pot fer mitjançant una targeta de crèdit, o en metàl·lic en euros i, en tot cas, s'ha de tenir en compte el que preveu l'article 80 respecte a la possibilitat de reducció del 50 per cent de la multa inicialment fixada.

DISPOSICI?" fiNAL L'ordenança entrarà en vigor una vegada estigui aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut el termini de quinze dies hàbils fixats a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Podrà ser modificat pel mateix Ple.

Ginestar, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Concepció Pujol Sarroca

CIE: BOPT