Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte de condicionament i millora de l'av. de Collblanc. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08050 Ajuntament de la Canonja

ANUNCI

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2016, el Projecte executiu de condicionament i millora de l'avinguda de Collblanc, en el tram comprès entre l'avinguda Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví, redactat per l'arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 78.512,39 EUR (IVA exclòs del preu), s'exposa al públic pel termini reglamentari de trenta dies, de conformitat amb el disposat a l'article 37.1 del Decret 179/1995, de 15 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, durant el qual, podran formular-se reclamacions i/o al·legacions.

Daniel Sánchez Miguel, secretari P.D.S. La Canonja, 19 de setembre de 2016

CIE: BOPT